-10%

Тълкувания върху българското и европейското Средновековие

22.50 лв.

Автор : Васил Гюзелев

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-954-322-954-3

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 446

Език : български

Описание

Изданието включва студии и статии, които с документирана плътност представят мястото на средновековна България в европейското семейство на народите.

Съдържание

Уводни думи

Дял I. Европа — Византия — Цариград — Средновевковна България

Представата за Европа през Средновековието

В защита на Европейското средновековие

Българските земи и тяхното население в географско-пътеписната книжнина IV—XIV век

Средновековна България в европейското пространство

Византийската империя и Българското царство в бран и мир

Цариград и българите през Средновековието (VII—XV век)

Атлантическия път — портата към Новия свят. Европейският XV век и откриването на Америка

Дял II. Средновековна България — зараждане, същност и история

Стопанско развитие, социална структура и политическа организация на прабългарите IV—VII век

Държава — църква — народност — култура (кратък очерк)

България и Византийската империя (опит за характеристика на техните взаимоотношения)

Бележки върху историята на Самуилова България

Положителни и отрицателни явления и процеси през управлението на Българското царство по време на първата Асеневска династия (1185—1280)

Българското царство през XIII век: насоки и фактори във външната му политика

България в папската политика на Балканите през 1352—1396 г.

Дял III. Град, столици и религиозност

Поселищната история на средновековна България — изследвания и задачи

Средновековния български град — обща характеристика

Столици, резиденции и дворцова култура в средновековна България (от номадския стан към царския двор)

Охрид в българската история и в историопистта от XIII—XVIII

Средновековният Търнов — духовна столица на славянската православна общност

Византийско-българският диалог в областта на културата

Религиозна търпимост и несъвместимост в отношенията между гърци и българи, православни и католици в историята на България през XIII — средата на XV век

Дял IV. Личности, владетели, летописци

Личностите от Българското средновековие в историографско измерение

Παιδεια на средновековните български владетели (VII—XIV в.)

„Българите с вродена дарба“

Българският книжовник летописец от XIII—XIV век

Използвани съкращения