Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта

13.00 лв.

Автор : Петър Иванов

Издателство : Ахат

ISBN : 978-954-9664-95-9

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 136

Език : български

Изчерпан

Описание

Книгата Психотерапия на КОГНИТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА и ПРОБЛЕМИ НА РЕЧТА
е практическо ръководство по специална психотерапия на две разновидности на психичните разстройства – разстройства в областта на познанието (когнициите) и разстройства в областта на речта.

Разгледани са същността, основните характеристики, диагностицирането и психотерапията общо на 21 психични страдания – 13 когнитивни разстройства (дефицит на внимание, дисоциативни разстройства, патологично увлечение, затруднения при обучението, разстройства на мисленето, деменции, делир и др.) и 8 разстройства на речта (алалия, мутизъм, заекване, артикулационни дефекти, дислалия и др.)

При всяко психично страдание или проблем се разглеждат характерните му особености, протичането му, разпространеността му, причините за възникването и развитието му, динамиката му, възможните последствия и лечението му.

В книгата се предлагат най-подходящите съвременни методи и средства за психокорекция и за психотерапия на разглежданите разстройства.

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение… 5

I част. Психотерапия на когнитивни разстройства

Общо представяне и уточнения… 8

Дефицит на внимание с хиперактивност… 12
Дисоциативна амнезия, дисоциативна фуга и Гензеров синдром… 23
Патологично увлечение… 33
Затруднения при обучението (дислексия, дисграфия, дискалкулия)… 42
Разстройства на мисленето… 54
Ювенилна дементност…. 63
Сенилна деменция… 72
Делир… 81
Приложение 1. Методика на аналогиите за определяне състоянието на мисленето… 88

Приложение 2. Тест за мисловни способности… 90

Литература… 92

II част. Психотерапия на разстройства на речта

Общо представяне и уточнения… 93

Алалия… 96
Афазия… 101
Забавяне в развитието на речта… 105
Мутизъм (онемяване)… 108
Заекване… 114
Артикулационни дефекти… 124
Дислалия (ротацизъм и ламбдоцизъм)… 130
Приложение 1. Ежедневна програма за ротацизъм… 133

Литература… 134