Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков

35.00 лв.

Съставители : Венцислав Петров, Виктор Токушев

Издателство : УИ“Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-4746-0

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 624

Език : български

 

Изчерпан

Описание

Сборникът съдържа статии от международна научна конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков (1965–2017), организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Кристиан Таков“, 07.06.2018 г., гр. София.

СЪДЪРЖАНИЕ

Биографични бележки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Екатерина Матеева – Интеграционно частно право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Иван Русчев – Въпроси на невъзможния предмет по чл. 26, ал. 2 ЗЗД . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Eugenia Dacoronia – State liability for policemen’s acts or omissions: a comparative approach in the light of the recent case Robinson v. Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 . . . . . . . . 61

Elena Bargelli – New developments of the causa contractus in Italian law . 69

Albert Ruda – Tort liability for retweet defamation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Павел Сарафов – Правни особености на съседските правоотношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Анета Антонова – Някои въпроси относно общата уредба на сключване на търговски сделки . 103

Деян Мицковиќ, Ангел Ристов – Реформите во семејното право во преднацртот на Граѓанскиот законик на Република Македонија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Ангел Ристов – Реформите во македонското наследно право: реалност или желба . . . . . . 139

Christa Jessel-Holst – Voluntary agency in German, Bulgarian and comparative private international law . 156

Таня Йосифова, Ивайло Димитров – По въпроса за конкуренцията на права при Павловия иск (бележки по тълкувателно дело № 2/2017 на ОСГТК на ВКС, т. 3) . . . . . . 165

Янка Тянкова – Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация . . . . . . . . . . . . . . . ……………171

Мирослав Димитров – За някои последици от прехвърляне на вещните права по време на изпълнение на договор за строителство . 183

Люба Панайотова-Чалъкова – Специфика на сънаследствените отношения при прилагането на презумпцията по чл. 69 ЗС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….192

Тони Ѓеоргиев, Гоце Стоиловски – Таму кадешто застанува правото продолжува политиката а по неа доаѓаат воените дејствија . 198

Lucian Bojin – The Action for Nullity of the Shareholders General Assembly’s Decisions and Oppression Remedy: Two Different Tools Belonging to Different Legal Systems, for Achieving Similar Purposes………206

Виктор Токушев – Относно възможностите за промяна на условията, при които е издадена емисия облигации . 228

Венцислав Л. Петров – Отговорност на частните правоприемници mortis causa за наследствени дългове – генезис и основание . 246

Анна Чолакова – За правото на наследяване при заместване поради недостойнство . . . . . . ……258

Димитър Стоянов – Наднационални опити за хармонизиране на уговорката за непрехвърлимост на вземане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………..263

Генка Мозжухина – Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД като механизъм за защита на фидуцианта . 278

Тихомир Рачев – Еднополовите бракове в светлината на римското право . . . . . . . . . . . . . . . ……………291

Михаил Малчев – За понятието недееспособност и предметния му обхват съгласно чл. 61, ал. 2, предложение първо ЗН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………..303

Jiří Hrádek – Damage Caused by Product Defect and (Legitimate) Expectations Concerning Product Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….312

Ясен Николов – Проблеми на правната уредба на платежните услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка . . . . . . . . . . . . . . …………..324

Георги Георгиев – Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………339

Ирина Богданова – Материалноправно или процесуалноправно е изискването за „липса на друг иск“, съдържимо в чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите? ……………………..357

Атанас Ганчев – Недействителност на търговско дружество поради порок в дружествения договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………..368

Георги Минов – Действие на вписването на договора за лизинг в Централния регистър на особените залози като противопоставимост на трети лица . . . . . . . . . . ……….373

Цветелина Байрактарова – Що е то подчинен дълг и има ли валидна почва у нас? . 385

II. МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО И ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Боряна Мусева – Международна компетентност при съдебна делба – колизии между вещно право, имуществен режим между съпрузи и наследяване ………………………………409

Диана Маринова – Международно частно право на ЕС – идеал или действителност . . . . . . . . …….427

Станислав Костов – Необвързващият характер на задължителното тълкуване на върховните съдилища при противоречие с правото на ЕС . 443

Васил Пандов – Новата уредба на имуществените отношения между съпрузи с международен елемент – начало на края на МЧП кодификацията на семейните отношения в ЕС? …………..454

Дафина Сърбинова – Избор на приложимо право към договорните отношения без международен елемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………468

Христо Ангелов – Взаимодействие между националните и международните съдилища в материята на гражданските аспекти на международното отвличане на деца………………………..480

Мартин Бъбаров- Брекзит и свободата на установяване на юридически лица . 495

III. ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Камелия Цолова – По въпроса дали пълномощното за сключване на материалноправния договор овластява пълномощника да сключи и арбитражната клауза в договора . 511

Таня Градинарова – Ненадлежното представителство и отмяната на влязло в сила съдебно решение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………..523

Борислав Борисов – Някои бележки във връзка с измененията на Гражданския процесуален кодекс в материята на заповедното производство (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) .538

Ивайло Костов – За приложното поле на иска по чл. 124, ал. 4 ГПК . 551

Ася Тороманова – Процесуално правоприемство на страната на юридически лица, основано на чл. 227 от ГПК. Проблеми, разгледани в теорията и в съдебната практика. 562

IV. ТРУДОВО ПРАВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО. ДРУГИ ПРАВНИ ОТРАСЛИ

Ивайло Стайков – Предявяване на иск за установяване на трудов и/или осигурителен стаж от наследник(ци) на починало лице . 585

Наталия Киселова – Свободната стопанска инициатива – основно начало на икономическата система . 597

Цвета Попова – Особености на производството за установяване на осигурителен стаж по съдебен ред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………612