Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност/ Псалтырь томича в Болгарии. Литература и духовность/ The Tomic psalter in

25.00 лв.

Автор : Аксиния Джурова , Константин Тотев

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-947-281-3

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 160

Език : български

Описание

В ръцете си държите книга, посветена на важно събитие в съвременния български културен живот. През есента на 2019 година Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките има удоволствието да приеме като свой ценен гост един от най-знаковите паметници на българската книжовност от времената на Второто Българско царство. Това е Томи-човият псалтир от колекцията на Държавния исторически музей в Москва. Заедно с Четверое-вангелието на цар Иван Александър и Манасиевата хроника Томичовият псалтир се нарежда сред най-значимите паметници на българската духовност и книжовност от XIV век. Бурните исторически събития са дали своя принос много малко от произведенията на Търновската столична книжовна школа да достигнат до нас. Толкова по-ценни са те за съвременните поколения. Псалтирът е придобит за богатата колекция на едно от най-важните културни и духовни средища на Русия – Държавния исторически музей в Москва – още през далечната 1902 година. Оттогава той не е напускал фондовете на ГИМ.

***

В своих руках вы держите книгу, посвященную важному собьггию в современной культурной жизни Болгарии. Осенью 2019 года На-циональньш археологический институт с музеем Болгарской академии наук имеет удовольствие принимать в качестве своего до-рогого гостя один из наиболее знаковмх памятников болгарского книжного дела периода Второто Болгарского царства. Речь идет о Томичевой псалтири из коллекции Государственного историческото музея в Москве. Наряду с Четвероевангелием царя Ивана Александра и Манасиевой хроникой, Томичева псалтмрь является одним из саммх значиммх памятников болгарской духовности и книжности XIV века. Бурнме исторические собмтия послужили причиной того, что до наших дней дошло очень мало произведений Тьфновской столичной книжной школм. Тем больше их ценность для ньшешнего поколения. Псалтырь приобретена для богатой коллекции одного из важнейших центров культурм и духовности России – Государственного историческото музея в Москве – еще в далеком 1902 году. С тех пор она не покидала фондь! ГИМ.

***

The book in your hands is dedicated to an important event in the current cultural life in Bulgaria. In the autumn of 2019, the National Archaeological institute with Museum as the Bulgarian Academy of Sciences was honoured to welcome as its valuable guest one of the most emblematic examples of the Bulgarian literature from the period of the Second Bulgarian Kingdom – the Tomic Psalter from the collection of the State Historical Museum in Moscow. Along with Tsar Ivan Alexander’s Gospels and the Chronicle of Constantine Manasses, the Tomic Psalter is among the most significant monuments of the spiritual and literary life in Bulgaria in the 14th c. Due to the turbulent history of the period, very few of the works of the literary school in the capital Tarnovo have survived to our time – which fact makes them all the more valuable for the modern generations. The Psalter was acquired for the rich collection of one of the most important cultural and intellectual centres in Russia – the State Historical Museum – as early as 1902. Since then, it has never left the repository of SHM.