Социалнопсихологически предпоставки за формиране на социални умения при деца в риск

15.00 лв.

Автор : Иван Стоянов
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-209-3
Година : 2020
Корица : мека
Страници : 260
Език : български
Код: 978-619-208-209-3 Категории: ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Въведение……………………………………………………………………… 7
 
Първа глава: СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ В КОНТЕКСТА
на психологическата теория
и социалната практика          …………………………… 11
1. Дефиниция на понятието „социални умения“            .. 11
1.1. Близки понятия до термина социални умения ………. 13
1.1.2. Същност на социалните умения
и социална компетентност……………………………………… 19
1.1.3. Идеята за социалните умения и развитие
на понятието в исторически аспект ………………………… 28
1.2. Видове социални умения ……………………………………. 31
 
Втора глава: ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
като социален, психологически
и педагогически проблем           ……………………… 41
2. Дете в риск – правов, психо-социален
и педагогически аспект ………………………………………………. 41
2.1. Ефекти на институционализацията
при отглеждането на деца без родители …………………….. 53
2.1.1. Фактори и причини за изоставянето на деца
в ретроспективен план …………………………………………… 53
2.1.2. Последствията от ранното изоставяне
на деца в институции …………………………………………….. 61
2.2. Алтернативни грижи за деца, лишени
от родителска грижа …………………………………………………. 94
2.2.1. Системата за подкрепа на деца и семейства
в риск в други европейски държави …………………………….
2.2.2. Анализ на институционалната грижа
в Република България до 1991 г. ……………………………. 98
2.2.3. Процесът на деинституционализация
на домовете за деца в Република България ………………….
 
Трета глава: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА,
настанени в социалните услуги
„Център за настаняване
от семеен тип“ и „Приемна грижа“          ……. 113
3. Психолого-педагогически характеристики
на децата в начална училищна  възраст ……………………. 113
3.1. Анализ на социалните услуги „Приемна грижа“
и „Център за настаняване от семеен тип“ …………………. 136
3.1.1. Директна работа с деца, настанени
в алтернативните социални услуги,
заместващи семейството………………………………………. 147
3.2. Организация на изследването.
План-програма на изследването……………………………….. 156
3.3. Анализ на получените резултати……………………….. 165
3.3.1. Анализ за надеждност ………………………………… 165
3.4. Дисперсионен анализ върху скалите
за социални умения ………………………………………………… 175
3.4.1. Корелации на продължителността
на грижата със скалите за социални
умения и компетенции …………………………………………. 185
3.5. Дисперсионен анализ на скалите за трудности
от теста ССТ – Бг …………………………………………………… 185
3.5.1. Корелации на продължителността
на грижата и класа със скалите за трудности ………… 193
3.5.2. Категоризация на оценките на
класния ръководител и приемния родител (възпитател) 194
3.6. Анализ на отговорите на експерти и специалисти . 195
3.7. Основни изводи………………………………………………… 206
3.8. Анализ на фокус групите ………………………………………..
3.9. Анализ на изследване на отделен случай …………… 212
3.10. Теоретични и практически препоръки ……………… 223
3.11. Структуриране на модел за грижи в социалните
услуги, оказващи подкрепа при процеса
на социална интеграция на децата в обществото ………. 229
 
Заключение ………………………………………………………………. 233
Библиография …………………………………………………………… 235
Приложения             243      

Също може да ви хареса…