-10%

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ – първа част

19.80 лв.

Автор : Теодора Стоева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5823-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 256
Език : български

Описание

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева е автор на редица публикации в областта на психологическото консултиране, най-значими сред които са книгите ѝ: „Консултативна психология“ (2003); „Емоцията и когницията в психологическата терапия и консултиране“ (2003); „Психологическа помощ за деца и юноши (с фокус към семейството)“ (2013); „Азът в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Съзнаваното и несъзнаваното в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Психологическа помощ при кризи и естремални ситуации“ (2016). Основните ѝ интереси са насочени към възрастовото консултиране и кризисните интервенции.
Книгата „Психологическо консултиране“ в две части синтезира преподавателския, научноизследователския и практическия опит на автора. Темите в нея са представени с лаконичен обзор на ключовите понятия на всяка теория и техните последици за практиката. С оглед на образователните цели на книгата авторският стремеж е към постигане на изложение, което да е просто, ясно и лаконично. Първа част на книгата е посветена на базисни теми – консултативен процес, консултативни умения, подходи на консултиране – със съответната теоретична база и практическо приложение. Втора част обхваща по-специфични теми, включващи моделите на възрастово консултиране, както и на семейното и кризисното консултиране.
Представената книга е предназначена за студенти по психология и за всички, които се интересуват от областта на психологическото подпомагане. Въпросите в нея са изложени по начин, съобразен с интересите и практическата реализация на психолога.
Съдържание
ПРЕДГОВОР………………………………………………………………………………….7
ПРЕДМЕТ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ…………………..9
КОНСУЛТАТИВНИ УМЕНИЯ……………………………………………………..29
I. Особености на консултативната сесия …………………………………….29
II. Консултативни умения…………………………………………………………..31
КОНСУЛТАТИВЕН ПРОЦЕС……………………………………………………….69
I. Обща характеристика на консултативния процес……………………..69
1. Модели на консултативния процес………………………………………….72
2. Оценка на клиента………………………………………………………………….74
3. Интервюто като основен метод на психологическото
консултиране……………………………………………………………………………..75
ПСИХОДИНАМИЧЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ………………92
1. Базови концепти…………………………………………………………………….92
2. Терапевтичен процес…………………………………………………………….112
3. Роля на консултанта……………………………………………………………..114
4. Консултативни умения………………………………………………………….115
5. Техники на консултиране………………………………………………………115
6. Резултати……………………………………………………………………………..118
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………….120
1. Обща характеристика на клиент-центрирания подход……………120
2. Базови концепти…………………………………………………………………..123
3. Терапевтичен процес………………………………………………………………. 127
4. Роля на консултанта………………………………………………………………… 134
5. Резултати от консултацията……………………………………………………. 135
ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ……………………………………………………..138
1. Обща характеристика на транзакционния анализ…………………..138
2. Базови концепти…………………………………………………………………..139
3. Терапевтичен процес…………………………………………………………….155
4. Роля на консултанта……………………………………………………………..157
5. Заключение………………………………………………………………………….157
ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ………………..159
1. Възникване на екзистенциалния подход на консултиране………159
2. Обща характеристика на екзистенциалния подход на
консултиране……………………………………………………………………………160
3. Консултативен процес…………………………………………………………..162
4. Теми на екзистенциалното консултиране……………………………….164
5. Логотерапия…………………………………………………………………………171
6. Заключение………………………………………………………………………….175
КОГНИТИВЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………………………177
I. Рационално-емотивен подход на А. Елис……………………………….177
1. Базови концепти…………………………………………………………………..177
2. Процес на консултиране……………………………………………………….180
3. Роля на консултанта……………………………………………………………..183
4. Заключение………………………………………………………………………….184
II. Консултативeн подход на A. Бек…………………………………………..184
1. Базови концепти…………………………………………………………………..184
2. Произход на психологическия проблем…………………………………185
3. Техники……………………………………………………………………………….186
4. Процес на консултиране…………………………………………………………. 187
5. Заключение………………………………………………………………………….189
ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………………….196
1. Базови концепти…………………………………………………………………..196
2. Консултативен процес…………………………………………………………..202
3. Методи…………………………………………………………………………………206
4. Роля на консултанта……………………………………………………………..212
5. Заключение………………………………………………………………………….213
ГЕЩАЛТПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ…………………………………..214
1. Обща характеристика на гещалтподхода на консултиране……..214
2. Базови концепти…………………………………………………………………..215
3. Консултативен процес…………………………………………………………..222
4. Роля на консултанта……………………………………………………………..226
5. Техники и упражнения………………………………………………………….227
6. Резултати……………………………………………………………………………..230
ГРУПОВО КОНСУЛТИРАНЕ……………………………………………………..231

Също може да ви хареса…