-10%

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА

27.00 лв.

Автор : Гергана Михайлова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5784-1
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 214
Език : български
Код: 978-954-07-5784-1 Категории: , ,

Описание

Гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2010 г. През 2018 г. защитава дисертация по педагогика на тема „Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразителните дейности на 6–8-годишните деца“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“. Води лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми в дисциплините „Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст“, „Приложни техники за творчество в детската градина – изобразителни“, „Дидактика на изобразителното изкуство“, както и семинарни упражнения по модели и механизми  на взаимодействие дете–изкуство. Ръководи текуща и преддипломна практика в детска градина в специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“.
Научните ѝ интереси са свързани с изобразителното изкуство, с иновации в областта на изобразителните дейности и приложението им, с разработването на учебници и книги за учителя в началното училище и детската градина, както и с прилагане на креативни подходи с техниката на колажа и илюстрацията. Автор и съавтор в научни статии, публикувани в международни и български сборници. Участва в авторски екип на познавателната поредица „Чуден свят“ за детската градина в направление „Изобразително изкуство“, учебници и книги за учителя по изобразително изкуство 1.–4. клас. Творческите ѝ търсения са в областта на приложното изкуство, дизайна, акварела, маслената живопис, колажа.
Съдържание
Увод ……………………………………………………………………………………………………..7
Първа глава
Характеристика на изобразителната дейност –
теоретични аспекти …………………………………………………………………………..11
1.1. Теоретични схващания и периоди за произхода
на изобразителната дейност …………………………………………………………..12
1.2. Развитие на изобразителните способности във възрастов аспект
и компоненти на творчеството ……………………………………………………….31
1.3. Творческата активност при деца…………………………………………………….43
1.4. Възприемане на творби и изразни средства
в изкуството от деца ………………………………………………………………………46
Втора глава
Място и роля на илюстрацията в книгите за деца ……………………………53
2.1. Същност на илюстрацията …………………………………………………………….53
2.2. Еволюция на илюстрацията в книгите за деца ………………………………..55
2.3. Актуални тенденции и подходи в България
и Европа при изданията за деца ……………………………………………………..69
2.4. Типове и видове илюстрации в детските книги ………………………………80
2.5. Възприятията на цвета при децата
и теории за визуална грамотност ……………………………………………………86
2.6. Педагогическата работа с илюстрацията в учебното съдържание
за предучилищна възраст ………………………………………………………………98
Трета глава
Приложни аспекти на илюстрацията –
методика и експериментални параметри на изследването ……………..107
3.1. Изследователски инструментариум и методика на изследването
за приложение на илюстрацията ………………………………………………….107
3.2. Участници в изследването …………………………………………………………..108
3.3. Организационни параметри на изследването ………………………………..109
Четвърта глава
Провокиране на творческа активност при децата чрез
илюстрацията – анализ на резултатите от изследването ………………..131
4.1. Предварително изследване за влиянието на илюстрацията
върху деца, учители и родители …………………………………………………..131
4.2. Сравнителен анализ на резултатите за влияние
на илюстрацията при 6-годишните деца ……………………………………….143
4.2.1. Описание на илюстрациите колажи на 6-годишните деца …………..149
4.3. Сравнителен анализ на резултатите за влияние
на илюстрацията при 7-годишните деца ……………………………………….154
4.3.1. Описание на илюстрациите – колажи на 7-годишните деца ………..159
4.4. Сравнителен анализ на резултатите за влияние
на илюстрацията при 8-годишните деца ……………………………………….164
4.4.1. Описание на илюстрациите – колажи на 8-годишните деца ………..168
4.5. Анализ на резултатите по авторски показатели за влияние на
илюстрацията, направен само с експерименталната група…………….171
4.5.1. Влияние на илюстрацията в колажите на 6-годишните деца……….171
4.5.2. Влияние на илюстрацията в колажите на 7-годишните деца……….176
4.5.3. Влияние на илюстрацията в колажите на 8-годишните деца……….180
Заключение ……………………………………………………………………………………..185
Приложения ………………………………………………………………………………….. 189
Библиография ………………………………………………………………………………….205

Също може да ви хареса…