Сборник в памет на Румен Катинчаров

30.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 978-619-254-002-9
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 386
Език : български

Изчерпан

Код: 978-619-254-002-9 Категории: , ,

Описание

Известия на националния археологически институт т.47 , 2021 г.
Настоящият сборник е посветен на Румен Катинчаров (1934—2005). Томът съдържа статии от петдесет и трима български и чуждестранни учени — археолози, историци, геолози, геофизици и реставратори. В тома е представена професионалната биография на Румен Катинчаров, както и пълна библиографска справка. В сборника са включени и спомени на негови приятели и колеги. Румен Катинчаров е автор е над 60 научни студии и публикации в България и чужбина. Научните му интереси са насочени главно към въпроси на периодизацията и хронологията на Бронзовата епоха, обществена структура, религиозния живот през Бронзовата епоха и др. Катинчаров е и сред първите български археолози, проследяващи културните контакти на днешните български земи с Микена, Троада и др. региони през Бронзовата епоха.
Съдържание
Биографични бележки за Румен Катинчаров
Библиография на трудовете на Румен Катинчаров
Списък с авторите
Д. Гергова. Румен Катинчаров и селищна могила Дядова — един от знаковите обекти в Югоизточна Европа
И. Масларов. Спомени за Румен Катинчаров
В. Козенкова. Румен Катинчаров и СевероКавказкой экспедии: память вехи встреч
V. Kozenkova. Rumen Katincharov in the Northern Caucasus expedition: meetings of great importance
Неолит и Халколит
В. Николов. Резултати от терените проучвания на Провадия-Солницата (2005—2020)
С. Танева. Къснохалколитен кремъчен ансамблъ от селищна могила Хотница (Северна България)
Т. Кънчева-Русева. Приложение на накитите от комплекса Коджадермен — Гумелница — Караново VI. Опит за реконструкция
S. Zäuner. Gelochte Schlädel: interpersonelle Gewalt im chalkolithischen Tell Junazite
S. Zäuner. Perforated Skull: an interpersonal violence at Chalcolithic Tell Yunasite
Л. Николова. Археология и енкултурация (в контекста на балканската праистория
L. Nikolova. Archaeology and Enculturation (In the context of the Balkan prehistory)
Бронзова епоха
H. Kamuro. Ezero and Dyadovo: a comparative study on the settlement structure of the Early Bronze Age sites in Thrace
Х. Камуро. Езеро и Дядово: сравнителен анализ на селищната структура през ранната бронзова епоха в Тракия
Z. Vasileva. Early Bronze Age ornament from Tell Dyadovo
Ж. Василева. Раннобронзово украшение от селищна могила Дядово
Н. Скакун, В. Терехина. Результаты комплексного изучения производственного инвентаря из позднеэнеолитических горизонтов телля Дядово
N. Skakun, V. Terehina. Results of a comprehensive study of production equipment from the Late Chalcolithic construction level of tell Dyadovo
К. Кънчев. Иновациите и прогресът в стопанския живот а селищата от раннометалните епохи в Дядово, община Нова Загора
Я. Бояджиев, Й. Асланис. Укрепление от втория етап от ранната бронзова епоха в селищна могила Юнаците
М. Гюрова. Кремъчен ансамбъл от раннобронзовата епоха от селищна могила Юнаците: функционален анализ
N. Sirakov, T. Tsonev. Early Bronze Age chipped-stone assemblages from Tell Yunatsite (Southern Bulgaria)
Н. Сираков, Ц. Цонев. Раннобронзови кремъчни ансамбли от селищна могила Юнаците (Южна България)
В. Мацанова. Украшения от ранната бронзова епоха от селищна могила Юнаците
J. Desideri, D. Rosselet et al. Sboryanovo — Tumulus 39 (Bulgaria). Residential history of an Early Bronze Age individual using strontium isotope ratio
Д. Дезидери, Д. Рослет и кол. Сборяново  могила 39 (България). Жилищна история на човек от ранната бронзова епоха, разкрита с анализ на съотношението на стронциев изотоп
Д. Димитрова. Гробове от ранната бронзова епоха в Габрова могила
P. Minkov. Early Bronze Age clay models of vehicle and wheels: an attempt to identify them of the present-day Bulgarian territory
П. Минков. Раннобронзови керамични модели на провозни средства и колела: опит за идентифицирането им в съвременните български земи
Г. Лазов. Каменна брадва-скиптър от фонда на Национален исторически музей — София
Х. Вълчанова. Принос към проблема на селищния живот в Западните Родопи
М. Христов. Некропол от ранната бронзова епоха край с. Дъбене, община Карлово: някои предварителни наблюдения
Тракийски период и Античност
А. Канторович, В. Ерлих. Антропоморфные изображения е меото-скифской торевтике
A. Kantorovich, V. Erlih. Anthropomorphic images in the Meotic-Scythian toreutics
М. Кузманов. Метални съдове в Тракия и Анатолия през ранната желязна епоха
D. Gergova. The naiskos from the Sveshtari tomb. Getic burial rituals and events dated backto the first half of the 3rd century BC
Д. Гергова. Наискосът от Свещарската гробница. Гетски погребални обреди и събития отпървата половина на III в. пр. Хр.
В. Марков. Тракийското скално светилище „Св. Гергьова скала“ край село Бачево, Разложко и митът за слизането в подземния свят
З. Гочева. Някои данни за тракийската религия в „Аргонавтиката“ на Аполоний Родоски
Н. Марков. Бележки за три златни предмета от Късната античност
J. Stronk. Persian Presence and Influences on Thrace until ca. 475 BC: An Inquiry into the Literature Sources
Я. Стронк. Персийско присъствие и влияние в Тракия до 475 г. пр. Хр.: поглед върху писмените сведения
Интердисциплинарни изследвания
Ч. Начев, К. Кънчев. Седиментно-петрографско изследване на кремъчни артефакти от селищна могила Дядово, Южна България
O. Malinov, S. Djambazov et al. Geological position of Tell Dyadovo and Tell Ezero (Nova Zagora Municipality, Bulgaria) and probable clay deposits for the production of the local prehistoric pottery
О. Малинов, С. Джамбазов и кол. Геоложка позиция на селищни могили Дядово и Езеро (община Нова Загора, България) и вероятна керамична суровина за производство на откритата праисторическа керамика
A. Aleksandrovsky, V. Balabina et al. Tell Yunatsite and the open settlement near it: comparative pedological analysis in the context of archaeological stratigraphy
А. Александровски, В. Балабина и кол. Телль Юнаците и открытое поселение рядом с ним – сравнительный педологический анализ в контексте археологической стратиграфии
М. Ковачева, М. Костадинова и кол. Хроностратиграфия на селищна могила Дядово въз основа на археомагнитните изследвания
M. Semmoto, T. Shibata et al. One Step to Provenance Analysis on Potteryin Early Bronze Age Bulgaria: A Preliminary Study of Dyadovo and Ezero in Upper Thrace
М. Семото, Т. Шибата и кол. Стъпка в анализа на произхода на керамиката през ранната бронзова епоха в България: предварителни изследвания за Дядово и Езеро в Горнотракийската низина
Д. Радев, А. Султанов. Реставрация на есхарата, открита през август 2008 г. при редовни археологически разкопки до крепостната стена на гетската столица Хелис
А. Султанов. Скалният материал, използван за строежа на тракийската гробница край село Александрово, Хасковско
Музеи, опазване и социализация на културното наследство
А. икономова. Аварийни реставрационни работи по археологически структури в селищната могила край село Дядово — проблеми и решения
Л. Бонева. Децата в профила на музейната публика (по материали от Националния исторически музей — София)

Също може да ви хареса…