Проучвания върху социалната история на средновековна България

50.00 лв.

Автор : Стефан Йорданов

Издателство : УИ “ Св. Св. Кирил и Методий “ – ВТУ

ISBN : 978-619-208-177-5

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 416

Език : български

Описание

Съдържание
Finis coronat opus. Доцент д-р Стефан Йорданов в навечерието на 65-та си годишнина

Предговор

I. Езикови, етногенетични, етнокултурни и социално-политически проблеми от историята на прабългарите и на Първото българско царство. Вместо въведение

1. Етнолингвистичната принадлежност на прабългарите

2. Етнокултурната и социалната организация на прабългарите и на Първото българско царство

3. Потестарно-политическата система на прабългарите и на Първото българско царство

4. Проблеми от социалната и политическата история на Второто българско царство, най-вече във връзка с т.нар. въстание на Ивайло

5. Ивайло und kein Ende. II. Към проучването на политическата идеология на средновековното българско общество

Заключение

Приложение I. Резюмета на включените публикации на български език

Приложение II. Résumés des textes publiés dans le recueil

Приложение III. Историографски раздел: езикова, етническа и социално-политическа история на прабългарите и на Първото българско царство — библиография и историография. Основна тематична насоченост на прабългаристиката. Други въпроси, консултирани в публикуваните проучвания

Приложение IV. Quelques remarques sur l’origine des idées dualistiques dans un monument de la littérature apocryphe bogomile

II. Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (eзикови проблеми на българския етногенезис — към постановката на въпроса)

III. Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите)

IV. Обичаят „Свещена пролет“ у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите

V. Бележки върху социалната организация на прабългарите

VI. За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево“

VII. За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин

VIII. За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство

IX. Проблеми на титулатурата в епохата на Първото българско царство в изследванията на Юрдан Трифонов

X. По повод на една предполагаема антична реалия в ранносредновековна България (титлата колобър у Аспаруховите българи и воинският танц колабрисмос у древните траки)

XI. За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България

XII. За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата „българи — котраги“ в „Старата Велика България“

XIII. За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на „Старата Велика България“ и тричастното племенно деление на Волжска България

XIV. Термини за обозначаване на прободно-сечащи оръжия у прабългарите

XV. Мечоносците на Първото българско царство

XVI. Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство

XVII. За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина

XVIII. Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература

XIX. Славяни и фисонити от „Диалози“ на Псевдо-Кесарий и феноменът наликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите

XX. Троянци, варяги и българи: бележки относно средновековното схващане за исторически континуитет

XXI. Исторически корени на фолклорната традиция за възобновяването на Търновското царство

XXII. Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието

XXIII. Някои бележки върху произхода на дуалистичните идеи в един паметник на богомилската апокрифна литература

XXIV. За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав)

XV. Въстанието на Ивайло (1277—1280) в социално-политическата история на средновековна България

XVI. Ивайло und kein ende? Бележки върху името на Лахана/Ивайло?

Библиография

Резюме на английски език