-10%

Принудителни административни мерки

29.70 лв.

Автор : Мирослава Чифчиева

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-216-7

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 332

Език : български

 

Описание

Книгата изследва принудителните административни мерки като проявна форма на административна принуда и като сложна система от взаимосвързани материални и процесуалноправни норми, подчинена на целта да се обезпечи опазването на законността. Фокусът на изследването е върху природата на принудителните административни мерки, техните цели, предназначение, основания и ред за прилагане. Направен е цялостен преглед на съществуващите класификации на принудителните административни мерки и на специалните закони, които ги уреждат, и са очертани проявните им форми и границите, отвъд които мерките не бива да преминават.

Изследвани са мерки, които досега не са били предмет на анализ от теорията, както и мерки, които поставят проблеми пред правоприлагащите и правораздавателните органи. За основа за анализа и теоретичните изводи са използвани достиженията на съдебната практика – национална и на ЕС.

Анализирано е съотношението на принудителните административни мерки с други институти – административното наказание, мерките за административнопроцесуална принуда и мерките за наказателнопроцесуална принуда, прилагани спрямо обвиняеми лица.

За първи път в теорията е направен цялостен анализ на въпросите, свързани с прилагането, оспорването и изпълнението на принудителните административни мерки. В контекста на прилагането им, предвид това, че се ограничават основни права и свободи, обстойно са изследвани важни общностни принципи като принципите на предпазливостта, пропорционалността, законността и правото на защита, както и тяхното отражение в националното право. Стандартите  на правото по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи също са подложени на задълбочен анализ.

Направен е опит да бъдат премахнати съществуващите години наред теоретични бариери, които пречат за пълноценното разкриване  на същността и процеса по прилагане на принудителните административни мерки.  Поставени са на обсъждане редица дискусионни въпроси, които намират отговор след внимателно обосноваване и анализиране на аргументите „за” и „против”.  Във връзка с констатираните пропуски и проблеми в уредбата на мерките са направени предложения за усъвършенстване на законодателството.

Книгата е предназначена за всички практикуващи юристи и студенти по право.


Мирослава Чифчиева е прокурор и доктор по право.  Заместник административен ръководител на Районната прокуратура – Перник.

Също може да ви хареса…