Речни води на България

40.00 лв.

Автор : Нели Христова

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-723-090-4

Година : 2012

Корица : твърда

Страници : 830

Език : български

 

Описание

Първата част на монографията – Речна мрежа, обяснява палеохидроложката еволюция, съвременната пространствена организация на водните течения и възможните пътища в бъдещото развитие на хидрографската мрежа от синергетична гледна точка. Тя анализира районите в страната с промени в талвеговата мрежа, следствие от бифуркации и пиратерии, и представя йерархично подредената система от разновъзрастови хидрографски елементи чрез класификацията им по дължина и водосборна площ.
Втората част на монографията – Речен отток, разкрива пространствено-времевите параметри на процесите, участващи в хидроложкия цикъл и на режимните характеристики на водните потоци (състоянията на високи и ниски води, температура, ледови образувания, плаващи наноси, минерализация) както при естествен природен комплекс, така и в условията на антропогенни въздействия.