-10%

Средновековният българин и „другите“

18.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ „Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-3454-5

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 426

Език : български

Описание

Сборник в чест на 60-годишнинaта на проф. дин Петър Ангелов

Съдържание

Т . Попнеделев. „Няма нищо вечно“. Интервю с проф. дин Петър Ангелов

Биографична справка за проф. дин Петър Ангелов

Й. Спасова. Библиография на проф. дин Петър Ангелов

В. Тъпкова-Заимова. Няколко мисли относно развитието на византологията у нас

В. Гюзелев. Българската средновековна представа за Европа

М. Каймакамова. Пропагандата на властта в Българското ханство и началното развитие на българската историопис (VIII — средата на IX век)

Цв. Степанов. Imitatio imperii Romanorum (et Christianorum): имперска символика при българи и франки в началото на IX век

Л. Симеонова. Св. Климент Римски и заточението му в Таврическия Херсон в историческата памет на Църквата

Ст. Баталова. Покръстването на българите в няколко латиноезични съчинения от XIII—XVI век

Б. Николова. Печатите на Михаил багатур канеиртхтин и Йоан багатур канаиртхтин (?). Проблеми на разчитането и атрибуцията

Д. Полывянный. Царь Петр в исторической памяти болгарского средневековья

Г. Бакалов. Ересите в културно-религиозния живот на средновековна България

Ив. Йорданов. Печати на Василий Лакапин от България

И. Петкова. Българите и архиепископ Теофилакт Охридски

Ал. Николов. Военизирани цигани в пределите на катепаната България в края на ХІ в.

Л. Илиева. Икономическо развитие на югозападните български земи от края на ХІ — началото ХІІ век

Й. Бенчева, Ал. Панайотов. Пътуването на Бениамин от Тудела през Балканите

К. Станев. Миграцията от Тракия към Северна България в края на XII — началото на XIII век и нейните последици

Т. Томов. Един патриаршески графит от храма „Св. София“ в Константинопол

И. Илиев. Сведения за български народни игри и обичаи във византийски документи от началото на ХІІІ век

Г. Николов. Образът на трима сепаратисти в произведенията на Никита Хониат

Кр. Гагова. Император Анри І и граф Умберто Биандрате

D. Angelov. Th eodore II Laskaris, Elena Asenina and Bulgaria

Ив. Джамбов. „Други“ ли са средновековните българи на юг от Балканa (По материали от средновековния град Копсис)

Д. Найденова. Евреите в каноничноправните текстове (ръкописи З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград)

Ив. Попова. Николо да Мартони и неговото описание на Атина от края на XIV век

Вл. Ангелов. Балканските славянски народи във византийската историография от ХV век

К. Павликянов. Славянското присъствие в светогорската обител „Ксенофонт“ през Късното средновековие

А. Николов, Л. Генова. Едно английско описание на Преслав от 1702 г. и неговият автор Едмънд Чишъл

Д. Попов. Завещано от траките

Ив. Георгиева. Нестинари… в Испания?

Съкращения