-10%

ТРАГЕДИЯТА

Original price was: 30.00 лв..Current price is: 27.00 лв..

Автор : Николай Гочев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5832-9
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 480
Език : български

Описание

Историята на Фауст често се нарича трагическа. Драмата на Марлоу е озаглавена точно така: „Трагическата история на живота и смъртта на доктор Фауст“. 
Но ако вземем предвид изискванията на Аристотел, които присъстват и в съвременното усещане за трагично, произведението на Марлоу не е трагедия, а поучителна история за греховния живот и заслужената вечна смърт на един порочен човек. Но това не е трагично – нито Аристотел би мислил така, нито ние.
Трагизъм има тогава, когато някой не лош, а по-скоро даровит и енергичен човек пострада заради някакво сериозно заблуждение; както пострадва Креон в „Антигона“ или до един момент Разколников от „Престъпление и наказание“.
За да бъде образът наистина трагически, героят трябва да е талантлив човек с високи мисли и намерения; да е способен на героични дела и следователно да може да достигне до добродетел, а може би дори до святост; но поради някакво изкушение да е взел погрешно решение и да е извършил престъпни неща.
Но дори и след това, за да остане трагически, трябва да се ползва със съчувствие от страна на зрителя. И в една християнска среда няма да се очаква да бъде осъден за вечни времена, но за неговата душа трябва да има надежда. Точно такива са и Фауст, и Маргарита.
Колкото до Мефистофел, той не може да бъде трагически герой. Тъй като е само изкусител, което значи, че е олицетворение на злото – като змията в райската градина.
И тъй, нека разкажем драмата.
Съдържание
Предговор / 13
КНИГА ПЪРВА / 15
Част първа. Тримата трагици / 17
I. Началата / 19
1. Гръцкият театър / 19
Атина в историята на театъра / 19
Драмата – по-късна от епоса и лириката / 19
Политическата обстановка / 20
Театралните представления / 23
Произход на театъра и драматическия вид / 23
Представленията / 24
Театралната сграда / 26
Частите на драмата / 27
Актьорите / 28
2. Предесхилова драматургия / 30
Теспис / 30
Фриних / 32
Хойрил / 34
Пратин / 35
II. Eсхил / 36
1. Оцелели трагедии / 36
2. Източници за Есхил и произведенията му / 37
3. Животът на Есхил / 39
4. Дейността му като трагик / 39
5. Разни съобщения / 40
Анекдоти / 40
Други сведения и изказвания / 41
6. Загубени произведения / 43
Драми / 43
Други произведения / 45
7. Ръкописи и издания / 46
Ръкописи / 46
Издания / 46
III. Софокъл / 47
1. Оцелели трагедии / 47
2. Източници за Софокъл и произведенията му / 49
3. Животът на Софокъл / 50
4. Дейността му като трагик / 52
5. Разни съобщения / 53
Анекдоти / 53
Други сведения и изказвания / 53
6. Загубени произведения / 53
Драми / 53
Други произведения / 56
7. Ръкописи и издания / 56
Ръкописи / 56
Издания / 57
IV. Еврипид / 58
1. Оцелели трагедии / 58
2. Източници за Еврипид и произведенията му / 60
3. Животът на Еврипид / 62
4. Дейността му като трагик / 63
5. Разни съобщения / 64
Анекдоти / 64
Други сведения и изказвания / 65
6. Загубени произведения / 66
Драми / 66
Други произведения / 72
7. Ръкописи и издания / 73
Ръкописи / 73
Издания / 73
Част втора. Предшественици и съвременници / 75
I. Легендата за Орфей / 75
1. Произход на поезията и музиката / 75
2. Първенството на Омир / 75
Предшественици на Омир / 76
3. Орфей / 77
4. Оцелели съчинения, приписвани на Орфей / 78
5. Свидетелства / 79
Алкей / 79
Аристофан / 79
Аполоний Родоски / 79
Диодор Сицилийски / 81
Вергилий / 83
Хораций / 84
Овидий / 84
Ватикански митограф / 85
Конон / 86
Павзаний / 87
Ератостен / 88
Страбон / 88
Темистий / 89
Лукиан / 89
Флавий Филострат / 89
Палатинска антология / 90
II. Омир / 91
1. Кога е живял и как е изглеждал / 91
Съобщенията на Херодот и Тукидид / 91
Певците в „Одисея“ / 92
2. Античните биографии / 93
Псевдо-Херодот / 93
Други биографии / 96
3. Разни предположения / 98
Произход и родно място / 98
Защо се е казвал „Омир“; дали е бил сляп и беден / 100
4. Поемите / 101
Писмеността във времето на Омир / 101
„Омириди“-те, рапсодите и Ликург / 103
Пизистратовият запис / 104
Други записи. Елинистическите коментари / 105
Какво му се приписва / 107
Комическите поеми / 107
Химните / 108
„Илиада“ / 109
Трагизмът / 109
„Одисея“ / 110
Перипетиите / 110
III. Лириците / 111
1. Лирици от континента / 112
Алкман от Спарта / 112
Тиртей от Спарта / 113
Солон от Атина / 115
Теогнид от Мегара / 117
2. От островите и Мала Азия / 118
Архилох от Парос / 118
Калин от Ефес / 119
Алкей от Лесбос / 119
Арион от Лесбос / 121
Хипонакт от Ефес / 122
Мимнерм от Колофон / 123
Ксенофан от Колофон / 124
Симонид от Кеос / 125
Анакреон от Теос / 125
3. От Южна Италия и Сицилия / 126
Стезихор от Химера / 126
Ибик от Регион / 127
IV. Сафо / 128
1. „Удивително съкровище“ / 128
2. Левкадската скала / 129
V. Пиндар / 134
1. Епиникият / 135
Общогръцките игри / 135
Трудности при разбирането / 136
Теми на епиникия / 137
Гръцките държави от VI–V в. пр. Хр. / 138
2. Списък на одите / 140
Олимпийски / 140
Питийски / 140
Немейски / 142
Истмийски / 142
КНИГА ВТОРА / 143
Част първа. Философия на словесността / 145
I. Аристотел. „Поетика“ / 145
1. Естетическите понятия / 145
Трагичното / 145
2. Изграждане на произведението / 147
Фабула / 147
Характери / 150
Мисъл и реч / 151
Музикална и видима част / 153
Изграждане и дефиниция / 154
3. История на литературата / 156
Появата на различните видовете / 156
Ролята на поетическия талант / 157
Целта / 158
II. Хегел. „Естетика“ / 161
1. Класичното в гръцката поезия / 161
Епос / 161
Лирика / 162
Драма / 163
2. Литературните видове / 165
Епос / 165
Епически видове и същинска епопея / 165
Особености на същинската епопея / 168
Гръцкият епос в съпоставка с други епоси / 173
Лирика / 174
Съдържание и форма на лириката / 174
Степен на развитие на духа, необходима за поява на лирика / 174
Историческо развитие на лириката / 176
Драма / 177
Принцип на драматическата поезия / 177
Принцип на трагедията и комедията / 180
Драматическото произведение и публиката / 184
Антична и модерна драматическа поезия / 185
3. История на литературата / 188
Епос / 188
Лирика / 191
Драма / 194
III. Ницше. „Раждането на трагедията“ / 197
1. Аполон и Дионис / 197
2. Гръцко и „варварско“ дионисийство / 197
3. Сократ и Еврипид / 198
4. Елинизъм и Ренесанс / 199
5. Немският дух / 199
Част втора. Размисли и разговори / 201
I. Някои наблюдения / 201
1. Погребение и трагедия / 201
Патрокъл и Хектор / 201
Душата на Елпенор / 203
Погребението в трагедията / 204
Херодот и Хезиод / 205
2. „Антигона“ / 206
Хор и действие / 206
За трагедията / 210
II. Сердикийската школа / 214
1. XIX–XX в. / 214
К. Величков. „Гръцка литература“ / 214
Произхождение на трагедията / 214
Гръцкия театър / 215
Характер и съдържание на трагедията / 216
Ал. Балабанов. „История на класическата литература“ / 217
Духът на времето, в което се създаде драмата / 217
Дионис и дитирамбът / 218
Името трагедия / 219
Театър, сцена и актьори / 220
Първите драматици / 220
Ал. Ничев. „Предговори“ / 220
Софокъл и ние / 220
Есхил и неговата драма / 223
Катарсисът / 224
Б. Богданов. „История на старогръцката култура“ / 225
Особеностите на театралното общуване / 225
Равнището на Дионисовия празник в трагедията / 225
Представянето на човека в трагедията / 226
Системата от събития в сюжета на атическата трагедия / 226
Сюжетът на трагедията и неговото отношение към реалността / 227
Отделното трагедийно произведение / 228
2. XXI в. / 229
Теорията / 229
Драматическата форма / 230
Трагедия и трагическо / 233
Представленията / 235
Първите трагици / 236
Перипетията / 237
Катарсисът / 238
Единство на действието / 239
Фабула, сюжет, мотив / 239
Трагедиите / 241
„Перси“ / 241
„Прометей“ / 242
„Седемте срещу Тива“ / 242
„Молителки“ / 242
„Агамемнон“ / 242
„Хоефори“ / 244
„Евмениди“ / 245
„Аякс“ / 246
„Антигона“ / 247
„Едип цар“ / 248
„Трахинянки“ / 249
„Едип в Колон“ / 250
„Филоктет“ / 251
„Вакханки“ / 252
III. „Фауст“ / 254
1. Драмата / 254
Въвеждащи / 254
Част първа
Преди заминаването / 254
Начало на пътешествието / 255
Срещи с Маргарита / 255
Нещастията / 255
Валпургиева нощ / 256
Смъртта на Маргарита / 256
Част втора
Фауст при императора / 257
Фаустовият дом / 258
Класическа Валпургиева нощ / 258
Фауст и Елена / 259
Войната / 261
След победата / 261
Филемон и Бавкида / 262
Смърт и спасение / 262
2. Разговор в театъра / 263
Предварителни бележки / 263
Въведение / 265
Действието / 265
Изпитанието на душата / 266
Договор с дявола / 267
Фауст / 268
Мефистофел / 268
„Фауст“ като трагедия / 269
Разговорът / 269
Филологически въпроси / 269
Естетически и метафизически въпроси / 270
Отнемането на душата / 271
Човек и Бог / 271
Мъдрост и наука / 272
Влияния върху „Фауст“ / 274
„Вертер“ / 275
Престъплението / 275
Да си причина за нещастие / 277
Отчаяние и самоубийство / 278
Продължение на „одисеята“ / 279
Маргарита и Беатриче / 280
„Братя Карамазови“ / 281
Любовта / 283
Какво иска Мефистофел / 284
Стремеж към знание / 286
Заключение / 287
3. Мисли край морето / 288
Униние / 288
Щастлив живот / 290
Що е трагедия / 294
Изпитание и спасение / 296
Антични съдържания (ὑποθέσεις) / 299
I. Есхил / 301
1. „Перси“ / 301
2. „Седемте срещу Тива“ / 302
3. „Прикованият Прометей“ / 302
4. „Молителки“ / 303
5. „Агамемнон“ / 303
6. „Хоефори“ / 304
7. „Евмениди“ / 304
II. Софокъл / 305
1. „Аякс“ / 305
2. „Електра“ / 307
3. „Антигона“ / 308
4. „Едип цар“ / 309
5. „Трахинянки“ / 310
6. „Едип в Колон“ / 311
7. „Филоктет“ / 313
III. Еврипид / 314
1. „Алкестида“ / 314
2. „Медея“ / 315
3. „Иполит“ / 316
4. „Андромаха“ / 317
5. „Троянки“ / 318
6. „Елена“ / 318
7. „Орест“ / 319
8. „Хекуба“ / 320
9. „Финикийки“ / 321
10. „Молителки“ / 323
11. „Ифигения в Таврида“ / 323
12. „Рез“ / 324
13. „Циклоп“ / 325
14. „Хераклиди“ / 325
15. „Ион“ / 326
16. „Полуделият Херакъл“ / 327
17. „Електра“ / 327
18. „Вакханки“ / 327
19. „Ифигения в Авлида“ / 328
Съдържания на непреведените драми на Еврипид / 329
I. „Хекуба“ / 329
II. „Финикийки“ / 338
III. „Молителки“ / 351
IV. „Хераклиди“ / 358
V. „Полуделият Херакъл“ / 371
Хронология / 390
Списък на споменатите книги / 396
Софокъл. „Антигона“ / 431

Също може да ви хареса…