-10%

УЧЕБНИК ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА. ЧАСТ 1

72.00 лв.

Автор : Искра Такева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540755014
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 412
Език : български

Описание

Физикалната и рехабилитационна медицина (ФРМ) е основна клинична специалност, базирана на доказателства, отдадена на разширяването, оценката, прегледа и приложението им в практиката. В световен мащаб физиотерапевтичната общност винаги е била разделяна по име – физиотерапия, физикална терапия и други, дори дефиницията за специалността в много случаи е различна. В днешно време с развитието на медицинските грижи и появата на нови хирургични техники и медикаменти, значително се увеличи продължителността на живот.
Медицинската рехабилитация е подходящ съвременен метод не само след редица тежки заболявания и увреждания, но и за подобряване качеството на живот за всеки човек, свързано с личностните фактори и факторите на околната среда.
Съдържание
Въведение / 15
РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА
„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“
Глава 1. Същност на физикалната и рехабилитационна медицина / 17
История на специалността: откъде идва / 17
Дефиниции и концепции на специалността ФРМ / 19
Рехабилитация за хората с увреждания / 20
Епидемиологичен аспект на увреждането / 20
Увреждането през вековете / 20
Моделът на СЗО за функционирането, увреждането и здравето / 21
Увреждане, инвалидност и недъг / 22
Подход на ФРМ към увреждането / 23
Обхват на ФРМ / 24
ФРМ – основна клинична специалност / 25
Принципи на ФРМ / 25
Мултипрофесионален рехабилитационен екип / 26
Клинична област и компетентност на специалистите по ФРМ / 27
Сътрудничество с други медицински дисциплини / 28
Специалността ФРМ в здравната система и обществото / 28
Образование и професионално развитие / 29
ФРМ – базирана на доказателства / 30
Глава 2. Процесът на рехабилитация / 31
Подход за разрешаване на проблема / 31
Диагноза / 31
Функционална оценка / 32
Методи за оценка на състоянието / 32
Определяне на рехабилитационен потенциал / 34
Определяне на показанията и противопоказанията / 35
Поставяне на конкретни цели / 35
Изграждане на рехабилитационен план / 36
Средства, използвани във ФРМ / 37
Рехабилитацията във всички области на медицината и при различна патология / 37
Обобщение / 40
Глава 3. Основи на терапевтичните модалности / 41
Класификация на терапевтичните модалности / 41
Електромагнитна енергия / 42
Топлинна енергия / 44
Електрическа енергия / 45
Звукова енергия / 46
Механична енергия / 47
Реакция на тъканите при въздействие с различните видове енергия / 48
Закономерности при въздействие на различните видове енергия / 50
Механизми на енергиен трансфер / 50
Физични закономерности при предаване на енергията / 51
Дозозависимо лечение / 53
Физиологични и терапевтични ефекти / 54
Комбиниране и съчетаване, съвместимост и несъвместимост
на терапевтичните модалности / 55
Обобщение / 58
Книгопис / 58
РАЗДЕЛ 2. ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ТЪКАНИТЕ
И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА
Глава 4. Процесът на възстановяване на тъканите / 60
Въздействие на стреса върху тъканите / 60
Теория на физическия стрес / 60
Общ адаптационен синдром / 61
Хипотеза за механотрансдукцията / 62
Процесът на увреждане на тъканите / 63
Възпаление / 63
Процесът на възстановяване на тъканите / 65
Фаза на възпалителен отговор / 65
Фаза на фибробластно възстановяване – пролиферация / 69
Фаза на съзряване и ремоделиране на раната / 71
Хронично възпаление / 71
Фактори, които повлияват зарастването на тъканите / 72
Лечение в различните фази на възстановяването / 76
Роля на прогресивната контролирана мобилизация във фазата на съзряване / 78
Обобщение / 79
Книгопис / 80
Глава 5. Физиология, психология и лечение на болката / 81
Какво е болката? / 81
Праг на болката и толерантност към нея / 81
Видове болка / 82
Невроанатомия и неврофизиология на болката / 83
Соматосензорна система / 83
Медиатори на болката / 87
Механизми на предаване на болката / 88
Хиперестезия и хипералгезия / 88
Неврофизиологични теории за контрол на болката / 89
Възходящ механизъм на болкова модулация / 89
Низходяща болкова модулация / 90
Теория за невромодулацията на болката / 92
Припокриване на механизмите за контрол на болката / 94
Инструменти за оценка на болката / 94
Подходи за управление на болката / 99
Как клиницистът трябва да подходи към болката / 99
Средства за лечение на болката / 100
Обобщение / 102
Книгопис / 102
РАЗДЕЛ 3. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Глава 6. Принципи на електричеството и електротерапията / 103
Електричество / 103
Компоненти на електрическия ток / 104
Електрически токове, използвани във физиотерапевтичната практика / 105
Генератори на терапевтични токове / 107
Основни токови параметри / 107
Видове електрически вериги / 113
Методи на електротерапията / 114
Преминаване на електрическите токове през биологичните тъкани / 114
Апликационни техники и методи на приложение на електрическата стимулация / 117
Електроди / 118
Физиологични отговори на електростимулацията / 121
Нива на въздействие на електрическите токове / 121
Мускулни и нервни отговори на електрическия ток / 122
Мембранен потенциал и потенциал на покой / 122
Възбуждане на електровъзбудимите мембрани / 124
Ролята на синапсите / 127
Ролята на периферната и централната нервна система –
приспособяване и привикване / 129
Ефекти от промените в токовите параметри и тяхното влияние върху
протоколите за лечение / 129
Селективност на електростимулацията / 134
Терапевтични приложения на електрическата стимулация / 136
Видове електростимулация – игра на имена / 139
Общи контраиндикации и предпазни мерки в електротерапията / 141
Обобщение / 142
Глава 7. Токове за електрическа стимулация, използвани в практиката / 144
От теорията към практиката / 144
Импулсен ток с високо напрежение (HVPC) / 144
Характеристики на HVPC стимулаторите / 145
Ефекти и клинични приложения / 146
HVPC за стимулиране зарастването на рани / 146
HVPC за управление на болката / 147
HVPC за мускулна реедукация и повлияване на мускулния спазъм / 148
HVPC за управление на отока / 148
Специфични методики на HVPC / 149
Микротокова електрическа терапия (MET) / 150
Характеристики на микротоковата електрическа стимулация / 150
Механизъм на действие / 151
Ефекти на микротоковете / 152
Обезболяващ ефект / 152
Биостимулативен ефект върху оздравителния процес / 152
Методики на приложение / 153
Лечебни протоколи / 153
Показания и противопоказания / 154
Обобщение на HVPC и MES / 155
Транскутанна електрическа нервна стимулация (TENS) / 155
Същност на TENS / 155
Апарати за TENS и параметри, използвани при работа / 156
Видове TENS и механизъм на действие / 158
Конвенционална или високочестотна TENS (въздействие на сетивно ниво) / 158
Електроакупунктура или нискочестотна TENS
(моторно ниво на стимулация) / 159
Интензивна краткотрайна TENS (вредно ниво) / 160
Burst-TENS / 160
Апликационни техники / 162
Провеждане на лечението / 164
Предимства на TENS като лечебна техника / 164
Клинични показания / 164
Научни доказателства при остра болка / 165
Научни доказателства при хронична болка / 166
Противопоказания и предупреждения / 166
Обобщение / 166
Диадинамотерапия / 167
Видове диадинамичните токове и характеристиките им / 167
Физиологично действие / 168
Терапевтични ефекти / 169
Апликационни техники / 170
Показания и противопоказания / 171
„2-5 ток“ или ток на Träbert / 172
Характеристики на тока / 172
Обобщение на монофазните ДДТ и тока на Träbert / 173
Терапия с интерферентен ток / 174
Механизъм на интерференция / 174
Методи на интерференция / 176
Класическа (четириполюсна) интерференция / 176
Двуполюсна интерференция / 178
Стереодинамичен интерферентен ток / 179
Критерии за избор на правилните параметри / 179
Физиологично действие и терапевтични ефекти / 181
Апликационни техники / 183
Видове електроди / 183
Показания, противопоказани и предпазни мерки / 184
Синусоидално модулирани токове / 185
Токови характеристики / 185
Физиологично и терапевтично действие / 186
Сравнение на монополярните СМТ с диадинамичните токове / 186
Апликационни техники и методи / 186
Показания и противопоказания / 187
Токове на Коts / 187
Токови характеристики / 188
Механизъм на действие / 189
Терапевтични ефекти и клинични приложения / 189
Обобщение / 190
Галванотерапия / 190
Физични характеристики и физиологично действие на галваничния ток / 191
Терапевтични ефекти / 193
Апликационни техники и методики / 194
Показания за галванотерапия, противопоказания и предпазни мерки / 195
Йонофореза / 196
Същност на йонофорезата / 197
Основни принципи на йонофорезата / 197
Фактори, влияещи върху йонофоретичния транспорт / 198
Движение на йоните в тъканите / 201
Преодоляване на кожната бариера / 201
Проникване на йоните в тъканите / 201
Генератори за йонофореза / 202
Използвани медикаменти / 204
Предимства и недостатъци на метода / 205
Алгоритъм за провеждане на процедурата / 206
Реакции при лечението и противопоказания / 207
Обобщение / 207
Нервно-мускулна електрическа стимулация (NMES) / 208
Кинезиологични аспекти / 209
Механизъм на действие / 211
Параметри на NMES / 211
Апликационни техники / 212
Терапевтични ефекти / 213
Клинични приложения / 215
Провеждане на процедурата / 216
Противопоказания и предпазни мерки / 216
Мускулна стимулация със средночестотни променливи токове / 216
TENS за мускулна стимулация / 217
Електростимулация с неофарадични (тетанизиращи) токове / 218
Функционална електростимулация (FES) / 218
Тонолитичен ефект на електрическата стимулация / 219
Обобщение / 220
Глава 8. Електродиагностика и електростимулация на денервирани мускули / 222
Електродиагностика / 222
Класическа електродиагностика / 223
Методика на изследването / 223
Електрофизиологични закономерности / 224
Електрофизиологични закономерности при средночестотните токове / 227
Тест за реакция на дегенерация / 228
Хронаксиметрия / 228
Построяване на интензитет-време криви / 230
Оценка на интензитет-време кривите / 231
Акомодационен коефициент и акомодационни криви / 232
Електрофизиологични синдроми при увреда на нервно-мускулния апарат / 233
Количествени промени във възбудимостта / 233
Качествени промени във възбудимостта / 234
Етапи на дегенеративния процес / 234
Кожна електросетивност / 235
Тестове за нервна проводимост / 235
Клинична електромиография / 235
Електростимулация на денервирани мускули / 236
Разлика между хипотрофичен и денервиран мускул / 236
Токови параметри / 238
Реинервация на нерва / 239
Обобщение / 239
Книгопис / 240
РАЗДЕЛ 4. ТЕРАПИЯ С ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ЕНЕРГИЯ
Глава 9. Токове с висока честота и високо напрежение / 244
Токове на d’Arsonval / 245
Физиологични реакции и терапевтични ефекти / 245
Апаратура, методики и алгоритъм / 246
Показания и противопоказания / 247
Диатермия / 248
Класификация на диатермиите / 248
Механизми на образуване на ендогенна топлина в тъканите / 248
Физиологично действие на диатермията / 249
Термични ефекти / 249
Нетермични ефекти / 251
TECAR терапия / 251
Апаратура, режим на работа, методики и дозировка / 251
Физиологични ефекти и терапевтично действие /253
Показания и терапевтични протоколи / 254
Късовълнова диатермия / 256
Биофизични ефекти на късовълновата диатермия / 256
Методи на късовълновата диатермия / 257
Диатермия с кондензаторно поле / 257
Индукционен метод / 261
Импулсна късовълнова диатермия / 263
Дозировки при лечение с късовълновата диатермия (непрекъсната и импулсна) / 264
Физиологични ефекти на късовълновата диатермия / 265
Микровълнова диатермия / 265
Биофизични ефекти на микровълновата диатермия / 266
Устройство на апарата за микровълнова терапия / 267
Дозировка / 269
Показания и противопоказания за приложение на диатермиите / 269
Обобщение / 270
Книгопис / 271
Глава 10. Импулсното магнитно поле в терапията / 273
Възникване и същност на магнитотерапията / 273
Физични характеристики / 274
Терапевтичен прозорец / 275
Методики на лечение / 276
Физиологично и терапевтично действие / 277
Налични доказателства / 278
Високоинтензивна магнитна терапия / 280
Обобщение / 281
Книгопис / 282
Глава 11. Светлинотерапия / 283
Свойства на светлината / 283
Източници на светлина / 285
Терапия с инфрачервена и видима светлина / 287
Физиологични ефекти на инфрачервените и видимите лъчи / 287
Източници на инфрачервени и видими лъчи / 289
Терапевтично приложение и противопоказания / 291
Ултравиолетова терапия / 291
Фотохимично и биохимично действие на УВ лъчение / 291
Терапевтични ефекти на ултравиолетовото облъчване / 294
Изкуствени източници на УВЛ лъчение / 297
Аргон-живачно-кварцова лампа / 298
Правила за работа / 299
Изследване биологичната чувствителност на кожата / 299
Индивидуална и регионална чувствителност / 299
Фотосенсибилизация / 300
Синергизъм и антагонизъм в действието между лъчите / 300
Дозиране на ултравиолетовото облъчване / 300
Минимална еритемна доза / 301
Алгоритъм за определяне на биодозата / 301
Видове дозировки / 302
Методики за облъчване с УВЛ лъчение / 302
Клинични приложения / 303
Противопоказания / 305
Обобщение / 305
Глава 12. Лазертерапия / 306
Основни характеристики на лазерното лъчение / 307
Компоненти на лазерния генератор / 308
Механизъм на генериране на лазерния лъч / 309
Класификация на видовете лазери / 310
Параметри на лазертерапията / 312
Дълбочина на проникване на лазерното лъчение / 313
Дълбочина на проникване според дължината на вълната / 313
Дълбочина на проникване в зависимост от мощността / 314
Режим на работа и дълбочина на проникване на лазерния лъч / 314
Дозиране на лазерната терапия / 314
Терапевтичен прозорец / 315
Методики на лазерната терапия / 316
Ефекти на лазерната терапия върху тъканите / 316
Механизъм на взаимодействие на лазерната светлина с клетките / 317
Физиологични ефекти на лазера на тъканно ниво / 318
Терапевтични ефекти / 319
Показания, противопоказания и предпазни мерки / 322
Правила за работа / 323
Последователност при използване на лазерната терапия
с други терапевтични модалности / 323
Високоенергийните лазери във физиотерапевтичната практика / 323
Параметри на лазерния лъч и предимства пред LLIT / 324
Фотохимични и фотобиологични ефекти / 324
Светодиоди, суперлъчисти диоди и клъстерни апликатори / 326
Обобщение / 326
Книгопис / 327
РАЗДЕЛ 5. ТЕРАПИЯ СЪС ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ
Глава 13. Терапевтичен ултразвук / 329
Устройства за генериране на ултразвукова енергия / 330
Физични характеристики на акустичната енергия / 331
Разпространение на ултразвуковата енергия в тъкани / 332
Отражение на ултразвуковата вълна / 333
Проникване и поглъщане на УЗ в зависимост от вида на тъканите / 335
Характеристики на кристала / 336
Ефективна зона на излъчване / 336
Коефициент на неравномерност на лъча / 336
Терапевтични параметри / 338
Биофизиологични ефекти на ултразвука / 342
Термични ефекти / 343
Нетермични ефекти / 344
Терапевтични ефекти на ултразвука / 346
Фонофореза / 349
Механизъм на пренос на лекарствените вещества в тъканите / 349
Фактори, определящи проникването на лекарствените вещества / 350
Апликационни техники и методики на ултразвуковата терапия / 351
Показания и противопоказани / 353
Протокол за приложение на ултразвуковата терапия / 354
Комбиниране на ултразвука с други модалности / 356
Обобщение / 357
Книгопис / 358
Глава 14. Естракорпорална ударно-вълнова терапия / 360
История на екстракорпоралната ударно-вълнова терапия / 360
Физични характеристики на екстракорпоралните ударни вълни / 361
Генератори на ударни вълни / 362
Видове ударни вълни / 363
Параметри на екстракорпорална ударно-вълнова терапия / 365
Механизъм на действие / 366
Терапевтични ефекти на ударно-вълновата терапия / 368
Клинични приложения / 370
Практика, базирана на доказателства / 374
Показания, противопоказания и предупреждения / 374
Методика на приложение / 376
Обобщение / 376
Книгопис / 376
РАЗДЕЛ 6. ТЕРМОТЕРАПИЯ
Глава 15. Топлотерапия и криотерапия / 379
Терминология / 379
Трансфер на топлината / 381
Терморецептори / 382
Топлотерапия / 383
Механизми на действие на топлината / 383
Физиологични ефекти / 384
Видове топлоносители и терапевтични техники / 387
Влажни топли пакети / 387
Парафин / 388
Флуидотерапия / 391
Контраиндикации и предупреждения при топлинните апликации / 392
Криотерапия / 393
Механизъм на действие на криотерапията / 393
Физиологични ефекти / 395
Клинични приложения на криотерапията / 400
Предпазни мерки и противопоказания / 401
Измръзване / 402
Индуцирана от студ невропатия / 403
Апликационни техники / 403
Ледени апликации / 403
Масаж с ледени блокчета / 405
Охлаждащ спрей / 406
Потапяне в студена вода / 407
Контрастна баня / 408
Студена вихрова вана / 408
Апарат за криотерапия / 408
Комбинирани методики / 408
Сравнение между топлинните и студовите апликации / 408
Обобщение / 409
Книгопис / 410

Също може да ви хареса…