-10%

Социология на господството

31.50 лв.

Автор : Макс Вебер
Издателство : Изток – Запад
ISBN : 978-619-01-1437-6
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 392
Език : български

Описание

   Вебер разглежда господството от две основни гледни точки: във връзка с легитимността и като организация, т.е. институционна структура. За да бъде едно господство устойчиво, само психологическите мотиви за подчинение не са достатъчни, а подвластните трябва да са убедени в правото на властимащите да управляват, т.е. че господството им е легитимно. Концепцията за легитимността заляга в основата на Веберовата обща типология на господството с три основни типа: господство на закона (бюрокрация), традиционно господство (с подтипове своеволен и съсловен патримониализъм) и харизматично господство по силата на извънредни личностни качества. Вебер се спира на отношенията между господство и икономика при споменатите типове господство. Най-общо смята, че преследването на икономически интереси е ако не цел на притежаването на властта, то във всеки случай нейно желано следствие. В същото време стремежът към власт е самостоен мотив на човешкото действие — както заради самата нея, така и заради престижа, който я съпровожда.
Съдържание
Предговор
Типове господство
1. Легитимност
2. Господство на закона с бюрократичен щаб на управление
3. Традиционно господство
4. Харизматично господство
5. Овсекидняване на харизмата
6. Феодализъм
7. Антиавторитарното претълкуване на харизмата
Социология на господството
Първи раздел. Структурни форми и начини на функциониране на господството
1. Власт и господство. Преходни форми
2. Господство и управление. Същност и граници на демократичното управление
3. Господство посредством организация. Принципи на валидност на господството
Втори раздел. Същност, предпоставки и развитие на бюрократичното господство
Трети раздел. Патриархално и патримониално господство
Четвърти раздел. Феодализъм, „съсловна държава“ и патримониализъм
Пети раздел. Харизматично господство и неговото трансформиране
1. Същност и въздействие на харизмата
2. Възникване и трансформация на харизматичното господство
3. Дисциплиниране и опредметяване на формите на господството
Шести раздел. Политическо и йерократично господство
Обяснения на термини на латиница
Обяснения на термини на кирилица

Също може да ви хареса…