Средновековна България. Държавност и традиции на Балканите

10.00 лв.

Автор : каталог

Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-86-8

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 84

Език : български , английски

Изчерпан

Описание

Средновековна България. Държавност и традиции на Балканите. Каталог към изложба, Загреб, Хърватия, 3—8 март 2020

Съдържание

Medieval Bulgaria: Statehood and traditions on the Balkans
Srednjovjekovna Bugarska. Državnost i tradicije Balkana
Средновековна България. Държавност и традиции на Балканите

National archaeological institute with museum at the Bulgarian Academy of Sciences and the Medieval Bulgarian archaeology
Nacionalni arheološki institute s muzejem Bugarski akademije znanosti (NAIM-BAZ) I srednjovjekovna bugarska arheologija
Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН) и средновековната българска археология

Pax Romana et Byzantina
Pax Romana et Byzantina
Pax Romana et Byzantina

The beginning: The Old Great Bulgaria
Početak — Stara Velika Bugarska
Началото — Стара Велика България

Pliska: The first Early Medieval Bulgarian capital
Pliska — prva bugarska prijestolnica
Плиска — първата българска столица

The Christianity in Pliska
Kršćanstva u Pliski
Християнството в Плиска

The monarch and the nation (the army)
Vladar I narod (vojska)
Владетелят и народът (армията)

The new capital town of Veliki Preslav: Equal within the European Christian community
Nova prijestolnica Veliki Preslav — jednakopravni u europsko kršćanskoj zajednici
Новата столица Велики Преслав — равноправни в европейската християска общност

Who created your letters and translated the books?
“Tko je vam stvarao slova I prevodio knjige?”
„Кой ви е създал буквите и превел книгите?“

…We have given something to the world and a script to all the Slavs to read… (Ivan Vazov, the poem Paisius)
“… I mi smo dali nešto svijetu i svim slavenima knjigu čitati…” (Ivan Vazov, pjesma “Paisij”)
„… И ний сме дали нещо на светът и на все словене книга да четът…“ (Иван Вазов, стихотворението „Паисий“)

Veliki Preslav: Centre of spirituality
Veliki Preslav — središte duhovnosti
Велики Преслав — център на духовността

The Bulgarian epic (968—1018)
Bugarski ep (968.—1018.)
Българската епопея (968—1018)

Tarnovo: The capital centre of Medieval Bulgaria (1185—1393)
Trnovo — prijestolnica Srednjovjekovne bugarske (1185.—1393.)
Търново — столичен център на Средновековна България (1185—1393)

The capital city of Tarnovo: Spiritual seat of Christian Bulgaria (1185—1393)
Prijestolnica Trnovo — duhovni centar Kršćanske Bugarske (1185.—1393.)
Столично Търново — духовен център на Християнска България (1185—1393)