Приноси към българската археология. Том XII

40.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей –  БАН
ISBN : 9789549472565
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 220
Език : български , английски
Код: 9789549472565 Категории: , ,

Описание

Съдържание
Florin Curta. WHERE HAVE ALL THE AVARS GONE? A VIEW FROM EASTERN EUROPE
Флорин Курта. Къде се изгубиха всички авари? Поглед от Източна Европа
Evgenia Komatarova-Balinova, Pantelis Charalampakis, Miglena Raykovska. THE “KHAN” AND HIS “KUMIHRS” (NEW DETAILS FROM THE DOCUMENTATION OF A GRAFFITO FROM STANCHO VAKLINOV’S EXCAVATIONS NORTH OF PLISKA’S CITADEL)
Евгения Коматарова-Балинова, Пантелис Харалампакис, Миглена Райковска. „Ханът“ и неговите „кумири“ (нови детайли от заснемането на графити от разкопки на Станчо Ваклинов северно от цитаделата в Плиска)
Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Dariusz Rozmus. THE EARLY MEDIEVAL ASSEMBLAGE OF IRON AXE-LIKE BAR FRAGMENTS FOUND  IN THE VALLEY OF THE SZKLARKA STREAM NEAR CRACOW IN POLAND
Бартоломей Шимон Шмониевски, Дариуш Розмус. Ранносредновековна колективна находка на железни фрагменти от брадвоподобни слитъци, открита в долината на потока Шкларка близо до Краков, Полша
Vladimir Penchev. WHAT THE COINS FROM THE PRESLAV TREASURE CAN TELL US ABOUT THE  SOCIAL STATUS OF ITS OWNER
Владимир Пенчев. Какво могат да ни подскажат монетите, влизащи в състава на Преславското съкровище, за социалния статут на неговия собственик
Evelina Todorova. AMPHORAE FOUND DURING EXCAVATIONS FOR CONSTRUCTION OF THE  NAIM–BAS BASE IN PLISKA, BULGARIA
Евелина Тодорова. Амфорен материал от разкопките за строежа на базата на НАИМ в Плиска
Valeri Grigorov, Victoria Russeva, Nadezhda Atanassova. GRAVES FROM THE PALACE CENTRE – EAST SITE: AN ATTEMPT AT ETHNIC CULTURAL IDENTIFICATION OF BURIALS INTRA MUROS IN PLISKA
Валери Григоров, Виктория Русева, Надежда Атанасова. Гробове от обект „Дворцов център – изток“. Опит за етнокултурна идентификация на погребенията intra muros в Плиска
Kamen Stanev. THE FORTIFICATION SYSTEM OF MEDIEVAL PHILIPPOPOLIS
Камен Станев. Укрепителната система на средновековния Филипопол
Nadezhda Boteva. LATE BYZANTINE BRONZE CENSER FROM THE MUSEUM IN SEVLIEVO
Надежда Ботева. Късновизантийска бронзова кадилница от музея в Севлиево
Nikolay Markov. NOTES ON KRONDIRS, AN INTERESTING TYPE OF LATE MEDIEVAL TIN-AND-LEAD VESSELS
Николай Марков. Бележки за крондирите, един интересен тип късносредновековни калаено-оловни съдове
РЕЦЕНЗИИ
Милияна Каймакамова. НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА И БАЛКАНСКАТА МЕДИЕВИСТИКА: ВИОЛЕТА НЕШЕВА. МЕЛНИК. МАНАСТИР „СВ. БОГОРОДИЦА ПАНТАНАСА“. ПОСЛЕДЕН ПРИСТАН И МЕМОРИАЛ НА ДЕСПОТ СЛАВ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЦАРСКА ДИНАСТИЯ НА АСЕНЕВЦИ. И. К. ГУТЕНБЕРГ. СОФИЯ, 2020

Също може да ви хареса…