-5%

Разкопки и проучвания кн. XLVIII: Novgrad-Tash Bair I. Archaeological investigations at the southernmost point of the Danube

85.50 лв.

Автор : Lyudmil Vagalinski, Sven Conrad, Lyuba Traykova, Nadezhda Kecheva, Raiko Krauss
Издателство : Национален археологически институт с музей  – БАН
ISBN : 978-619-254-031-9 ; 978-619-254-032-6
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 1120
Език : английски
Код: 978-619-254-031-9 Категории: , ,

Описание

Издание на английски език с резюмета на български, книга 48 (част 1 и част 2) от поредицата „Разкопки и проучвания” на Националния археологически институт с музей към БАН е озаглавена „Новград – Таш Баир I. Археологически проучвания в най-южната точка на Дунав”.

Двутомното издание включва изследванията на колектива Людмил Вагалински, Свен Конрад, Люба Трайкова, Надежда Кечева и Райко Краус.

„Българо-немското изследователско сътрудничество в района около устието на р. Янтра започва през 1958 г. Тогава започват разкопките в късноримския кастел „Ятрус“ като съвместен проект на Националния археологически институт с музей (Българска академия на науките) и Института за гръко-римска античност (Академия на науките на ГДР), които продължават до 1981 г. Тези разкопки се възобновяват през 1992 г. и продължават до 2000 г. с Римско-герман-ската комисия (във Франкфурт на Майн) на Немския археологически институт като немски партньор. Приблизително 40% от площта на кастела е разкопана. Налице са многобройни немски и български публикации с резултати от археологическото проучване на „Ятрус“. Те са задължително четиво за всеки, който се интересува от историята на Долен Дунав през Късната античност и Ранното средновековие.
За да се разбере мястото на „Ятрус“ и на легионерския лагер „Нове“ (край гр. Свищов) в околния район, в периода 1998 – 2001 г. бе проведен интердисциплинарен изследователски проект, финансиран от Немската изследователска фондация. Извършени бяха мащабни като проучена площ теренни издирвания. Те бяха обогатени с геофизични изследвания и въздушно заснемане. Първоначално фокусът беше върху периода между късната желязна епоха и Средновековието, но добрите резултати наложиха да се включи и най-дългата епоха на човешката история – праисторията. Така стана възможно да се представи историята на един долнодунавски район от неолита до ново време.
В хода на изпълнение на проекта от 1998 – 2001 г. се усети липсата на проучени археологически обекти във вътрешността на избрания район (около устието на Янтра), извън римските укрепления по Дунав. Много перспективен в това отношение е микрорайонът в долния, южен склон на възвишението Таш баир, в землището на с. Новград. Тук е регистрирано обитаване от късния неолит до Ранното средновековие. Последното е представено и чрез дървено-землено укрепление с размери 200 х 200 м. То е имало непосредствен достъп до реките Студена и Янтра, което му осигурявало стратегически контрол върху пътища, свързвали Дунав и вътрешността на юг към Стара планина. Евентуално детайлно археологическо изследване на този микрорайон би обогатило знанията ни за Дунав като естествена природна граница, но и като важна транспортна връзка за обмен на културни постижения. Новият проект набляга върху функцията на отделните селища в Таш баир през различните епохи. Акцентира се върху въпросите за културно-историческа приемственост и дисконтинуитет. Същевременно се цели обогатяване на информацията за късноримската отбранителна система около устието на Янтра и мястото на „Ятрус“ в нея.
Предвидено беше археологическите проучвания на Таш баир да се извършват чрез комбинация от различни методи, тъй като мащабните разкопки са изключени поради ресурсно-технически и логистични причини, както и поради екстензивното селскостопанско използване. През 2018 и 2019 г. бяха извършени теренни издирвания и разкопки. Находките бяха окончателно обработени през 2020 г.”

– Свен Конрад, Райко Краус

Съдържание
Увод
История на проучванията и цели на проекта
Състояние на околната среда в района на изследване
Реконструкция на палеоречното течение в заливната низина на р. Янтра, Централна Северна България
Методи при археологическите проучвания
Геофизични проучвания
Интензивни теренни издирвания в района на Таш баир
Археологически разкопки
Къснонеолитни ровове на обект 1
Бронзова епоха
Късна желязна епох
Ранносредновековни фортификации
Керамични и малки находки
Интердисциплинарни проучвания
Бронзов нож от обект 3
Кремъчни ансамбл
Археозоологичен анализ на животински останки
Човешки костни останки от яма на обект 5
Заключение
Проект Новград I
Устието на р. Янтра при Таш баир: значим селищен център през вековете и преходен пункт на Източните Балкани
Използвана литература

Също може да ви хареса…