Учебно помагало по гражданско право – Обща част

10.00 лв.

Автор : Мирослав Димитров
Издателство : ИК – УНСС
ISBN : 9789546444554
Година : 2013
Корица : мека
Страници : 140
Език : български

Описание

Учебното помагало е предназначено за студентите от II курс на специалност „Право“, изучаващи задължителната учебна дисциплина „Гражданско право. Обща част“. То не замества дори и частично учебните курсове и учебници. Използването му предполага наличие на добри знания, придобити от лекционния курс и учебниците по дисциплината.
Целите на помагалото са да разпредели, подреди и систематизира изучавания учебен материал с оглед по-лесното му усвояване от студентите.
Съдържание:
Съкращения
Предговор
Българското гражданско право като обективно право. Общи положения
Източници на гражданското право
Гражданскоправни норми
Тълкуване на гражданскоправни разпоредби
Граждански правоотношения
Субективни граждански права
Субекти на гражданското право. Понятие и видове. Правоспособност на физическите лица
Дееспособност на физическите лица. Понятие и степени. Ограничаване на дееспособността
Правна индивидуализация на физическите лица. Актова за гражданско състояние. Лични права
Юридическо лице. Общо понятие, същност и белези. Видове юридически лица
Възникване, преобразуване и прекратяване на юридическите лица. Индивидуализация. Управление и представителство
Юридически лица с нестопанска цел. Държавата като субект на гражданското право
Обекти на гражданските правоотношения
Юридически факти на гражданското право. Придобиване и изгубване на права
Придобиване на права. Правоприемство
Гражданскоправни сделки. Понятие и видове
Извършване и форма на сделките. Съдържание
Недействителност на сделките. Понятие и видове
Основания за нищожност на сделките
Основания за унищожаемост на сделките
Предявяване на недействителността. Потврърждаване на унищожаеми сделки. Последици от недействителността
Представителство
Упълномощяване
Погасителна давност – същност и действие. Видове давностни срокове
Начало на погасителната давност. Спиране и прекъсване. Прилагане. Преклузивни срокове
Обобщение и преговор (комплексни тестове и казуси)
Схеми
Нормативни актове, свързвани с изучаваните теми
Подбрана съдебна практика
Основна препоръчителна литература

Също може да ви хареса…