-10%

Приноси към българската археология. Том X

22.50 лв.

Автор : сборник

Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН

ISBN : 1310-7976

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 248

Език : български , английски , руски

Код: 1310-7976 Категории: , ,

Описание

Съдържание

Я. Володарец, В. Ганощенко. Антропоморфная подвеска из собрания Херсонского областного краеведческого музея
Y. Volodarets, V. Hanoshenko . Anthropomorphic pendant from the collection of the Kherson Regional Local Lore Museum

S. Stanilov. The Risano “capsule” and the Preslav treasure
С. Станилов. „Капсулата“ от Ризано и Преславското съкровище

E. Komatarova, G. Alexiev. Hayredinski rampart: Archaeological and geomorphological survey on the territory of Butan village, Kozloduy municipality
Е. Коматарова, Г. Алексиев. Хайрединският вал — археологическо и геоморфоложко проучване в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй

V. Grigorov. Ostrovski rampart: Problems of research and chronology
В. Григоров. Островският вал. Проблеми на проучванията и хронологията

E. Pencheva, M. Nikolaeva. On the origin of Late Antique materials discovered in a Medieval context according to data from the archaeological excavations of the settlement in Petrova niva locality, “Sboryanovo” archaeological reserve
Е. Пенчева, М. Николаева. За произхода на късноантичните материали, открити в средновековен контекст по данни от археологическите проучвания на селището в м. „Петрова нива“, АР „Сборяново“

M. Voykova, P. Dimitrov et al. Thermomagnetic analysis of Medieval pottery from Veliki Preslav. Part II
М. Войкова, П. Димитров и кол. Термомагнитно изследване на средновековна керамика от Велики Преслав. Част II

P. Minkov. Comments on the interpretation of the so-called supports for phialae from the town of Brezovo, Plovdiv region
П. Минков. Бележки към интерпретацията на т.нар. поставки за фиали от Брезово, Пловдивско

G. Sengalevich. The Bulgarian group of sgraffito ceramics with underglaze monograms: Characteristics and problems
Г. Сенгалевич. Българската група сграфито керамика с подглазурни монограми ™ характеристика и проблеми

R. Yosifov. Parts of a Medieval diadem from the fortress near the village of Zdravkovets, Gabrovo region
Р. Йосифов. Части на средновековна диадема от крепостта при село Здравковец, Габровско

Д. Рабовянов. „Унгарска шпага“ или „турски кончар“? За едно мнимо оръжие от похода на Владислав III Ягело през 1444 г.
D. Rabovyanov. A “Hungarian rapier” or a “Turkish konchar”: Notes on a weapon that was thought to be from the Crusade of Władysław III Jagiełło

V. Penchev. Portion of a hoard containing silver coins of Louis XIV of France from the depot of the National museum of history — Sofia
В. Пенчев. Част от колективна находка със сребърни монети на френския крал Людовик XIV от фонда на НИМ — София

Е. Тодорова. Проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова на 80 години
E. Todorova. The 80th Anniversary of Prof. DSc Lyudmila Doncheva-Petkova