-10%

Сградостроителството в България – Том 1 (681г. – 1940г.) , Том 2 (1945г. – 1989г.)

45.00 лв.

Автор : Чавдар Ангелов
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 9789543224609
Година : т.1 – 2011 , т.2 – 2012
Корица : мека
Страници : 448
Език : български

Описание

Проф. д-р арх. Чавдар Ангелов, автор на многобройни ценни публикации, в този труд разглежда, и то за пръв път, последователно развитието на сградостроителството и на строителната техника в България в областта на архитектурното наследство от края на VІІ до средата на ХХ век – от създаването на българската държава до Втората световна война. Направени са и обосновани предложения за периодизация на този процес, проучени са връзките му с явления от обществено-политическо и културно-историческо естество. Отбелязани са външните влияния, които определят сградостротелството у нас, но и нашето въздействие, упражнено навън. Проследено е прилагането на строителните системи и на отделни елементи на сградите: основи, стени, подове, покриви, стълби, дограма. Категорично е посочено мястото на българското сградостроителство в ареала на Балканския полуостров и в Европа. Чрез изследвания в областта на градостроителството са дадени допълнителни възможности за датиране на неустановени или съмнителни по време архитектурни паметници у нас. Богатият илюстративен материал придава особена ценност на книгата. Трудът е предназначен за архитекти, строителни инженери и други специалисти, които се интересуват от проблемите на архитектурното наследство.
Съдържание :
Том 1
Предговор
Сградостроителството и строителната техника през Средновековието (VII-XVI век)
  • Сградостроителството през времето на Първата българска държава (681-1018)
  • Сградостроителството през времето на Втората българска държава (1187-1396)
  • Сградостроителството през първите векове на робството (XV-XVI век)
  • Литература
Сградостроителството и строителната техника в епохата между средновековието и новото време (XVII-XIX век)
  • Първи период (XVII век)
  • Втори период (XVIII-XIX век)
  • Литература
Сградостроителството и строителната техника за времето от Освобождението до Втората световна война (1878-1940)
  • Обща характеристика на сградостроителството в периода 1878-1940 г.
  • Литература
Приложение
  • Кратки сведения за сградостроителството по нашите земи до създаването на българската държава
Заключение
Резюме на английски език
Втори том на труда „Сградостроителството в България“ разглежда строителството на сгради и строителната техника през периода 1945–1989 г. Отбелязани са причините и предпоставките на това развитие: променените икономически и обществени отношения, нуждата от голям обем строителство за възстановяване на разрушенията от войната и за преодоляване на жилищната криза. За тази цел се преминава към индустриализация на строителството и се избира като най-подходяща за гражданското строителство панелната строително-конструктивна система. Разгледано е подробно развитието на тази и на останалите строително-конструктивни системи, внедрени у нас, както и процесът при изграждане на производствените сгради. Отделено е специално внимание и на отделните елементи на сградата: стени, подове, покриви, покрития и др. На базата на богат фактически материал, въз основа на литературни данни и на лични наблюдения се анализират постиженията и слабостите в нашето сградостроителство през разглеждания период, като се предлага периодизация за отделните фази на развитието. Книгата е предназначена за специалисти по история на архитектурата и на строителството, както и за всички, които се интересуват от сградостроителството през периода 1945–1989 г.
Съдържание :
Том 2
Предговор
Общи положения
Развитие на строително-конструктивните системи
Развитие на отделните елементи на сградата
Основи и надосновни стени
Стени
Подови конструкции и настилки
Покриви и покривания на големи помещения
Други елементи на сградата
Санитарно-техническо съоръжаване на сградата
Заключение
Приложения
Илюстрации
Бележки коментари
Литература
Резюме

Също може да ви хареса…