-10%

Сборник научни изследвания в памет на професор Димитър Силяновски , професор Живко Сталев , професор Витали Таджер

27.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540758374
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 608
Език : български
Код: 9789540758374 Категории: ,

Описание

Този сборник е посветен на три особено значими , изключително богати и многопластови личности , без които българското право нямаше да е същото – на университетските професори Димитър Силяновски , Живко Сталев и Витали Таджер. Различни по посоките на своите житейски и научни пътища , по своето отношение към студентите и колегите си , по своя отпечатък в науката , тях ги обединява едно – всеотдайност докрай и в невиждана степен пред Правото ! Титанични фигури , тласнали науката и юриспруденцията до небивали висоти в трудна , често враждебна спрямо независимия талант ,  епоха .
Те са най – ценна реликва от една велика , вече отминала епоха , в която все още се водеше борба за върховенство на закона .
проф. дюн Иван Русчев ,
чл. – кор. на БАН

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Иван Русчев. Триптих за колосите в правото / 7
Биоблиография на
проф. Д. Силяновски / 25
проф. Ж. Сталев / 30
проф. В. Таджер / 47
Иван Русчев. Още за материалноправното разбиране за предмета на иска в светлината на прогласяване нищожността на правните сделки / 69
Екатерина Матеева. Могат ли правилата относно „juridical act“ в проекта за Обща референтна рамка да служат като модел за обща уредба на правните сделки в Европейския съюз / 88
Делян Недев. Насилието в гражданското право / 130
Малина Новкиришка-Стоянова. За някои аспекти на публичната собственост в римското право / 139
Златимир Орсов. Договор за аренда на земеделска земя, сключен с част от съсобствениците ѝ / 155
Цанко Иванов. Колизия в правомощията на собственици и ползватели при учредено вещно право на ползване по чл. 56 ЗС / 199
Георги Стоев. Съотношение между исковете за защита на собственика срещу нарушаване или отнемане на владението върху общата вещ от друг съсобственик / 216
Кристина Митева. Отрицателен установителен иск за вещно право / 233
Траян Конов. Още веднъж за понятието противоправност и системата на българската извъндоговорна отговорност – отговорност за чиста икономическа загуба / 245
Галина Димитрова. Въпроси на договора за пожизнена рента / 283
Силвия Цонева. В търсене на договорната справедливост / 295
Иван Цветанов. За задължението за предоставяне на достъп до съществено съоръжение и свободата на договаряне / 316
Димитър Стоянов. Развитието на възгледите относно правната същност на клаузата за непрехвърлимост на вземане по чл. 99, ал. 1 ЗЗД / 330
Йорданка Нонева-Златкова. Приложение на стопанската непоносимост в съвременния граждански оборот – проблеми и решения / 352
Веселина Манева. Авторски права върху произведения на литературата, науката и изкуството, създадени по поръчка / 365
Анна Станева. За частното завещателно разпореждане / 380
Венцислав Л. Петров. Могат ли недееспособните и ограничено дееспособните да извършват отказ от наследство? / 403
Ангел Калайджиев. Холдинг / 415
Анета Антонова. Приложимост на основанията за унищожаемост спрямо мълчанието като проява на воля при сключване на търговски сделки / 451
Янка Тянкова. Прехвърляне на търговското предприятие като стабилизационен способ / 466
Димитър Демирев. Погасителна давност по CMR и ЗАП / 473
Емануил Колев. Неприложимост на спирането на регистърното производство в хипотезата на чл. 223а ТЗ / 483
Анелия Мингова, Камелия Цолова. Предмет на иска за нищожност на правна сделка / 502
Валентина Попова, Делян Джуров. Проблемът с издаването на заповед за изпълнение срещу трето лице, обезпечило с ипотека или залог задължение на длъжник в производство по несъстоятелност / 522
Милен Маринов. Процесуални действия и актове в електронна форма в гражданския процес / 548
Иван Стойнев .Приложимост на международните споразумения на Европейския съюз в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз по делата Vereniging Muleudefensie и Stichting (C-401/12 P до C-403/12 P) / 564
Ралица Милева. Данъчните облекчения при преките данъци като субективни публични права / 592

Също може да ви хареса…