-10%

Последни бройки/СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Original price was: 30.00 лв..Current price is: 27.00 лв..

Автор : Милен Замфиров, Неда Балканска, Мира Цветкова-Арсова, Катерина Караджова, Емилия Евгениева, Анна Трошева-Асенова, Пенка Шапкова, Данка Щерева, Маргарита Томова, Славина Лозанова, Калоян Дамянов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5733-9
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 368
Език : български
Код: 978-954-07-5733-9 Категории: ,

Описание

Колективната монография „Специална педагогика“ е резултат на усилията на членовете на катедра „Специална педагогика“ и няколко хонорувани преподаватели към нея – Милен Замфиров Неда Балканска Мира Цветкова-Арсова, Славина Лозанова и Калоян Дамянов. Напълно естествено е монографията да излиза в този формат с добре известни автори в цялата страна, специалисти в областта, още повече че Катедрата по специална педагогика към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ е и единствената по рода си.
Основната концептуална идея на книгата е да бъде в помощ на студентите по специална педагогика във ФНОИ, но на практика отразява и търсенията на колегите специални педагози. Споделените в нея визии за развитието, възпитанието, обучението, подкрепата и образованието на децата със специални образователни потребности ще разширят съвременните педагогически хоризонти и ще бъдат ключ за откриване на ефективни практически решения.
Съдържание
Предговор – Милен Замфиров / 9
Научен статут на специалната педагогика – същност, определение, обект, предмет, области, задачи, връзка с други науки – Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / 11
Същност на приобщаващото образование при деца и ученици със специални образователни потребности – Калоян Дамянов / 21
Същност и особености в работата на ресурсния учител, подпомагащ приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности. Основни функции – Калоян Дамянов / 33
Същност и особености на педагогическото оценяване на деца и ученици със специални образователни потребности. Сформиране и работа на екипа – Емилия Евгениева / 44
Ролята на семейството и ключови компетенции за работа с родители на деца и ученици със специални образователни потребности – Неда Балканска, Пенка Шапкова / 57
Особености на ранната интервенция при деца със специални образователни потребности – Неда Балканска, Пенка Шапкова / 69
Професионално ориентиране, кариерно развитие и подготовка на ученици със специални образователни потребности в образователната практика – Пенка Шапкова / 78
История на формирането и съвременно състояние на парадигмата умствена изостаналост – Милен Замфиров, Пенка Шапкова / 89
Специфика и особености на учебния процес при деца и ученици с умствена изостаналост – Пенка Шапкова / 101
Класификации на деца и ученици с нарушено зрение. Характеристики и особености при деца и ученици с нарушено зрение – Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / 112
Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с нарушено зрение – Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / 119
Класификации на деца и ученици с нарушен слух. Характеристики на отделните групи деца със слухови нарушения – Неда Балканска / 127
Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с нарушен слух. Същност и цели на специалните учебни предмети. Адаптиране на образователната среда и на педагогическия подход в приобщаващото училище – Неда Балканска / 135
Децата с нарушения от аутистичния спектър – обект на специалната педагогика – Пенка Шапкова / 147
Особености на ученето и специфични подходи за терапия, обучение и подкрепа на личностното развитие при деца с нарушения от аутистичния спектър – Пенка Шапкова / 159
Класификация на деца и ученици с невросоматични нарушения. Обща характеристика на децата с хронични заболявания и децата с двигателни увреждания – Анна Трошева-Асенова / 169
Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с невросоматични нарушения. Подходи за преодоляване на негативните последствия от хоспитализацията. Специфични подходи и методики на работа при деца с невросоматични заболявания – Анна Трошева-Асенова / 180
Класификации на деца и ученици с множество увреждания. Обща характеристика – Мира Цветкова-Арсова / 197
Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с множество увреждания – Мира Цветкова-Арсова / 202
Ал тернативна и подпомагаща комуникация при деца и ученици с множество увреждания – Мира Цветкова-Арсова, Анна Трошева-Асенова / 212
Същност и особености на брайловото писмо при зрително затруднени деца и ученици – Маргарита Томова / 219
Алтернативни средства за комуникация при деца и ученици с нарушен слух – Анна Трошева-Асенова, Славина Лозанова / 231
Методика на обучението по словесна реч при ученици със слухови нарушения. Принципи, етапи и съдържание на обучението – Неда Балканска / 245
Същност на ориентирането и мобилността при зрително затруднени деца и ученици – Мира Цветкова-Арсова / 252
Методика на обучението по математика при ученици със специални образователни потребности – Милен Замфиров, Славина Лозанова / 260
Методика на обучението по природни науки при ученици със специални образователни потребности – Милен Замфиров / 268
Методика на обучението по български език и литература при ученици със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 286
Методика на обучението по обществени науки и гражданско образование при ученици със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 299
Алтернативни средства и методи за въздействие при деца със специални образователни потребности – Катерина Караджова, Данка Щерева / 305
Адаптиране на педагогическия подход към ученици със специални образователни потребности в общообразователна класна стая. Форми на работа. Същност и значение на съвместните дейности – Неда Балканска / 315
Формиране на ключови компетентности при ученици със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 325
Мениджмънт на класната стая в приобщаваща среда – Емилия Евгениева / 334
Дидактически принципи и специфични методи в обучението на децата със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 341
Концепции за разстройството с дефицит на вниманието и/или хиперактивност в исторически аспект. Етиология, честота, форми, симптоми и диагностика на разстройството с дефицит на вниманието и/или хиперактивност – Пенка
Шапкова / 354
Заключителни думи – Пенка Шапкова / 363
За авторите / 364

Също може да ви хареса…