Регионални профили на демографската промяна в България в началото на ХХІ век

20.00 лв.

Автор : Николай Цеков
Издателство : Велес Консулт
ISBN : 9786197462265
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 332
Език : български
Код: 9786197462265 Категории: ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ
Пьрва глава. РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ НА ДЕПОПУЛАЦИЯТА И СТАРЕЕНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Синергията на демографското остаряване и депопулацията като водещ индикатор за демографската промяна
Данни и методи на изследване
Особености и регионални профили нa демографското развитие нa населението и трудовите ресурси
Основни изводи
Втора глава. ДЕМОГРАФСКАТА ПРОМЯНА КАТО ИНДИКАТОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕЖИМА НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ
Влияние на демографската промяна върху развитието на българските общини в началото на xxi век
Данни и методи на изследване
Групиране на общините по метода на уеб
Влияние на регионалната демографска ситуация върху застаряването и редукцията на трудовите ресурси по общини
Основни изводи
Трета глава. РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗПРОИЗВОД¬СТВОТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ
Съвременни тенденции в изменението на съотношението между икономически активното и неактивното население по общини
Методи и информационна база
Фактори и тенденции в измененията на повъзрастовото и териториалното разпределение на трудовите ресурси
Основни изводи
Четвърта глава. ВЛИЯНИЕ НА НАРАСТВАНЕТО НА МИНИМАЛНАТА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ВЪРХУ РЕГИОНАЛНИТЕ ТРУДОВИ РЕСУРСИ
Данни и методи
Влияние на нарастването на минималната възраст за пенсиониране върху първия и втория демографски дивидент
Измерване на влиянието на втория демографски дивидент
Последствия от повишаването на минималната пенсионна възраст върху броя и дела на населението в трудоспособна възраст в общ и регионален аспект
Основни изводи
Пета глава. ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА ПРОМЯНА ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
Методи и индикатори за изследване на влиянието на демографската промяна върху регионалния човешки капитал
Ранжиране на българските общини според условията за възпроизводство на местните трудови ресурси и за формиране на регионалния човешки капитал
Анализ на получените резултати
Основни изводи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Също може да ви хареса…