-10%

Приноси към българската археология – том ХІ

22.50 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISSN : 13107976
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 244
Език : български , английски

Описание

Съдържание
Contents

Vladimir Penchev
AN INTERESTING EARLY BYZANTINE LEAD SEAL Владимир Пенчев
Един интересен ранновизантийски оловен печат

Lyudmila Doncheva-Petkova
CERAMIC VESSELS FROM THE BIRITUAL NECROPOLEIS AND THEIR METAL PARALLELS
Людмила Дончева-Петкова
Керамични съдове в биритуалните некрополи и техните метални паралели

Yuri Pulchev, Stefka Pristavova
COMPARATIVE MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC STUDY OF POTTERY FROM THE EARLY MEDIEVAL NECROPOLIS WITH CREMATIONS NEAR THE VILLAGE OF RAZDELNA, BELOSLAV MUNICIPALITY AND THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT NEAR THE VILLAGE OF TOPOLA (KOVANLAKA LOCALITY), KAVARNA MUNICIPALITY

Юри Пулчев, Стефка Приставова
Сравнително минералого-петрографско изследване на керамика от ранносредновековния некропол с трупоизгаряне при с. Разделна, общ. Белослав и ранносредновековното селище при с. Топола (м. Кованлъка), общ. Каварна

Petar Dimitrov
THE WESTERN FORTRESS WALL OF THE INNER CITY OF VELIKI PRESLAV IN LIGHT OF CONTEMPORARY STUDIES
Петър Димитров
Западната крепостна стена на вътрешния град на Велики Преслав в светлината на съвременните проучвания

Elena Pencheva, Boryana Mateva, Lazar Ninov, Maria Nikolaeva
BONE AND HORN ARTEFACTS FROM THE MEDIEVAL SETTLEMENT IN PETROVA NIVA LOCALITY, SBORYANOVO ARCHAEOLOGICAL RESERVE
Елена Пенчева, Боряна Матева, Лазар Нинов, Мария Николаева
Изделия от кост и рог от средновековното селище в м. „Петрова нива“, АР „Сборяново“

Valeri Grigorov
MEDIEVAL JEWELRY AT THE „PALACE CENTER – EAST“ SITE IN PLISKA Валери Григоров
Средновековни накити от обект „Дворцов център – изток“ в Плиска

Svetlana Velikova, Velina Zhekunova
CHURCH NO. 16 IN THE WESTERN CONFINES OF THE OUTER TOWN OF MEDIEVAL CHERVEN
Светлана Великова, Велина Жекунова
Църква № 16 в западните предели на Външния град на средновековния Червен

Deyan Rabovyanov
LATE MEDIEVAL BATTLE AXE HEAD FROM THE MONASTERY COMPLEX NEAR THE VILLAGE OF VODEN, YAMBOL DISTRICT
Деян Рабовянов
Късносредновековна бойна брадва от манастирския комплекс до с. Воден, Ямболско

Chavdar Kirilov
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HEEL IRONS FROM PRESENT-DAY BULGARIAN LANDS
Чавдар Кирилов
Принос към проучването на налчетата от днешните български земи

ДИСКУСИИ/DISCUSSIONS

Павел Георгиев
НАДПИСИТЕ ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ И ТЯХНАТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Pavel Georgiev
The inscriptions from Nagyszentmiklos and their cultural and historic attribution

Също може да ви хареса…