-10%

СТИЛИСТИКАТА И ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

27.00 лв.

Автор : Мирослав Янакиев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5716-2
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 288
Език : български
Код: 978-954-07-5716-2 Категории: , ,

Описание

Книгата „Стилистиката и езиковото обучение“ информира сбито, но системно за тези постижения на съвременното езикознание, които го превръщат в точна, измерваща обектите си наука от типа на физиката, и чрез стилистиката, като негов най-близко свързан с езиковата практика раздел, дава здрава нова основа на езиковото обучение. Математико-статистическите процедури, необходими за разбиране на процесите, които характеризират и най-близките, и по-далечните перспективи в развитието на науката за езика изобщо и на езиковата стилистика, обслужваща непосредствено езиковото обучение по-специално, са разяснени по начин, който ги прави усвоими от хора, способни да извършват само най-елементарни изчисления. Предназначена е главно за учителите по български език и литература, но представлява интерес и за учителите по чужди езици. Без затруднения може да я четат също ученици от горните класове на средните училища.
СЪДЪРЖАНИЕ
Александър Иванов. Предговор на редактора / 7
ЗАДАЧАТА НА ТАЗИ КНИГА / 12
ЗА РАЗЯСНЕНИЯТА / 13
ЗА ТЪЛКУВАНЕТО (ЕКСПЛИКАЦИЯТА) / 14
ЕНУМЕРАТИВНА ЕКСПЛИКАЦИЯ / 14
ОТМРЯЛА «ДЕМОНСТРИРУЕМОСТ» / 16
АНАЛОГИЯ / 18
ПСИXОФИЗИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИЗЪМ / 19
МОДЕЛИ / 21
МАШИНА, ВЕКТОР, ВХОД, ИЗХОД / 23
«ЧЕРНА (НЕПРОЗРАЧНА) КУТИЯ» / 23
3АВОД 3А СЪОБЩЕНИЯ / 25
ИДИОЛЕКТ / 26
МЕЖДУ СЕТИВАТА И ВХОДА НА ИДИОЛЕКТА / 27
СПЕЦИФИКАТА НА ИДИОЛЕКТА / 29
TABULA RASA / 30
ИДИОЛЕКТЪТ СЕ СТРОИ ОТ ОБЩЕСТВОТО / 31
СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЯВАНЕ / 32
ПРАВОГОВОРНИ И ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ / 33
СЕМАНТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИДИОЛЕКТА / 34
ПРОБЛЕМИ НА РАЗЧЛЕНЯВАНЕТО / 36
ПАРАТАКСИС И ХИПОТАКСИС / 38
КОРЕННИ МЕЖДУМЕТИЯ / 40
НЕ СКЛАД, А ЦЕХ / 42
ИДИОЛЕКТЪТ ТВОРИ / 43
ПАК СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЯВАНЕ / 44
ЦИРКУМФИКСИ / 47
КАК СЕ ПОДРЕЖДАТ МОРФЕМИТЕ / 48
ЗА ТОВА В ГОВОРА, КОЕТО НЕ СЕ ЗАПИСВА С БУКВИ / 50
ЗА ФРАЗОВОТО УДАРЕНИЕ / 51
ПРОМЕНИ В СЕМАНТИКАТА, СЪХРАНЯВАНА В ИДИОЛЕКТА / 55
СЕМАНТИЧНИ ПРОБЛЕМИ / 59
ЕЗИКЪТ Е ИЗЦЯЛО НАБЛЮДАЕМ / 62
В ЕЗИКА (LANGUE) НЯМА МНОГОЗНАЧНИ ИЗРАЗИ / 70
НЯМА РАВНОЗНАЧНИ ИЗРАЗИ, НО РА3ЛИЧИЕТО МЕЖДУ
ИНФОРМАЦИЯТА, НОСЕНА ОТ ДВА ИЗРАЗА, МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕРВА / 74
ОМОНИМИЯ / 78
МОРФЕМИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА. МОРФЕМА / 81
ЗА ЧУЖДИТЕ ДУМИ И ТЕРМИНИТЕ / 83
ДЕФИНИЦИЯ / 92
ЛИТЕРНА ДИСКРЕТИЗАЦИЯ / 96
ЛИТЕРЕМНА КОХЕЗИЯ / 100
«УСЛОВНИ» ВЕРОЯТНОСТИ / 107
ДИСПЕРСНИ МОРФЕМИ / 113
МОРФЕМАТА КАТО ВЪЛНА / 119
РЕДАКТИРАНЕТО И «СЕМАНТИЧНАТА» БЛИЗОСТ МЕЖДУ ИЗРАЗИТЕ / 120
СИНОНИМИ И СИНОНИМЧЕТА / 123
СИХНОМОРФЕМИ, СПАНИОМОРФЕМИ / 128
МОРФЕМНОСТ / 136
МОРФЕМНА СТРУКТУРА НА ТЕКСТА / 138
ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА / 141
ВИДОВЕ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ / 145
ДУМА, МОНОЛЕКСА / 148
ЛЕКСЕМА / 151
МОНОМОРФЕМА / 156
АЛОМОРФИ / 159
МОРФО(ФО)НЕМА, СУБМОРФ / 159
ФОНЕТИЧНИ (ДИФЕРНЦИАЛНИ) ЕЛЕМЕНТИ / 163
МОРФА / 165
ВИДОВЕ МОРФИ / 169
КОРЕНИ, АФИКСИ, ОКОНЧАНИЯ, ФОРМАТИВИ / 171
ЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ, НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ / 179
ВЕРБАЛНА (ГЛАГОЛНА) ТЕМПЕРАТУРА / 183
ГЛОТОМЕТРИЧЕСКА (СТАТИСТИЧЕСКА) ХАРАКТЕРИСТИКА / 188
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗСЕЙВАНЕТО / 191
ВАРИАНТИ, ИНВАРИАНТ, ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ / 198
КРИТЕРИЙ НА КОЛМОГОРОВ-СМИРНОВ / 201
КРИТЕРИЙ НА СТЮДЪНТ / 207
КРИТЕРИЙ НА ФИШЕР / 211
НОРМАЛНА (ГАУСОВСКА) СЪВКУПНОСТ / 214
БИНОМИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ / 216
ГОЛЕМИНА НА ПРОБАТА / 220
СЛУЧАЙНИ И НЕСЛУЧАЙНИ ЧЕСТОТНИ РАЗЛИЧИЯ / 221
КРИТЕРИЙ χ2 НА ПИРСЪН / 224
ЕЗИКОВ СТИЛ / 227
ПОКАЗАЛЕЦ / 237
Мирослав Дачев. За лингвистиката, която се разгръща в семиотика / 271

Също може да ви хареса…