Свети Георги Победоносец. Агиографски произведения в южнославянсата средновековна традиция

30.00 лв.

Автор : Ана Стойкова

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-152-903-2

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 728

Език : български

Описание

В нигата се изследват агиографските наративи (мъченията) на св. Георги Победоносец в южнославянската литературна и културна традиция. Ранното мъчение (Passio prima), съхранило най-архаичния, изпълнен с невероятни чудеса текст, е анализирано в контекста на византийските, латинските и ориенталските му версии. Разгледани са още три преводни мъчения и две контаминирани редакции на агиографски произведения за св. Георги, възникнали в славянска среда. Агиографските творби са разгледани от филологическа и културноисторическа гледна точка, като са потърсени връзките им с други културни явления — Библията, апокрифни съчинения, свидетелства на антични и раннохристиянски автори. В приложение техните текстове са публикувани изцяло.

Съдържание

Предговор

I. Възникване и ранна история на култа към св. Георги. Географски произход и културноисторически контекст

1. Източници за ранното разпространение на култа

2. Раннохристиянските мъченици

3. Гробът и мощите на св. Георги

4. Хипотези за произхода на култа

II. Агиографската традиция — проучване, ръкописи, преписи, съдържание

1. Карл Крумбахер и проучванията на агиографската традиция

2. Ранното мъчение (Passio prima)

Ранното мъчение (Passio prima) в гръцката ръкописна традиция

Ранното мъчение (Passio prima) в латинската ръкописна традиция

Ранното мъчение (Passio prima) в ориенталските му версии

III. Агиографските наративи за св. Георги в южнославянската литературна традиция

1. История на проучванията

2. Пространните мъчения на св. Георги в славянската ръкописна традиция

3. Синаксарните жития на св. Георги в славянската ръкописна традиция

4. Ранното мъчение (Passio prima) (BHG 670) в славянската ръкописна традиция

Преписи на славянската версия на Passio prima

Текстологичен анализ на преписите

Съдържание

Коментар на съдържанието и превода

Ръкописният контекст на гръцките и славянските преписи на Passio prima

Схема на филиацията на версиите на Passio prima

Зaключение

5. Второто славянско мъчение Дадианов тип (BHG 670g) в южнославянската ръкописна традиция

Южнославянските преписи

Текстологичен анализ на преписите

Съдържание

Коментар на съдържанието и превода

Ръкописният контекст на гръцките и славянските преписи на Второто славянско мъчение от Дадианов тип

Заключение

6. Мъчение на св. Георги от Пасикрат (Нормативният текст) (BHG 671, 672) в южнославянската ръкописна традиция

Южнославянските преписи и техният ръкописен контекст

Текстологичен анализ на преписите

Съдържание

Коментар на съдържанието и превода

Заключение

7. Мъченичество на св. Георги от Метафрастовия менологий (BHG 676) в южнославянската ръкописна традиция

Южнославянските преписи и техният ръкописен контекст

Текстологичен анализ на преписите

Съдържание

Коментар на съдържанието и превода

Заключение

8. Новоизводни контаминирани редакции на Мъчение на св. Георги

Първа контаминирана редакция (BHBS 13b)

Втора контаминирана редакция (BHBS 13г)

Епизодите в новоизводните контаминирани редакции на Мъчението

9. Таблица на епизодите в славянските мъчения на св. Георги

10. Синаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция

Заключение