Последни бройки/СИСТЕМАТИКА НА ВИСШИТЕ РАСТЕНИЯ

25.00 лв.

Автор : Доля Павлова, Анита Тошева, Спасимир Тонков
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5688-2
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 384
Език : български

Описание

Настоящият учебник е естествено продължение на традициите в Катедрата по ботаника на СУ „Св. Климент Охридски“ при обучението по дисциплината „Систематика на висшите растения“, залегнали в предишни издания (Божилова и др., 1992, 1999; Тонков и др., 2005). Взети са под внимание важни промени, настъпили през последните две десетилетия, отнасящи се основно до класификацията на висшите растения. Разгледани са въпроси от областта на таксономията, еволюцията, кладистиката, филогенетичната класификация на отделните групи растения. Представени са особеностите в строежа и функциите на техните спорофити и гаметофити, цикли на развитие, класификация, разпространение, стопанско значение и опазване. Съществено внимание е отделено на най-новите молекулярно-филогенетични и палеоботанични данни за родствените връзки и произхода на отделните групи.
Предложената класификация и характеристика на съдестите спорови растения (Lycopodiophyta и Monilophyta) до голяма степен следва препоръките на Pteridophyte Phylogeny Group (PPGI, 2016), а за голосеменните растения (Gymnospermae) е по Simpson (2019). За покритосеменните растения (Angiospermae) e възприета системата, предложена от Angiosperm Phylogeny Group (APG, 1998–2016). Структурата на учебника включва четири основни раздела – Въведение; Еволюция и разнообразие на висшите растения; Aреали. Космополити, ендемити и реликти; Антропофити – произход и разпространение; Плевели и инвазивни растения. В последните два раздела са разгледани някои особености, отнасящи се до разпространението на висшите растения в зависимост от техните ареали и е отделено специално внимание на нарастващата негативна роля на инвазивните видове в българската флора. Учебното съдържание е богато илюстрирано с 203 фигури и 62 електронни цветни табла.
Съдържание
ПРЕДГОВОР …………………………………………………………………………………………………….. 9
ВЪВЕДЕНИЕ (Д. Павлова) ………………………………………………………………………………. 11
Поява на ботаниката и класификацията на растенията …………………………………………… 11
Систематика на растенията ……………………………………………………………………………………. 12
Таксономия ………………………………………………………………………………………………………… 12
Еволюция …………………………………………………………………………………………………………… 21
Филогения …………………………………………………………………………………………………………. 21
Молекулярна систематика ……………………………………………………………………………………… 27
Защо е необходимо да се изучава систематика ……………………………………………………….. 29
Мястото на растенията в организмовия свят …………………………………………………………… 30
Филогенетични връзки на Зелените растения (Viridiplantae, Chlorobionta) ………………. 31
Висши (Сухоземни) растения (Embryophyta, Embryophytes) – обща характеристика …… 34
ЕВОЛЮЦИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ НА ВИСШИТЕ РАСТЕНИЯ ……………………. 39
Разнообразие на Висшите несъдести растения – Мъхове (Bryophyta, Bryophytes)
(Д. Павлова) …………………………………………………………………………………………………………… 39
Marchantiophyta (Hepaticae, Чернодробни мъхове) ………………………………………………. 42
Клас Marchantiopsida …………………………………………………………………………………………….. 44
Клас Jungermаniopsida …………………………………………………………………………………………… 50
Bryophyta (Bryophytes, Същински или Листнати мъхове) …………………………………….. 51
Клас Sphagnopsida …………………………………………………………………………………………………. 54
Клас Polytrichopsida ……………………………………………………………………………………………….. 56
Клас Bryopsida ……………………………………………………………………………………………………….. 58
Anthocerophyta (Рогоспорангиеви мъхове) ………………………………………………………….. 60
Разпространение и екология на мъховете ……………………………………………………………. 62
Класификация, обща характеристика и разнообразие на Съдестите растения
(Trachаeophyta, Trachaeophytes, Трахеофити) (Д. Павлова) ……………………………………… 63
Разнообразие на Съдестите спорови растения ………………………………………………………… 71
Rhyniophytеs (Риниеви) (С. Тонков) …………………………………………………………………….. 71
Lycopodiophyta (Плаунови) (С. Тонков) ……………………………………………………………….. 72
Разред Lycopodiales – Lycopodiaceae ……………………………………………………………………. 75
Разред Isoetales – Isoetaceae, Selaginellaceae ………………………………………………………….. 78
Monilophyta (Папратовидни) (Д. Павлова) …………………………………………………………… 84
Клас Equisetopsida (Хвощови) – Equisetaceae …………………………………………………………… 85
Клас Psilotopsida (Змийски и Псилотови папрати) …………………………………………………… 88
Разред Ophioglossales (Змийски папрати) – Ophioglossaceae ………………………………….. 89
Разред Psilotales (Псилотови) – Psilotaceae ……………………………………………………………. 92
Клас Marattiopsida (Маратиeви папрати) – Marattiaceae ……………………………………………. 94
Клас Polypodiopsida (Лептоспорангиатни папрати) …………………………………………………. 96
Разред Osmundales – Osmundaceae …………………………………………………………………….. 100
Разред Hymenophyllales – Hymenophyllaceae ……………………………………………………… 101
Разред Gleicheniales – Gleicheniaceae …………………………………………………………………. 102
Разред Schizаeales – Schizаeaceae ………………………………………………………………………. 103
Разред Salviniales – Marsileaceae, Salviniaceae …………………………………………………….. 105
Разред Cyatheales – Cyatheaceae …………………………………………………………………………. 109
Разред Polypodiales – Aspleniaceae, Athyriaceae, Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae,
Polypodiaceae, Pteridaceae …………………………………………………………………………………… 110
Разпространение и екология на папратите …………………………………………………………….. 114
Разнообразие на Съдестите семенни растения (Lignophyta и Spermatophyta)
(Д. Павлова) ………………………………………………………………………………………………………… 115
Lignophyta (Лигнофити) – обща характеристика и разнообразие …………………………… 115
Spermatophyta (Семенни растения) – обща характеристика и класификация
(Д. Павлова) ………………………………………………………………………………………………………… 119
Gymnospermae (Голосеменни растения) (Д. Павлова) …………………………………………….. 125
Cycadophyta (Цикадови голосеменни) – Cycadaceae, Zamiaceae …………………………. 126
Ginkgophyta (Гинкови голосеменни) – Ginkgoaceae …………………………………………….. 132
Coniferae (Pinophyta, Coniferophyta, Иглолистни голосеменни) …………………………. 136
Pinopsida – Pinaceae ……………………………………………………………………………………………… 143
Cupressopsida – Araucariaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae, Taxaceae …………………….. 144
Gnetales – Ephedraceae, Gnetaceae, Welwitschiaceae ………………………………………………… 149
Angiospermae (Покритосеменни растения, Цветни растения) – Обща характеристика
(Д. Павлова) …………………………………………………………………………… 156
Класификация на покритосеменните растения ……………………………………………… 167
ANA комплекс (Основна група покритосеменни растения) (С. Тонков) ………………….. 171
Разред Amborellales – Amborellaceae ………………………………………………………………….. 172
Разред Nymphaeales – Nymphaeaceae …………………………………………………………………. 173
Разред Chloranthales – Chloranthaceae (Д. Павлова) ……………………………………………….. 176
Magnoliids (Д. Павлова) ………………………………………………………………………………………… 178
Разред Laurales – Lauraceae ……………………………………………………………………………….. 178
Разред Magnoliales – Magnoliaceae …………………………………………………………………….. 180
Разред Piperales – Piperaceae ……………………………………………………………………………… 181
Monocots (Monocotyledoneae, Едносемеделни растения) (А. Тошева) …………………….. 183
Разред Alismatales – Alismataceae, Аrасеае, Butomaceae, Hydrocharitaceae,
Potamogetonaceae ………………………………………………………………………………………………. 184
Разред Liliales – Melanthiaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Smilacaceae ……………………. 192
Разред Asparagales – Amaryllidaceae, Iridaceae, Asparagaceae, Orchidaceae …………… 198
Commelinids ………………………………………………………………………………………………………. 206
Разред Arecales – Аrесасеае ……………………………………………………………………………….. 207
Разред Poales – Cyperaceae, Juncaceae, Poaceae, Typhaceae ………………………………….. 209
Разред Zingiberales – Musaceae, Zingiberaceae …………………………………………………….. 219
Разред Ceratophyllales – Ceratophyllaceae (Д. Павлова) …………………………………………… 222
Eudicots (Eudicotyledoneae, Същински двусемеделни растения) (Д. Павлова) …………. 223
Basal Еudicots (Основна група Същински двусемеделни растения) ……………………… 225
Разред Ranunculales – Berberidaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae ………………………. 225
Разред Proteales – Platanaceae …………………………………………………………………………….. 232
Core Eudicots, Pentapetalae (Централна група Същински двусемеделни растения) … 233
Разред Dilleniales – Dilleniaceae …………………………………………………………………………. 233
Superrosids ………………………………………………………………………………………………………… 235
Разред Saxifragales – Paeoniaceae, Saxifragaceae ………………………………………………. 235
Разред Vitales – Vitaceae …………………………………………………………………………………. 239
Rosids (Rosidae) ……………………………………………………………………………………………… 241
Fabids (Eurosids I, Fabidae) …………………………………………………………………………………… 241
Разред Zygophyllales – Zygophyllaceae ………………………………………………………………… 241
Разред Маlpighiales – Euphorbiaceae, Hypericaceae, Linaceae, Salicaceae, Violaceae …… 243
Разред Fabales – Fabaceae, Polygalaceae ………………………………………………………………. 250
Разред Rosales – Моrасеае, Rosaceae, Ulmaceae, Urticaceae ………………………………….. 255
Разред Cucurbitales – Cucurbitaceae …………………………………………………………………….. 264
Разред Fagales – Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae …………………………………………….. 266
Malvids (Eurosids II, Malvidae) …………………………………………………………………………….. 272
Разред Geraniales – Geraniaceae ………………………………………………………………………….. 272
Разред Myrtales – Onagraceae ……………………………………………………………………………… 273
Разред Sapindales – Anacardiaceae, Rutaceae, Sapindaceae …………………………………….. 274
Разред Brassicales – Brassicaceae …………………………………………………………………………. 280
Разред Malvales – Cistaceae, Malvaceae, Thymelaeaceae ……………………………………….. 283
Superasterids ……………………………………………………………………………………………………… 288
Разред Caryophyllales – Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Droseraceae,
Plumbaginaceae ………………………………………………………………………………………………. 288
Asterids ………………………………………………………………………………………………………….. 297
Разред Cornales – Cornaceae ……………………………………………………………………………….. 297
Разред Ericales – Ericaceae, Primulaceae, Theaceae ……………………………………………….. 299
Lamiids ……………………………………………………………………………………………………………….. 304
Разред Boraginales – Boraginaceae ………………………………………………………………………. 304
Разред Lamiales – Lamiaceae, Oleaceae, Orobanchaceae, Plantaginaceae,
Scrophulariaceae …………………………………………………………………………………………………. 306
Разред Gentianales – Apocynaceae, Gentianaceae, Rubiaceae ………………………………….. 315
Разред Solanales – Solanaceae ……………………………………………………………………………… 320
Campanulids ………………………………………………………………………………………………………… 322
Разред Asterales – Asteraceae, Campanulaceae ………………………………………………………. 322
Разред Apiales – Apiaceae, Araliaceae …………………………………………………………………… 328
Разред Dipsacales – Adoxaceae, Caprifoliaceae ……………………………………………………… 333
Произход на покритосеменните растения (С. Тонков) ………………………………………… 337
АРЕАЛИ. КОСМОПОЛИТИ, ЕНДЕМИТИ И РЕЛИКТИ (С. Тонков) ……. 348
АНТРОПОФИТИ – ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.
ПЛЕВЕЛИ И ИНВАЗИВНИ РАСТЕНИЯ (А. Тошева) ………………………………. 362
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………………………. 368
ИНДЕКС НА ЛАТИНСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВАТА …… 377

Също може да ви хареса…