-10%

Старият завет като юридически източник

45.00 лв.

Автор : Марияна Цибранска – Костова

Издателство : Валентин Траянов

ISBN : 978-954-9928-69-3

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 326

Език : български

Описание

Съдържание

Уводни думи

Първа глава. Старият завет като Божи закон — исторически основания

Старият завет — пресечна точка на библейските и юридическите проучвания в славянската ръкописна традиция

Божии законъ велитъ: богооткровените закони като вечни истини за света и човека

Втора глава. Юридическата компилация Νόμος Μοσαϊκός във византийската и в славянската книжнина

Νόμος Μοσαϊκός в Иловичката кормчая от 1262 г.

Общи исторически данни

Структура на текста

Графически и правописно-фонетични данни

Граматически данни

Лексикални данни

Сравнение между преписите на Νόμος Μοσαϊκός в Иловичката кормчая от 1262 г. и сборника „Мерило праведное“ от края на XIII в.

Предварителни изводи

Кракти пояснения и издание на текста на Νόμος Μοσαϊκός

Лексикален корпус на Иловичкия препис на Νόμος Μοσαϊκός

Трета глава. Ексцерпти от Стария завет в юридически сборници и паметници

Влияние на Стария завет върху Закона за съдене на хората, Еклогата и Земеделския закон

Законът за съдене на хората

Земеделският закон

Еклогата

Присъствие и функция на старозаветни ексцерпти в юридически сборници от епохата на Второто българско царство

Заключение

Използвана литература

Използвани описи, архиви, лексикографски и енциклопедични справочници

Използвани съкращения