-20%

РУСИЯ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА: ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ, ДИПЛОМАЦИЯ

24.00 лв.

Автор : съставители – Тина Георгиева, Искра Баева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5347-8
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 384
Език : български

Описание

Сборникът „Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация“ е  жест на признателност към учителя и колегата, дългогодишния преподавател по руска история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. Димитър Вечев. В тома са включени научни разработки на двадесет и двама историци от България и Русия. В тях са анализирани различни проблеми от историята на руската държава в различните є форми (империя, Съветски съюз, Руска федерация) през дългия и изпълнен с поврати период, обхващащ XIX, ХХ и началото на XXI в. Представени са различни аспекти от българо-руските взаимоотношения, а присъстват и други теми, които имат по-пряко или по-опосредствано отношение към научните търсения на Димитър Вечев. Не са забравени и онези теми, към които той проявяваше специален интерес – развитието на руския месианизъм или еволюцията на обществено-политическите идеи в Русия и Западна Европа.
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS
Тина Георгиева / Tina Georgieva
Предговор / Preface / 9
Любомир Кръстев / Liubomir Krastev
Посещението на император Николай I във Великобритания през 1844 г.
The 1844 Visit of Emperor Nicholas I to Britain / 17
Андрей Пантев / Andrey Pantev
Леденото помирение
A Freezing Reconciliation / 31
Тина Георгиева / Tina Georgieva
Идеята за славянска общност в Русия и нейната еволюция през XIX век
The Idea of Slavic Unity in Russia and Its Evolution in the 19th century / 37
Юра Константинова / Yura Konstantinova)
Политически проекции на славянската и антиславянската идея на Бал-
каните (Примерът на д-р Иван Селимински и проф. Неоклис Казазис)
Political projections of Slavic and Anti-Slavic ideas on the Balkans (The
examples of Dr. Ivan Seliminski and Prof. Neoklis Kazazis / 63
Ася Атанасова / Asya Atanasova
Руският път – от Третия Рим до Третия Интернационал
Russia`s Way – from the Third Rome to the Third International / 81
Александра Петухова, Кирил Чернов, Сергей Чернов / Alexandra
Petuchova, Kyril Chernov, Sergey Chernov
Российская идентичность: империя vs национализм
Russian Identity: Empire vs Nationalism / 97
Иван Рабаджиев / Ivan Rabadzhiev
Живот и дело на Сергей Василиевич Зубатов
Life and Work of Sergei Vasilyevich Zubatov / 121
Николай Цимбаев / Nikolay Tsimbaev
„Царь фронтом интересуется мало…“: Николай II, Россия и Первая ми-
ровая война (июль 1914 – февраль 1917 гг.)
„The tsar is rather uninterested in things on the front“: Nicholas II, Russia,
and the World War I (July 1914 – February 1917) / 135
Глория Стоева / Gloria Stoeva
Развитието на Съюза на руската национална младеж и новото поколе-
ние емигранти, отразени на страниците на „Русский голос“
Development of the Union of Russian National Youth and the New Generation
of Emigrants Reflected on the Pages of „Russian Voice“ / 163
Галина Петкова / Galina Petkova
„Редовен професор чужденец с договор“, или за институционализиране-
то на руските учени емигранти в България през 20-те години на ХХ век
„Full-time Foreign Professor with a Contract“, or the Institutionalisation of
Russian Émigré Scholars in Bulgaria in the 1920s / 177
Николай Поппетров / Nikolay Poppetrov
За мястото на Октомври 1917 в българската история
On the place of October 1917 in Bulgarian history / 191
Александър Сивилов / Aleksander Sivilov
Сталин срещу Троцки във външнополитическите концепции на СССР в
края на 20-те и началото на 30-те години
Stalin against Trotsky in the Soviet Foreign Policy Concepts in the late 1920’s
and 30’s / 213
Надежда Янковска / Nadezhda Yankovska
Борбата между КНР и СССР за влияние в Азия и Африка през първата
половина на 60-те години на ХХ век
The Sino-Soviet Struggle for Influence in Asia and Africa in the First Half of
the 1960’s / 231
Искра Баева / Iskra Baeva
Студената война като хибридна
Cold War as Hybrid War / 251
Илияна Марчева / Iliyana Marcheva
Към историята на българо-руските спорове в хуманитаристиката
с поглед от ХХІ век
A 21st Century View of the History of the Bulgarian-Russian Disputes in the
Humanities / 269
Дарина Григорова / Darina Grigorova
„Как сладостно – отчизну ненавидеть“! Русофобията в Русия
„How delicious to loathe the homeland“! Russophobia Rossica / 285
Екатерина Цимбаева / Ekaterina Tsimbaeva
Старообрядцы Литвы: новая жизнь старой веры
Old Believers in Lithuania: A New Life of the Old Faith / 299
Евлоги Станчев / Evlogi Stanchev
Волжкобългарската идентичност в Средното Поволжие в предмодер-
ната епоха
Volga Bulghar Identity in the Middle Volga region
in the Pre-modern Period / 307
Росица Ташева / Rossitza Tasheva
Политически размишления в Ренесансова Франция: три концепции за
монархията и кралската власт
Political Reflections in Renaissance France: Three Concepts of Monarchy and
Royal Power / 329
Боряна Митева / Boryana Miteva
Японоцентризмът в новите японски религии: Тенрикьо, Махикари и
Кофуку но кагаку
Japanocentrism in the Japanese new religions: Tenrikyo, Mahikari, and
Kofuku-no- Kagaku / 349
За нашия колега и преподавател по руска история доц. Димитър Вечев
To our colleague and lecturer in Russian History Dimitar Vechev / 367

Също може да ви хареса…