-10%

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

30.60 лв.

Съставители : Татяна Славова, Гергана Ганева, Мария Тотоманова-Панева, Диана Атанасова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5222-8

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 600

Език : български

Описание

Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Д.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, един от основателите на Катедрата по кирилометодиевистика и неин ръководител (2011-2019). Титуляр е на дисциплината История на българския език за студентите от българска и славянска фи­лология, преподава редица курсове в магис­търските програми Старобългаристика и Опазване на българското културно наслед­ство. Лектор по български език и литерату­ра в Istituto Universitario Orientale, Неапол, Италия (1993-1994), гост-професор в Exzellenzcluster Topoi, Берлин (2014) и в Лодзки университет, Полша (2017), академик на академия Амброзиана (2016). Била е заместник-министър в Министерство­то на образованието и науката (1997-2000), заместник-председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ при МОН (2012-2015), член на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Ох­ридски“ (2015-2019), председател на Постоянната комисия по хума­нитарни науки и изкуства към Националната агенция за оценяване и акредитация {2018-), координатор на Националната научна програ­ма „Културно-историческо наследство, национална пам^т и общест­вено развитие“ (2019-). Член на редколегията на списание Ricerche slavistiche. Автор (съавтор) е на единадесет книги в областта на па- леославистиката и на две книги по въпросите на висшето образова­ние, три учебника, многобройни научни и енциклопедични статии, рецензии, преводи от средновековни паметници.

Научните й интереси са в областта на историята на българския език (историческа фонетика, морфология, словообразуване, лекси­кология); българската диалектология; проучването и издаването на средновековни книжовни паметници; състоянието на книжовната норма през вековете; историята на религията; дигитализацията на славянското писмено наследство и въвеждането на информацион­ни технологии в палеославистиката и историческата лингвистика.