Сепсис

11.00 лв.

Автор : Людмила Беленска-Тодорова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5163-4

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 192

Език : български

Код: 978-954-07-5163-4 Категории: ,

Описание

Съдържание

УВОД ……………………………………………………………………………………………… 11

ГЛАВА 1. ДЕФИНИЦИИ И КРИТЕРИИ ЗА СЕПСИС ……………………. 15

Конференция Сепсис 1 ………………………………………………………………….. 16

Конференция Сепсис 2 ………………………………………………………………….. 20

Конференция Сепсис 3 ………………………………………………………………….. 22

Бъдещи насоки за преразглеждане на дефинициите за сепсис ………… 27

Тестове по всяко време чрез Point-of-Care Testing (POCT) ……………… 29

Биомаркери за диагностика на сепсис ……………………………………………. 30

ГЛАВА 2. ЖИВОТИНСКИ МОДЕЛИ НА СЕПСИС ……………………….. 41

Индуциране на сепсис чрез инжектиране на бактериални токсини …. 41

Индуциране на сепсис чрез използване на живи патогени ……………… 44

Интраперитонеално инжектиране на суспензия от фекалии

или каша от съдържимото на цекума (cecal slurry, CS) ……………………. 47

Сепсис чрез индуциране на пневмония …………………………………………. 47

Предизвикване на сепсис чрез нарушаване целостта

на бариерните тъкани ……………………………………………………………………. 48

ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМИ НА СЕПСИСА …………………………………………. 51

Хипотези за механизмите на сепсиса …………………………………………….. 51

Физиологични промени при животински модели на сепсис ……………. 53

Физиологични промени при сепсиса при човека ……………………………. 55

Фактори, влияещи на развитието на сепсис при човека ………………….. 61

Фази на сепсиса ……………………………………………………………………………. 64

Аномалии, обуславящи механизмите на сепсиса ……………………………. 65

Роля на възпалението при сепсиса ……………………………………………… 65

Роля на цитокините в развитието на сепсиса ……………………………. 72

Роля на комплемента при сепсис …………………………………………………. 75

Клетки, участващи в сепсиса ………………………………………………………… 88

Роля на ендоплазмения ретикулум при сепсис ……………………………… 93

Роля на апоптозата на имунни клетки при сепсис ………………………. 98

Толерантност и нарушена функция на имунните клетки

при сепсис ………………………………………………………………………………… 104

Нарушения в коагулацията при сепсис ……………………………………….. 105

ГЛАВА 4. ТЕРАПИЯ НА СЕПСИСА ………………………………………………. 127

Антиендотоксинови терапии ……………………………………………………….. 128

Антицитокинови терапии ……………………………………………………………. 129

ГЛАВА 5. УЧАСТИЕ НА АВТОРА В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП,

РАЗРАБОТВАЩ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СТРАТЕГИИ ПРИ

СЕПСИС ………………………………………………………………………………………. 139

Изследване ролята на апоптозата в патофизиологията на сепсиса … 139

Изследване ролята на комплемента в механизмите на сепсиса ……… 144

Литература …………………………………………………………………………………… 148