Спасени съкровища на България/ Rescued treasures of Bulgaria

15.00 лв.

Автор : колектив

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-947-265-3

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 184

Език : български

Описание

Спасените съкровища на България. Каталог към изложба (7 ноември 2018 — 27 януари 2019 г.) (Национален археологически музей. Каталози, том ХI)

Каталогът е част от изложба, организирана от НАИМ съвместно с Министерство на вътрешните работи на Република България. Целта на изложбата е не просто да представи впечатляващи находки, спасени от трафик в резулат от успешни полицейски акции, но и да обърне внимание върху изключително сериозния проблем, който представлява системното унищожаване на богатото културно-историческо наследство на България. Изложбата включва изключително интересни и ценни предмети от НАИМ и 18 музея в страната, които се отнасят към епохите на праисторията, античността и средновековието.

Куратори на изложбата: Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев

Научна концепция и организация: Христо Попов, Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев (НАИМ-БАН), главен инспектор Ангел Папалезов – началник сектор„Престъпления, свързани с културно-исторически ценности“ при Главна дирекция „Национална полиция“, главен инспектор Емил Александров – началник на сектор „Трафик на културни ценности“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ © Автори на текстовете: Емил Александров, Веселин Игнатов, Камен Бояджиев, Галина Грозданова, Христо Попов, Кръстю Чукалев, Редактори: Камен Бояджиев, Христо Попов, Кръстю Чукалев

Консервация и реставрация: Мария Тасева, Чавдар Чомаков, Петя Пенкова, Дана Златанова, Нина Диянова Екип: Петя Андреева, Бистра Божкова, Слава Василева, Галина Грозданова, Яна Димитрова, Мирослава Доткова, Красимира Карадимитрова, Калин Маджаров, Станимира Танева

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Археологически обекти – сцени на криминални престъпления – Христо Попов, Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев

Войната срещу културното-историческото наследство – Емил Александров

Алчни погледи, отправени все по-назад във времето – Камен Бояджиев, Христо Попов

В преследване на металите – Христо Попов

Съсипването и поругаването на гробовете на нашите предци – Христо Попов

Ограбването на тракийските колесници – Христо Попов

Варварското унищожение на древните селища – Веселин Игнатов, Христо Попов

За култовите обекти, християнските ценности и днешните условия – Галина Грозданова

****

Curators of the exhibition: Kamen Boyadzhiev, Krastyu Chukalev

Scientific concept and organization: Hristo Popov, Kamen Boyadzhiev, Krastyu Chukalev, chief inspector Angel Papalezov -chief of „Property & Cultural Heritage Crime“ Sector in General Directorate National Police, chief inspector Emil Alexandrov -chief of „Traffic of cultural goods“ Sector in General Directorate for Combating Organized Crime

©Authors of the texts: Emil Alexandrov, Veselin Ignatov Kamen Boyadzhiev, Galina Grozdanova, Hristo Popov, Krastyu Chukalev, Editors: Kamen Boyadzhiev, Hristo Popov, Krastyu Chukalev Conservation and Restoration of exhibits: Maria Taseva, Chav-dar Chomakov, Petya Penkova, Dana Zlatanova, Nina Diyanova

Team: Petya Andreeva, Bistra Bozhkova, Slava Vassileva, Galina Grozdanova, Yana Dimitrova, Miroslava Dotkova, Krassimira Karadimitrova, Kalin Madjarov, StanimiraTaneva

CONTENTS:

Foreword

Archaeological sites – crime scenes – Hristo Popov, Kamen Boyadzhiev, Krastyu Chukalev

The war against cultural heritage – Emil Alexandrov

Greedy stares ever farther back into the past – Kamen Boyadzhiev, Hristo Popov

Chasing metals – Hristo Popov

Ravaging and desecrating the graves of our ancestors – Hristo Popov

Looting Thracian chariots – Veseiiri Ignatov, Hristo Popov

Barbarian devastation of ancient settlements – Hristo Popov

On the cult placesq Christian values and modern living conditions – Galina Grozdanova