Средновековният човек и неговият свят

70.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Фабер

ISBN : 978-619-00-0108-9

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 848

Език : български , английски , немски и др.

Код: 978-619-00-0108-9 Категории: , ,

Описание

Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов

Съдържание

Поздравителна листа

Cirriculum vitae

Библиография

М. Спасова. Проф. дин Казимир Попконстантинов на 70 години

Средновековният човек: етични, етнически и социални измерения

Г. Каприев. Уникалността на човека през призмата на средновековната понятийна система

K. Petkov. Of Onions, Deep History, and “The Medieval Man”
К. Петков. За лука, дълбоката история и „Средновековния човек“ (резюме)

F. Curta. Coins and Burials in Dark-Age Greece. Achaeological Remarks on the Byzantine “Reconquista”
Фл. Курта. Монети и гробове в Гърция през Тъмните векове. Археологически бележки относно византийската “Reconquista” (резюме)

P. Schreiner. De Bulgarorum originibus früe Gedruckte nachrichten zu den Bulgaren
П. Шрайнер. De Bulgarorum originibus (За произхода на българите). Ранни печатни сведения за българите (резюме)

Ст. Станилов. Бележки към въпроса за елитартната култура в българското ханство на Дунава

Д. Момчилов. Приемственост и противопоставяне в Северна Тракия до IX век (археологически наблюдения и бележки върху религиозното, политическото и културното развитие)

Ив. Йорданов. Оловни печати с руноподобни знаци от България (втора половина на IX в.)

W. Seibt. ΈΚ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΜΌΡ(Ρ)ΑΣ ΚΑΊ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΌΛΕΩΣ
В. Зайбт. ΈΚ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΜΌΡ(Ρ)ΑΣ ΚΑΊ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΌΛΕΩΣ (резюме)

Al. Wassiliou- Seibt. Georgios Serblias ΠΡΑΤΤΩΡ ΘΡΑιΚHΣ KΑΊ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ein Beitrag zur byzantinischen Verwaltung vor 1261
Al. Василиу-Зайбт. Георгиос Сервлиас, претор на Тракия и Македония. Приност относно византийското управление през 1261 г. (резюме)

К. Павликянов. Славянското присъствие в Светогорската обител „Григориат“ през късното средновековие

В. Гюзелев. Никола Българина — учител по славянска писменост в Дубровник в края на XIV век

П. Павлов. Две християнски реликши от средновековна Дукля (дн. Черна гора), свързани с видни българи

В. Стоянов. Хърцоите на Хърс. Проблеми на етимологизацията и митологизацията в хуманитаристиката

Владетелят в средновековния свят

П. Ангелов. Сравненията на българските владетели с различни исторически личности във византийската книжнина

Ив. Божилов. Цар Иван Александър Асен (1331-1371) и Дубровнишкият историографски кръг

К. Тотев. Нов подглазурен надпис с името на цар Иван Александър

Словото с средновековния свят

Хр. Тончева. ЧИНЪ НА СВЯТО БОГОЯВЛЕНИЕ — особености и текст на кратката редакция

М. Спасова. Слово за Светия Дух на Петдесетница от Псевдо-Григорий Богослов в южнославянската и в източнославянаската ръкописна традиция

W. Veder. Gennadius Slavicus
У. Федер. Генадий Славянски (резюме)

Т. Славова. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил и книжната от XIV век

К. Димитров. Средновековният славянски превод на Словата против аномеите на св. Йоан Златоуст

В. Нешева. Живописни ктиторски надписи от XIII век от Мелник като исторически извори

G. Velenis. The ”Cryptogram”in the church of the Apostles Peter and Paul, Veliko Tarnovo
Г. Веленис. „Криптограмата“ в църквата „Св. ап. Петър и Павел“ във Велико Търново (резюме)

Т. Рождественская. Об одной надписи-граффити из раскопок храма на протоке в Смоленске

Образите в средновековния свят

Е. Бакалова. За апотропейната сила на Божието слово и образ (легендата за Авгар в изкуството)

А. Джурова. Още веднъж за „Скрития свят“ на ръкописите. За един „Инициал – Абецедар“ в Ms. Gr. 14 от Букурещ

Д. Косева. Възстановка на стенописни изображения от църквата, южно от манастира „Св. 40 мъчении“ във Велико Търново

Т. Томов. Графит-рисунка на благославяща десница от „Св. София“, Константинопол

Ст. Донечва. Щрих към изкуството на клетъчния емайл през средновизантийския период

Н. Марков. Средновековна ли е Шуменската крепост?

Пространствата в средновековния свят

Г. Владимиров. В търсене на нова родина. Метаморфозите на българското в земите на Средна Волга (VIII-Х в.)

В. Плетньов. Бележки върху писмените извори за „така наречената Варна, близо до Одесос“

П. Георгиев. „Кастрон Хатенитон Тонзовитон“ — локализация и историческо значение

Ст. Бонев. Единадесетият век върху риуните на владетелската резиденция във Велики Преслав

В. Бараков. Средновековният град при Севлиево, крепостта в местността Витата стена и локализацията на средновековния Хотел (Хоталич?)

Б. Петрунова. Църквата „Св. Богородица“ в крепосттта Калиакра

Р. Костова. Пространството на провинциалната власт в градовете в българските земи през XIII-XIV век: Червен и Ловеч

Хр. Матанов. Приноси към историята на княжеството на Драгаши (Деяновичи)

Средновековният свят: материален, религиозен, апокалиптичен

Т. Илиева. Терминология на средновековната българска материална култура по езикови данни от книжовните паметници (Х-ХIV в.) (златарство, накити и скъпоценни камъни)

Б. Тотев, О. Пелевина. Старобългарски коланни детайли със зооморфна украса

Ст. Михайлов. Монети от Тесалоника с номинал 16 нумии, открити в територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия

К. Дочев. Златни перпери-фурета на византийската фамилия Палеолози от периода 1294-1360 г.

С. Аризанова. Облеклото в света на българите през XII-XIV век

Ив. Чокоев. Скъпият текстил през средновековието и откъде евентуално е внасян в българските земи през XI-XIV век

Д. Чернева. Изследване на технологични характеристики на полихромна керамика от Велики Преслав IX-X век

Г. Николов. Печено на въглища в Перника (XI в.)

Н. Христова. Радостите на брака или как да намериш идеалната съпруга

М. Шнитер. Представата за греха в Русия и при южните славяни (по материали от изповедните чинове XIV-XVIII в.)

А. Виноградов. Надписи-графити месемврийцев и других узников херсонской тюрьмы-цистерны
A. Vinogradov. Graffito-Inscriptions of Messembrians and Other Prisoners in the Cistern-Prison in Cherson (summary)

D. Dimitrov. The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts and Notions
Д. Димитров. Поливалентният характер на византийската магия: предмети, текстове, концепции (резюме)

Т. Енчев. „Ние сме и видели и докоснали“: прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура

Кр. Рау. Нов поглед върху стъкления реликварий от църква №19 на хълма Трапезица

Г. Атанасов. Ранносредновековен кръст от поликандилион (?) с вотивен гръцки текст до катедралния храм на Дръстър (Силистра)

А. Медынцева. Надписи-граффити храма свв. Бориса и Глеба в с. Кидекша (Суздаль)
A. Medyntseva. Inscriptions-Gragffiti in the Church of Sts. Boris and Gleb in Village Kideksha (Suzdal) (summary)

T. Димитров. ΕΞΕΚΑΥΘΗ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: някоии наблюдения върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума“ във Византия

З. Ждраков. Свещените години на дракона и на змията в българската история

Цв. Степанов. Очакванията за края на света и Съдния ден в Европа, 950-1100 г.

М. Робов. Проучване върху сеизмичната активност в Търново през XIII век

Паметта за средновековния свят

А. Турилов. К объяснению одного тëмного места в „Болгарской апокрифической летописи“: почему „ДЕТИЦЫ“ царь Испор был „НОШЕН ТРИ ЛЕТЫ“?
А. Turilov. To the Explanation for a Dark Place in “The Bulgarian Apocryphal Chronicle”: Why „ДЕТИЦЫ“ Tsar Ispor Was „НОШЕН ТРИ ЛЕТЫ“? (summary)

Ал. Николов. Българските „крале“ Вукич и Драгич в „История Славянобългарска“ на Паисий Хилендарски: опит за идентификация

А. Николов. Свидетелства за издирването и проучването на трите симеонови надписа край Солун през 1897-1898 г.

Л. Симеонова. Ф. И. Успенски, РАИК и Източния въпрос. Очерка за съдбата на един учен и ръководения от него задграничен институт

Списък на авторите