Трудов договор за обучение по време на работа

23.00 лв.


Автор : Христо Банов

Издателство : Нова звезда

ISBN : 9786191981298

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 370

Език : български

Изчерпан

Код: 9786191981298 Категории: ,

Описание

Съдържание

Глава първа
ОБЩИ ВЪПРОСИ ПО ПРАВНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
§ 1. Общ преглед на правната регламентация на професионалното образование
1. начало и развитие на правното регулиране на договора за ученичество
2. Международноправни октове относно професионалното образование и професионалното обучение
3. Актове на Европейския съюз относно ученето през целия живот
4. Ученето през целия живот в България
5. Понятие образование, обучение, професионално образование, професионално обучение и професионална квалификация
§ 2. Правна същност на трудовия договор за обучение
1. Новите моменти в уредбата на трудовия договор по чл. 230, ал. 1 КТ
2. Понятие за трудов договор за обучение
3. Предназначение на клаузата за обучение
4. Уговаряне на отлагателно условие и на клаузите, свързани с обучението, като част от „договор в договора“
§ 3. Нова перспектива за професионална преквалификация
1. Възможна ли е преквалификация чрез трудов договор за обучение?
2. Съпоставка на трудовия договор за обучение с останалите договори за професионална преквалификация
3. Преквалификация чрез дуално обучение
4. Създаване от работодателите на центрове за професионално обучение

Глава втора
СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

§ 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Общи положения
2. Правни способи за сключване на трудов договор за обучение с настоящ работник или служител на работодателя
3. Особенсти на сключването на трудов договор при дуално обучение
§ 2. Страните по трудовия договор за обучение
1. Общи въпроси
2. допълнителни изисквания за придобиване на качествата на работник (служител) и на работодател при провеждане на дуално обучение
2.1. Придолбиване на качеството на работник или служител от обучаващ се в дуално обучение
2.2. Изисквания за придобиване на работодателска правоспособност в случаите на дуално обучение
§ 3. Съдържание на трудовия договор за обучение
1. Съставни части
1.1. Законово съдържание
1.2. Минимално необходимо договорно съдържание
2. Особености на трудовото възнаграждение при трудовия договор за обучение
2.1. В общия случай на обучение по чл. 230 КТ,ппроведено единствено от работодателя
2.2. При осъществяването на дуално обучение
3. Срокът в трудовия договор за обучение
3.1. Общи положения
3.2. Срокът в трудовия договор при дуално обучение
4. Проблеми относно възможността за едностранно изменение от работодателя на трудовия договор за обучение
§ 4. Сравнителен анализ на трудовия договор за обучение и на трудовия договор със срок за изпитване
§ 5. Особености при прилагането на основанията за недействителност на трудовия договор за обучение

Глава трета
ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО
§ 1. Проблеми при прекратяването на работодателя на трудовия договор за обучение
1. Недопустимост на уволнението поради липса на качества за изпълнение на работата
2. Липса на основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ
3. Налице ли е прекратителното основание по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, когато изискванията за образование или професионална квалификация са нормативно установени?
§ 2. Специални оснвания за прекратяване на трудовото правоотношение
1. Прекратяване на трудовия договор за обучение поради изтичане на срока му
2. Основанията за прекратяване на трудовия договор за обучение по чл. 236 КТ
3. Срока на предизвестието при прекратяване на трудовия договор за обучение
4. Прекратяване на трудовото правоотношение на основание по чл. 232, ал. 2 и ал. 3 КТ
4.1. Правна природа на паричните задължения на страните по чл. 232, ал. 2 и 3 КТ
4.2. Специалните прекратителни основания по чл. 232 КТ
5. Особености на прекратяването на трудовия договор при дуално обучение
§ 3. Проблеми при прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 232 КТ
1. Уволнение срещу изпълнение на парично задължение
1.1 Диференциране на прекратяването на договора по чл. 232, ал. 2 КТ от други сходни случаи
1.2. Размер на паричното задължение на работодателя
2. Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя срещу плащане
2.1. Правна същност на паричното задължение на работника или служителя
2.2 Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя поради уважителни или при неуважителни причини
2.3. Размер на дължимата от работника или служителя престация
3. Диференциране на прекратяването на правоотношението по чл. 232 КТ и на други основания
4. Възможности за продължаване ан отношенията между страните след прекратяване и на срочния трудов договор след обучението

Също може да ви хареса…