Сборникът „Различни потреби“ на Яков Крайков между Венеция и Балканите през ХVІ век

36.00 лв.

Автор : Марияна Цибранска – Костова

Издателство : Валентин Траянов

ISBN : 9789549928655

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 192

Език : български

Описание

Настоящото издание иследва един от трите запазени екземпляра на сборника на първия български печатар Яков Крайков „Различни потреби”, публикуван в средата на ХVІ век във Венеция. Сборникът е една от най-редките старопечатни книги от зората на славянското книгопечатане, която съдържа уникални сведения за българския религиозен и книжовен живот, за духовните потребности на православния човек от Балканите под османска доминация.

Съдържание

Предговор

Първа глава. Въ славномъ и нарочитомъ градъ Венеции, или столицата на европейското книгопечатане през XVI век

Втора глава. Азь Їаковь родомь от места нарицайема Софїа, или кой е Яков Крайков?

Трета глава. Сьписахь сїе мале книге вь нихь положихь разьличнїе потрeби, или какво представлява сборникът „Различни потреби“?

Обща характеристика

Лайденският екземпляр

Съдържание на сборника

Календарът

Сказанието за намиращите се във Венеция мощи на светци

Апокрифите

Часословът

Четвърта глава. Ако аще що погрeшихь рукою или йезыкомь а вїи простете, или каква е общата езикова характеристика на изданието?

Графика и правописни норми

Морфологични особености

Лексикални особености

Kратък словник на подборна лексика от паралитургическия дял

Изводи

Използвана литература

Цитирани речници

Съкращения

Условни означения на четивата от паралитургическия дял на РП, използвани в словника