-10%

ТЪРГОВЦИ

25.20 лв.

Автор : Ангел Калайджиев

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-187-0

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 512

Език : български

 

Описание

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

Предмет на анализ в тази книга са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските дружества, като най-напред са разгледани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски, контрол и ликвидация. След това последователно са разгледани персоналните дружества – събирателното и командитното дружество. Анализирани са и две от капиталовите дружества – дружеството с ограничена отговорност и командитното дружество с акции.
Анализът на правната уредба е извършен на основата на българската съдебна практика и правна литература, както и на сравнителноправни изследвания на дружествени форми в държавите от Европейския съюз.