Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност том 1 – 2

60.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-360-1
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 786
Език : български
Код: 978-619-208-360-1 Категории: ,

Описание

Съдържание:
СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ 1.
Приветствие от проф. дюн Георги Митов – декан
на Юридическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“………………..17
Приветствие от доц. д-р Владимир Попов – Ректор на ВТУ (1991–1995 г);
първият председател на Общото събрание на ВТУ (1999–2005 г.),
първият омбудсман на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“……………………………..19
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
30 годишната история на Юридическия факултет
от проф. д-р Янка Тянкова – зам.-ректор по административно-правни
дейности и ръководител на катедра „Частноправни науки“…………………………23
Информация за списание „DE JURE“ – официално научно издание
на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“………………….31
ЧАСТНОПРАВНИ НАУКИ // PRIVATE LAW
Элизабет С. СТОНГ (U.S. Bankruptcy Court, Eastern District of New York).
«Я не согласен»: Некоторые наблюдения судьи первой инстанции
о роли особого мнения в федеральной судебной системе США
Elizabeth S. STONG (U.S. Bankruptcy Court, Eastern District of New York).
“I Dissent”: Some Observations from a Trial Judge on the Role
of Dissents in the United States Federal Judicial System…………………………………37
Иван РУСЧЕВ (СУ „Св. Климент Охридски“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Бележки по предмета на иска
за прогласяване на нищожност на правни сделки
Ivan RUSCHEV (Sofia University “St. Kliment Ohridski“,
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Notes on the Subject of an Action for Declaration
of Nullity of Legal Transactions…………………………………………………………………..47
Янка ТЯНКОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Производството
по стабилизация – между традициите и европейските препоръки
за неговото усъвършенстване
Yanka TYANKOVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Stabilization Proceedings – Between Traditions and European Recommendations
for Its Improvement……………………………………………………………………………………57
Георги СТЕФАНОВ, Пламен ПЕТКОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Русенски университет „Ангел Кънчев“).
Кооперацията като субект на социалната и солидарната икономика
Georgi STEFANOV, Plamen PETKOV (St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Tarnovo, Angel Kanchev University of Ruse).
The Cooperative as a Subject of Social and Solidarity Economy……………………..69
Таня ЙОСИФОВА (Университет за национално и световно стопанство).
По някои въпроси на електронната търговия
Tania IOSSIFOVA (University of National and World Economy).
On Some Issues of E-commerce…………………………………………………………………..79
Павел САРАФОВ (СУ „Св. Климент Охридски“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).Актове за държавна
и за общинска собственост – същност и правни особености
Pavel SARAFOV (Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo). Acts of State
and Municipal Property: Nature and Legal Features……………………………………….83
Венцислав Л. ПЕТРОВ (СУ „Св. Климент Охридски“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Приносът на проф. Симеон Ангелов
към теорията на стопанската непоносимост
Ventsislav L. PETROV (Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Prof. Simeon Angelov’s Contribution
to the Theory of Economic Intolerance…………………………………………………………87
Йордан БАЛАНОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Основания за отмяна на решенията на органите за управление
от общото събрание на сдружение
Yordan BALANOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Grounds for Invalidation of Management
Body Decisions by the General Meeting of an Association……………………………..95
Ангел РИСТОВ (Юридическия факултет „Юстиниан Първи“
на Скопския университет „Св. Кирил и Методий“).
Правна същност на етажната собственост
Angel RISTOV (Instinianus Primus Faculty of Law
of St. Cyril and Methodius University in Scopje). Legal Nature
of the Property of Apartments……………………………………………………………………107
Юлия РАДАНОВА (Софийска адвокатска колегия). Институтът
на задължителната съдебна медиация – възможности и решения
Julia RADANOVA (Sofia Bar Association).
Mandatory Court Mediation: Opportunities and Solutions…………………………….131
Силвия КРЪСТЕВА (Окръжен съд – Плевен). Приложението
на метода на Алтман в производството по търговска несъстоятелност
Silvia KRASTEVA (District Court of Pleven). Application
of the Altman Method in Commercial Bankruptcy Proceedings…………………….141
Борислав БОРИСОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
По някои въпроси за усъвършенстване на уредбата на процедурата
по медиация в Република България
Borislav BORISOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
On the Issue of Improving the Regulation of the Mediation
Procedure in the Republic of Bulgaria…………………………………………………………159
Гергана КИРИЛОВА-АНДРЕЕВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
„Липсващите“ допълнителни трудови възнаграждения
при служителите в администрацията
Gergana KIRILOVA-ANDREEVA (St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Tarnovo). “Missing” Additional
Remuneration of Employees in the Administration………………………………………181
Нина ДЕЛИМАРИНОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Още веднъж за Решение № 8 от 2021 г. по к. д. № 9 от 2020 г.
В контекста на практиката на Конституционния съд
в защита на правата на гражданите
Nina DELIMARINOVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Once Again about Decision No. 8 of 2021
on Constitutional Case No. 9 of 2020: In the Context of the Case Law
of the Constitutional Court in Protectung Citizens’ Rights…………………………….197
Момчил ИВАНОВ (Адвокатска колегия – Велико Търново). Прекратяване
на членство в командитно дружество
Momchil IVANOV (Veliko Tarnovo Bar Association). Termination
of Membership in a Limited Partnership……………………………………………………..207
Благой ЗЛАТАНОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
За отражението (влиянието) на договора за текуща сметка
при налагане на запор върху вземане на страна по сделката
Blagoy ZLATANOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
About the Effect of the Contract Current Account
in the Event of Garnishment of Receivables of a Transaction Party………………..223
Калина ГРОЗДЕВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Районна прокуратура –
Велико Търново). Новото основание за допускане до касационно
обжалване „очевидна неправилност“ през призмата
на касационното частно обжалване
Kalina GROZDEVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
District Prosecutor’s Office of Veliko Tarnovo). The New Grounds
for Admission to the Cassation Appeal “Obvious Irregularity“ through
the Prism of the Private Cassation Appeal…………………………………………………..229
Теодора ТРИФОНОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Особености в режима на собственост и използване
на външните паркоместа в сгради в режим на етажна собственост
Teodora TRIFONOVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Particularities in the Regime of Ownership and Use
of Outdoor Parking Spaces in Condominium Buildings………………………………..235
Стелияна ЗЛАТЕВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Ролята
на националността на инвеститора в международното инвестиционно право
Steliyana ZLATEVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
The Role of the Investor’s Nationality in International Investment Law………….249
Ивайло ДОНЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Адвокатска колегия
– Велико Търново). Понятието „дете в риск“ в българското
гражданско право – развитие и проблеми в правоприлагането
Ivaylo DONEV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Veliko Tarnovo Bar Association). The Concept of Child at Risk
in Bulgarian Civil Law: Development and Problems in Law Enforcement………269
Диан ДАЧЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Производството
по рекламация като способ за реализиране на отговорността
на превозвача по договор за превоз на товари
Dian DACHEV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
The Complaint as a Method for Invoking Liability
of the Carrier under a Contract Freight Transport…………………………………………281
Христо АНГЕЛОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Основни принципи
при определяне на компетентността по граждански дела
с международен елемент съгласно Регламент (ЕС) 2016/1103
на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото
сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани
с имуществения режим между съпрузи
Hristo ANGELOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Basic Principles in Determining the Jurisdiction in Civil Cases of International
Couples According Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016
on the Implementation of Enhanced Cooperation in the Area of Jurisdiction,
Applicable Law and the Recognition and Еnforcement
of Decisions on Matters Concerning Matrimonial Property Regimes……………..299
Силвия ЙОВЧЕВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Значение
на конфиденциалността за допускане на доказателствени средства
в арбитражния процес
Silvia YOVCHEVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
The Importance of Confidentiality for the Admission
of Evidence in Arbitration………………………………………………………………………….317
СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ 2.
ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ // PUBLIC LAW
E. E. ТОНКОВ, Л. А. ПОЖАРОВА (Белгородского государственного
национального исследовательского университета).
Конституционно-правовое содержание достоинства личности в России
E. E. TONKOV, L. A. POZHAROVA (Belgorod National Research University).
The Сonstitutional and Legal Content
of the Individual’s Dignity in Russia…………………………………………………………..359
Цветан СИВКОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Прoтоколът – нов и необходим вид нормативен акт
или излишно утежняване на българската система на нормативни актове
Tsvetan Sivkov (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
The Protocol: A New and Necessary Type of Normative Act
or Unnecessary Aggravation of the Bulgarian System
of Normative Acts…………………………………………………………………………………….371
Николай ПРОДАНОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Институционално
развитие на съвещателните органи по сигурността в Република България
(от Съвет за национална сигурност към Консултативен съвет
по национална сигурност)
Nikolay PRODANOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Institutional Development of the Security Advisory Bodies
in the Republic of Bulgaria (From the National Security Council
to the Consultative National Security Council)…………………………………………….387
Зорница ЙОРДАНОВА (Русенски университет „Ангел Кънчев“).
Относно допустимостта на промени в необнародван закон
върнат за ново обсъждане (в контекста на конституционно дело № 3 от 2021 г.)
Zornitsa YORDANOVA (Angel Kanchev University of Ruse)
On the Admissibility of Amendments
in a Non-published Law Returned for Further Debate
(In the Context of Constitutional Case No. 3 of 2021)…………………………………..395
Изабела ЧАКЪРОВА-ДИМИТРОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Участници в споразумението по ЗАНН
Izabela CHAKAROVA-DIMITROVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Participants in the Agreement under the Bulgarian Law on
Administratire offences and Sanctions (ZANN)……………………………………………409
Цветан СИВКОВ, Георги КАББЕ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Новите конституции на страните от Централна
и Източна Европа – от традициите до реалността
Tsvetan SIVKOV, Georgi KABBE (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). The New Constitutions
in Central and Eastern Europe: From Tradition to Reality……………………………..419
Христо ОРМАНДЖИЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
За „дисциплинарната отговорност“ на народния представител
Hristo ORMANDZHIEV (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). About the “Disciplinary Responsibility”
of the Member of Parliament……………………………………………………………………..431
Калина ЛУПОВА-АНГЕЛОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Защита срещу обезпечителни мерки, наложени по реда на ДОПК
Kalina LUPOVA-ANGELOVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Protection Against Security
Measures Imposed under the Bulgarian Tax
and Insurance Procedure Code (DOPK)………………………………………………………441
Милка ЛАМБЕВА-СТЕФАНОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Избирателните комисии преди и след приемане на Изборния
кодекс – кратък преглед на законодателната уредба за периода 1989–2021 г.
Milka LAMBEVA-STEFANOVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Electoral Commissions before and after
the Adoption of the Electoral Code: A Brief Overview
of the Legislative Framework for the Period 1989–2021……………………………….449
Хасан АЗИС (Община Кърджали). Правната регулация
на местното и регионалното развитие в Гърция
Hasan AZIS (Municipality of Kardzhali). Legal Regulation
of Local and Regional Development in Greece……………………………………………459
Ивелина ВЕЛЧЕВА (Районен съд – Балчик). Достъпът
до административно правосъдие като гаранция за правова държава
Ivelina VELCHEVA (Regional Cout of Balchik). Access to Administrative
Justice as a Guarantee for the Rule of Law………………………………………………….471
Милена ЛИЧЕВА (СУ „Св. Климент Охридски“).
(Не)възможната метаморфоза в горските територии
Milena LICHEVA (Sofia University “St. Kliment Ohridski“).
The (Not)Possible Metamorphosis in Forest Areas………………………………………483
Дарина ДИМИТРОВА (Икономически университет – Варна).
За образователната подготовка на съдебните служители
Darina DIMITROVA (University of Economics – Varna).
on the Educational Training of Court Clerks……………………………………………….493
Пламен КАЛЕВ (Адвокатска колегия – Бургас). Романтичната идеология
на Българското национално възраждане като основание за рецепция
на историческата правна школа в правната ни мисъл
от края на XIX век и началото на XX век
Plamen KALEV (Burgas Bar Association). The Romantic Ideology
of the Bulgarian National Revival as a Basis for Reception
of the Historical Law School in Bulgarian Legal Thought
from the Late 19th and Early 20th Centuries………………………………………………….503
Мария ВАСИЛЕВА-ДАНАИЛОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Административен съд – Велико Търново). Незаконосъобразността
на актовете, действията и бездействията на органа по изпълнението
като процесуална предпоставка за допустимост на иска
за обезщетение по чл. 299 АПК
Maria VASILEVA-DANAILOVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo, Administrative Court of Veliko Tarnovo). Illegallity
of the Acts, Actions, and Omissions of the Administrative Enforcement Authority
as a Procedural Prerequisite for the Admissibility of a Compensation Claim:
Аrt. 299 of the Bulgarian Code of Administrative Procedure…………………………513
Драгомир АНГЕЛОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Районен съд – Горна Оряховица). Някои аспекти на финансирането
на политическите партии във връзка с Решение № 5 от 27.04.2021 г.
на Конституционния съд по к. д. № 13/2019 г.
Dragomir ANGELOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Regional Court of Gorna Oryahovitsa). Some Aspects Political Party Financing
in Connection with Decision No. 5 of 27.04.2021
of the Constitutional Court under case No. 13/2019……………………………………..525
Радомира ВИДЕВА (Universidad de Salamanca). За един по-достъпен,
ясен и разбираем правен език, или Как да съобразим правните текстове
с оглед на нуждите на адресатите неюристи
за които те са предназначени
Radomira VIDEVA (Universidad de Salamanca). Towards a More Accessible,
Clear, and Understandable Legal Language: Creating Legal Texts
in Accordance with the Needs of Their Non-specialist Addressees…………………535
Емилия АНГЕЛОВА-ХОВАГИМЯН (Адвокатска колегия – гр. Пловдив).
Роля на съсловните организации в развитието
на пациентската безопасност
Emilia ANGELOVA-HOVAGIMYAN (Plovdiv Bar Association).
The Role of Professional Organizations
in the Development of Patient Safety………………………………………………………….545
Ивелина АЛЕКСАНДРОВА (Адвокатска колегия – гр. Добрич).
Генетична поверителност: приложения,
ограничения и възможни хипотези
Ivelina ALEKSANDROVA (Dobrich Bar Association).
Genetic Privacy: Applications, Limitations and Possible Hypotheses……………..555
Невена ПОПОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Развитие
на правната уредба на разрешението за строеж
Nevena POPOVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Development of the Legal Framework of the Building Permit……………………….567
Виктория МИНГОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Конституционен съд на Република България). Предварителен
и последващ контрол за конституционност върху първичното
право на Европейския съюз
Viktoria MINGOVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Constitutional Court of the Republic of Bulgaria). Ex Ante and Ex Post Review
of Constitutionality of European Union Primary Law…………………………………..573
Светослав МИШЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Административно-териториалните единици в България
от приемането на Търновската конституция до 19 май 1934 година
Svetoslav MISHEV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
The Administrative and Territorial Units in Bulgaria from the Adoption
of the Tarnovo Constitution until 19 May 1934……………………………………………583
Христина ПЕНКОВА (СУ „Св. Климент Охридски“). Действие
на решенията на Конституционния съд във времето и еволюцията
на правното мислене в конституционната юриспруденция
Hristina PENKOVA (Sofia University “St. Kliment Ohridski“).
Effect of the Decisions of the Constitutional Court in Time
and Evolution of the Legal Mindset in Its Case-Law……………………………………595
Диян ИВАНОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Столична община – гр. София). Електронният документ
в съвременното право
Diyan IVANOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Sofia Municipality). The Electronic Document in Modern Law……………………..605
Ралица ТЮТЮНДЖИЕВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Българо-гръцките дипломатическите отношения в ракурса на пътя на България
към членство в НАТО и ЕС (1995–2000 г.)
Ralitsa TYUTYUNDZHIEVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Bulgarian–Greek Diplomatic Relations in the Perspective
of Bulgaria‘s path towards NATO and EU membership (1995–2000)……………613
Любомир КЮЧУКОВ (СУ „Св. Климент Охридски“).
Възобновяването на административните производства и принципите
на административното право и административния процес
Lyubomir KYUCHUKOV (Sofia University “St. Kliment Ohridski”).
The Resumption of Administrative Procedings and the Principles
of Administrative Law and Administrative Procedure……………………………………623
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ // CRIMINAL LAW
Нонна ГОЛОВКО ВЛАДИМИРОВНА (Московски
държавен педагогически университет, Институт за социално
и хуманитарно образование). К вопросу о незаконном усыновлении
(удочерении) несовершеннолетних
Golovko Nonna VLADIMIROVNA (Moscow state Pedagogical University,
Institute for Social and Humanitarian
Education). On the Issue of Illegal Adoption of Minors………………………………..635
Георги МИТОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). За правомощията
на съда в разпоредително заседание (съдията-докладчик),
когато за деянието, предмет на обвинението,
има приключило административнонаказателно производство
Geogri MITOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
About the Powers of the Court in the Dispositional Session (the Reporting Judge)
in Case of a Completed Administrative Penal Procedure for the Act,
Subject to Charge……………………………………………………………………………………..643
Ваня НЕСТОРОВА (Върховна касационна прокуратура, ВКП).
Отговорността на юридическите лица за обогатяване
от престъпление. Съдебна практика и предизвикателства
Vanya NESTOROVA (Supreme Cassation Prosecutor’s Office, VKP).
The Liability of Legal Entities for Enrichment from Crime.
Case Law and Challenges………………………………………………………………………….657
Илмира ИЛИЕВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Общ преглед
на Европейската прокуратура – структура и организация
Ilmira ILIEVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo).
Overview of the European Public Prosecutor’s Office:
An Structure and Organization…………………………………………………………………..669
Десислава ДАВИДКОВА-ДИМИТРОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).
Относно възможността за разследване на главния прокурор
Desislava DAVIDKOVA-DIMITROVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). About the Possibility
of Investigating the Prosecutor General………………………………………………………681
Дарина КОСЕВА (Софийска районна прокуратура).
Моделът на противодлъжностно поведение по чл. 282 НК
Darina KOSEVA (Sofia District Prosecutor’s Office). The Model of Conduct
Against the Service under Art. 282 of the Bulgarian Criminal Code……………….693
Владимир СТРАХИЛОВ (Районен съд – Велико Търново).
Обида – историческо развитие и съдържание на понятието
Vladimir STRAHILOV (Regional Court of Veliko Tarnovo).
Insult: Historical Development and Content of the Concept………………………….703
Мирослав ОВЧАРОВ (Окръжна прокуратура – Велико Търново).
Относно мястото в българското наказателно право на концепцията
за изключващите обществената опасност на деянието обстоятелства
Miroslav OVCHAROV (District Prosecutor’s Office of Veliko Tarnovo).
On the Place in Bulgarian Criminal Law of the Concept
of Circumstances Excluding the Public Danger of the Act…………………………….717
Цонко КРЪСТЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Районна прокуратура – Велико Търново). Малозначителност
на деянието при квалифициран състав на престъплението
Tsonko KRASTEV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
District Prosecutor’s Office of Veliko Tarnovo). Low Significance
of the Act in the Qualified Crime……………………………………………………………….727
Тина ЙОРДАНОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Министерство
на земеделието, храните и горите). По някои въпроси на наказанието
„конфискация“ по Наказателния кодекс
Tina YORDANOVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Ministry of Agriculture, Food and Forestry). Various Fundamental
Topics Regarding Confiscation in the Context
of the Bulgarian Penal Code………………………………………………………………………735
Галин АНДОНОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Военно-окръжна прокуратура – Пловдив). Пандемията, противоепидемичните
мерки и някои въпроси за отражението им върху извършването
на процесуалното действие „привличане на обвиняем“
Galin ANDONOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Military District Prosecutor’s Office of Plovdiv). The Pandemic,
Containment Measures and Some Issues Related to Their Impact
on the Procedure Action “Involvement of a Defendant”………………………………..745
Атанаска ПЕТКОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Възникване
на института „освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание“
Atanaska PETKOVA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Exoneration from Criminal Responsibility
with Imposition of Administrative Punishment…………………………………………….755
Деляна БАЛКАНСКА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Развитие
на съвременното наказателно право – между установените традиции
и желаната бъдеща реалност
Delyana BALKANSKA (St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Tarnovo). Development of Contemporary Criminal Law
Between the Established Traditions and the Desired Future Reality……………….765
За авторите…………………………………………………………………………………………..775
About the authors…………………………………………………………………………………….781

Също може да ви хареса…