Титли и рангова йерархия във Византия през IX–XI век

50.00 лв.

Автор : Николай Кънев
Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-347-2
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 652
Език : български
Код: 978-619-208-347-2 Категории: , ,

Описание

Съдържание:
СЪДЪРЖАНИЕ
 
ПРЕДГОВОР ………………………………………………………………………………… 9
 
УВОД …………………………………………………………………………………………. 13
 
ГЛАВА I: ВИЗАНТИЙСКИЯТ ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ
ОТ IX–XI В. И МЯСТОТО НА ПОЧЕТНИТЕ РАНГОВИ ТИТЛИ
В НЕГО ………………………………………………………………………………………. 25
1.1. Общ вид на системата на византийската рангова йерархия
през IX–XI в. Видове йерархии във Византия – църковна
и светска йерархия, йерархия на титлите и йерархия на длъжностите.
Йерархичната концепция за „семейството на владетелите“ …………….. 25
1.2. Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния
византийски йерархичен модел от IX–XI в. ………………………………….. 43
1.3. Византийската система на рангово предимство в епохата
на тактиконите и ролята и мястото на йерархията на титлите в нея.
Същност и значение на титулните достойнства във Византия …………. 48
1.4. Разграничение и взаимообвързаност между йерархията
на „брадатите“ и йерархията на евнусите …………………………………….. 66
1.5. Еволюция на византийската титулна йерархия през IX–XI в.
Поява на нови титулни достойнства …………………………………………. …82
1.6. Реформиране на йерархията при Алексий I Комнин
и създаване на нов йерархичен модел на империята
при династията на Комнините – край на класическата система
на рангово предимство на средновизантийския период ………………….. 91
 
ГЛАВА II: ВИСШИ ПОЧЕТНИ ТИТЛИ ВЪВ ВИЗАНТИЯ
ПРЕЗ IX–XI в. …………………………………………………………………………… 101
2.1. Кесар ……………………………………………………………………………. …..101
2.2. Протоновелисим и новелисим …………………………………………….. 115
2.3. Протокуропалат и куропалат ………………………………………………. 124
2.4. Патрикия-зости ………………………………………………………………… 148
 
ГЛАВА III: ПЪРВОРАЗРЕДНИ ПОЧЕТНИ ТИТЛИ
ВЪВ ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ IX-XI в. …………………………………………………. 167
3.1. Протопроедър и проедър ……………………………………………………. 167
3.2. Магистър …………………………………………………………………………. 193
3.3. Протовестарх и вестарх ……………………………………………………… 209
3.4. Протовест и вест ……………………………………………………………….. 215
3.5 Протоантипат и антипат ……………………………………………………… 226
3.6 Патрикий ………………………………………………………………………….. 249
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………… 281
 
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………… 285
Приложение 1. Кесари през IX–XI в., засвидетелствани
по сфрагистични данни…………………………………………………………….. 286
Приложение 2. Списък на протоновелисимите и новелисимите
през периода IX–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни…… 294
Приложение 3. Списък на протокуропалатите и куропалатите
през периода IX–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни…… 304
Приложение 4. Куропалати извън Византия през IX–XI в…………….. 321
Приложение 5. Патрикии-зости, засвидетелствани
по сфрагистични данни…………………………………………………………….. 330
Приложение 6. Списък на протопроедрите и на проедрите
през X–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни………………… 337
Приложение 7. Списък на магистрите през IX–XI в.,
засвидетелствани по сфрагистични данни…………………………………… 379
Приложение 8. Списък на протовестарсите и вестарсите
през X–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни………………… 415
Приложение 9. Списък на протовестите и вестите през X–XI в.,
засвидетелствани по сфрагистични данни…………………………………… 443
Приложение 10. Списък на протоантипатите и антипатите
през периода IX–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни…… 471
Приложение 11. Списък на патрикиите през периода IX–XI в.,
засвидетелствани по сфрагистични данни…………………………………… 508
 
БИБЛИОГРАФИЯ ……………………………………………………………………. 606
 
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА ………………………………………………. 631
 
SUMMARY ……………………………………………………………………………….. 633

Също може да ви хареса…