Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV–XVIII век

18.00 лв.

Автор : Красимира Мутафова
Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-292-5
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 320
Език : български

Описание

Съдържание:
СЪДЪРЖАНИЕ
Благодарности ………………………………………………………………………  7
 
Предистория ………………………………………………………………………..  13
 
Prehistory ……………………………………………………………………………..  23
Превод на английски език М. Мутафова
 
Първа глава. Системата на миллетите ………………………………  31
1. Пактът зимма ………………………………………………………………..  31
2. Митове и митологеми в изворите и историографията …… 41
3. Реалности в османската документация от XV–XVIII в. …  65
• Конфесионална детерминираност на обществото……….. 65
• Конверсия и конвертити …………………………………………….  89
• Православните структури (в документи
   от фонда Piskopos kalemi) ……………………………………………  97
 
Втора глава. Конверсия и идентичност: „ловчанските помаци”  ……………. 107
1. „Ловчанските помаци” и историографските постановки
за ислямизацията …………………………………………………………  108
2. „Ловчанските помаци“ и митовете
за кампанийните ислямизации …………………………………….  128
3. Документите… …………………………………………………………….  134
• Краят на XV век ……………………………………………………….  140
• Християнство и ислям през първата половина на XVI век  142
• 1579 (1613/1614) г. – 1642/1643–1646. г.
Империята и промените ………………………………………….  158
 
Трета глава. Религия, антропонимия, идентичност:
       между християнството и исляма ………………………………..  201
1. Палеографска характеристика
на анализираните регистрови данни ……………………………  204
2. Тенденции в именуването на православното население
в урбанистична и селска среда, отразени
в османските регистри от XVI в. ………………………………..  208
3. Индикации за религиозна и етническа принадлежност
в османския регистров материал …………………………………  216
4. Континуитет и иновации в именуването …………………….  221
 
Четвърта глава. Ислямските мистични братства и ордени
     (тарикати) в османските извори от XV–XVIII век ……..  239
1. Предварителни терминологични уточнения и бележки .  241
2. Дервишите ………………………………………………………………….  245
• Дервишите в османската експанзия
и в османската документация ………………………………….  245
• Шейх Бедреддин ………………………………………………………  260
• Дервишките мрежи в османските провинции …………..  262
• Утраквистичните светилища в религиозния живот
    в българските земи. Бекташи …………………………………..  264
• Къзълбаши. Алеви-бекташи ……………………………………..  276
3. Ордените (тарикати) ХалветияМевлевия и Накшбандия
    през ХVІ–ХVІІ в. ………………………………………………………..  277
Халветия ……………………………………………………………………  279
Мевлевия …………………………………………………………………….  282
Накшбандия ……………………………………………………………….  284
 
Заключителни думи …………………………………………………………..  289
Concluding Remarks……………………………………………………………. 291
Превод на английски език М. Мутафова
 
Библиография ……………………………………………………………………  293
 
Съкращения ………………………………………………………………………  319

Също може да ви хареса…