-10%

Тютюнът в българското пространство XVII – XIX век . Стопански , социални и културни проекции

36.00 лв.

Автор : Валентин Китанов
Издателство : УИ “ Неофит Рилски „
ISBN : 9789540002996
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 684
Език : български

Описание

Настоящата книга представлява първото по рода си цялостно научно проучване за историята на тютюна в българското пространство през XVII – XIX в., плод на дългогодишна издирвателска и изследователска работа. Изследването се основава главно на автентичен изворов материал от османотурски и български произход, на пътеписна и мемоарна литература, на сведения от възрожденския периодичен печат, на авторитетни постижения в историографията. Разгледани и обстойно анализирани са различни аспекти от стопанската, социалната и културната история на тютюна в българските земи.
Засегнати са редица въпроси, свързани с проникването и първоначалното развитие на тютюна на територията на Османската империя, формирането на основните производствени зони на тютюна, търговията с артикула и консумацията на тютюневи изделия, данъчната политика и регламентиране на дейностите по тютюна, мястото и ролята на тютюнджийския еснаф във всекидневието, социалните и културните проекции на тютюна. Тяхното професионално интерпретиране има приносен характер за българската историческа наука.
Валентин Китанов е завършил специалност История във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. Доктор е по история, доцент и дългогодишен преподавател по История на българския народ XV – XVII в. и Българско възраждане в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, и в Университет Проф. д-р Асен Златаров, Бургас. Член е на Македонския научен институт и на Съюза на учените в България. Участва в редакционните колегии на национални и чуждестранни периодични издания. Научните му занимания с свързани с историята на македонския въпрос, българо-турските отношения, мястото на тютюна в стопанското минало.
Съдържание :
Уводни думи
Въведение
Същност и обосновка на проблема, извори и историография
Тютюнът, османската империя в българските земи през XVII в.
 • Европейският път на тютюна
 • Появата на тютюна в османската империя и неговото първоначално развитие. Отношението на държавата. период на забрана
 • Официална отмяна на забраната и данъчно санкциониране на дейностите по тютюна. Причините
 • Историческа характеристика на османската империя и българските земи през XVI – XVIII в.
Тютюнът в стопанската характеристика на българското пространство през османския период
 • География на тютюнопроизводството през XVII – XIX в.
 • Тютюнът в търговията
 • Тютюнът между държавата на поданиците
 • Тютюн и контрабанда
Социални културни аспекти на тютюна в българското пространство
 • Социални топоси на тютюна
 • Тютюнджийският еснаф, тютюнджии, луладжии, чибукчии
 • Тютюневите аксесоари
 • Културата на тютюна
Заключение
Tobacco in the bulgarian space in the 17-th – 19th century
Economic, social and cultural aspects
17 – 19 Yuzyillarda bulgar topraklarinda tutun
Ekonomik, sosyal ve kulturel yonler
Извори и библиография
Речник на стари, чужди и диалектни термини
Географски показалец

Също може да ви хареса…