-10%

Социално осигуряване – 2024 година

41.40 лв.

Автор : Колектив

Издателство : ИК “ Труд и право“

ISBN : 978-954-608-325-8

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 780

Език : български

 

Описание

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2024 година.

Книгата съдържа:

  • Актуализирани текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове.
  • Важни писма и указания на НОИ и НАП.
  • Подробни коментари и разяснения на промените в законодателството за 2024 г.
  • Експертни отговори на въпроси от практиката.
  • Полезна справочна информация.

На сайта са достъпни:

  • Цялостната нормативна уредба на социалното и на здравното осигуряване.
  • Всички двустранни до­говори по социално оси­гуряване, по които Р България е страна.
  • Нова практика на ВАС.

Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се лица.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-136 от 22.12.2023 г.
Относно прилагане на Закона за бюджета за ДОО за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) и направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с осигуряването и паричните обезщетения
Изх. № 1052-40-137 от 28.12.2023 г.
Относно осигуряването на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове .

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-28-1 от 08.01.2024 г.
Относно прилагане на осигурителното законодателство.

КОМЕНТАР
ВИДОВЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА
Глава първа
Нови моменти за 2024 година
Глава втора
Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица
Глава трета
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест
Глава четвърта
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
Глава пета
Промени в съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

КОМЕНТАР
ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО
1. Издаване на болнични листове и изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност
2. Парични обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете
3. Въпроси и отговори от практиката

КОМЕНТАР
ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
1. Преценка на правото и отпускане на обезщетение за безработица
2. Размер и изплащане на паричните обезщетения за безработица
3. Въпроси и отговори от практиката

КОМЕНТАР
ПО УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД
1. Понятие и нормативна уредба на осигурителния стаж
2. Начини за установяване на осигурителен стаж
3. Неприложимост на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
4. Особености на иска за установяване на трудов и/или осигурителен стаж по съдебен ред
5. Предпоставки за допустимост на иска
6. Допустими доказателства в производството по установяване на осигурителен стаж
7. Свидетели в производството за установяване на осигурителен стаж
8. Други правила в съдебното производство по установяване на осигурителен стаж

КОМЕНТАР
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ЧАСТ ПЪРВА НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
I. ПЕНСИИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
2. Пенсии за инвалидност
3. Наследствени пенсии
II. ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Социални пенсии
2. Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност
3. Персонални пенсии
III. ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Добавки към пенсиите, установени в Кодекса за социално осигуряване
2. Добавки към пенсиите, които се отпускат на основание други закони

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2024 година

Също може да ви хареса…