-10%

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ. ВТОРА ЧАСТ

19.80 лв.

Автор : Теодора Стоева
Издателство : УИ „Св. Климент Охридски“
ISBN : 978-954-07-5838-1
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 238
Език : български

Описание

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева е автор на редица публикации в областта на психологическото консултиране, най-значими сред които са книгите ѝ: „Консултативна психология“ (2003); „Емоцията и когницията в психологическата терапия и консултиране“ (2003); „Психологическа помощ за деца и юноши (с фокус към семейството)“ (2013); „Азът в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Съзнаваното и несъзнаваното в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Психологическа помощ при кризи и естремални ситуации“ (2016). Основните ѝ интереси са насочени към възрастовото консултиране и кризисните интервенции.

Книгата „Психологическо консултиране“ в две части синтезира преподавателския, научноизследователския и практическия опит на автора. Темите в нея са представени с лаконичен обзор на ключовите понятия на всяка теория и техните последици за практиката. С оглед на образователните цели на книгата авторският стремеж е към постигане на изложение, което да е просто, ясно и лаконично. Първа част на книгата е посветена на базисни теми – консултативен процес, консултативни умения, подходи на консултиране – със съответната теоретична база и практическо приложение. Втора част обхваща по-специфични теми, включващи моделите на възрастово консултиране, както и на семейното и кризисното консултиране.

Представената книга е предназначена за студенти по психология и за всички, които се интересуват от областта на психологическото подпомагане. Въпросите в нея са изложени по начин, съобразен с интересите и практическата реализация на психолога.

Съдържание

ПРЕДГОВОР………………………………………………………………………………….7

СЕМЕЙНО И СЪПРУЖЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ …………………………..9

Въведение…………………………………………………………………………………9

1. Нарушения на основните сфери на жизнена дейност на семейството

(по Эйдемилер & Юстицкис, 1999)…………………………………………….9

2. Цели на семейното консултиране………………………………………….14

3. Консултативен процес………………………………………………………….15

4. Диагностика на семейството…………………………………………………18

5. Консултативни подходи………………………………………………………..23

6. Нормално и дисфункционално съпружество…………………………45

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

В СИТУАЦИИ НА КРИЗА…………………………………………………………….50

Въведение……………………………………………………………………………….50

1. Кризата като феномен…………………………………………………………..51

2. Кризисно консултиране………………………………………………………..60

3. Кризисни интервенции срещу традиционното консултиране…………81

4. Типични реакции на криза……………………………………………………83

КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ……………………………………….87

1. Общи характеристики на консултирането на деца…………………87

2. Терапевтични интервенции…………………………………………………..90

3. Подходи на терапия и консултиране……………………………………111

4. Консултиране в различните възрастови етапи на детството……139

КОНСУЛТИРАНЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ……………………………..152

1. Правила за консултиране в юношеска възраст……………………..152

2. Значими за юношеството психологически и социални сфери………154

3. Трудности в юношеска възраст……………………………………………161

4. Подходи на консултиране в юношеска възраст…………………….179

5. Групов формат на терапия и консултиране на юноши………….186

6. Интегративен модел……………………………………………………188

КОНСУЛТИРАНЕ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ…………………………..200

1. Психологически възгледи за старостта………………………………..200

2. Характерни особености на индивида в напреднала възраст…………206

3. Типични събития, преживявани в напреднала възраст……….211

4. Задачи на развитието в напреднала възраст…………………………233

5. Цели на консултирането……………………………………………………..234

6. Консултативен процес………………………………………………………..234

7. Превантивна дейност………………………………………………………….235

6. Заключение………………………………………………………………………….175

КОГНИТИВЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………………………177

I. Рационално-емотивен подход на А. Елис……………………………….177

1. Базови концепти…………………………………………………………………..177

2. Процес на консултиране……………………………………………………….180

3. Роля на консултанта……………………………………………………………..183

4. Заключение………………………………………………………………………….184

II. Консултативeн подход на A. Бек…………………………………………..184

1. Базови концепти…………………………………………………………………..184

2. Произход на психологическия проблем…………………………………185

3. Техники……………………………………………………………………………….186

4. Процес на консултиране…………………………………………………………. 187

5. Заключение………………………………………………………………………….189

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………………….196

1. Базови концепти…………………………………………………………………..196

2. Консултативен процес…………………………………………………………..202

3. Методи…………………………………………………………………………………206

4. Роля на консултанта……………………………………………………………..212

5. Заключение………………………………………………………………………….213

ГЕЩАЛТПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………………………………..214

1. Обща характеристика на гещалтподхода на консултиране……..214

2. Базови концепти…………………………………………………………………..215

3. Консултативен процес…………………………………………………………..222

4. Роля на консултанта……………………………………………………………..226

5. Техники и упражнения………………………………………………………….227

6. Резултати……………………………………………………………………………..230

 

ГРУПОВО КОНСУЛТИРАНЕ……………………………………………………..231

Също може да ви хареса…