-10%

Прекратяване на наказателното производство в съдебно заседание

13.50 лв.

Автор : Дебора Вълкова – Терзиева
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542846611
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 208
Език : български

Описание

Прекратяването на наказателното производство не е нов правен институт в българското процесуално законодателство. Той има своето място както в Закона за углавното съдопро­изводство от 1897 г. (отм.), така и в следващите процесуални закони – НПК от 1952 г. (отм.), НПК от 1974 г. (отм.) и дей­стващия НПК.

Прекратяването на наказателното производство се опреде­ля като общ наказателнопроцесуален институт, защото намира приложение във всички фази и стадии на процеса и е необходимо да бъдат на­правени някои уточнения:

Първо, настоящото изследване е насочено единствено към прекратяване на наказателното производство в съдебното за­седание на първа инстанция. Причината се състои в това, че спецификите и съществените проблеми на практиката и док­трината при прекратяване на наказателното производство от съда са именно в този стадий на съдебната фаза на процеса. Освен това, предпоставките за прекратяването, както и реда за това, са почти идентични в съдебните заседания на първата, въззивната и касационната инстанции.

Второ, на анализ е подложено само прекратяването на наказателното производство в съдебното заседание на първа инстанция по делата от общ характер. Причините за това са следните:

Специфичните основания за прекратяване на делата от частен характер, регламентирани в чл. 24, ал. 5 НПК, вече са из­следвани подробно в доктрината.

Общите основания за прекратяване по чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 2 – т. 10 НПК, важими и за делата от частен харак­тер, разкриват редица особености, които заслужават самостоя­телна и отделна разработка.

Вероятно част от изложените тези няма да бъдат приети за безспорни. Но ако те породят научна дискусия, една от целите на този труд ще бъде постигната.

Също може да ви хареса…