-10%

Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност

31.50 лв.

Автор : съставители – проф.д.п.н. Татяна Томова , доц. Елена Калфова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540754994
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 493
Език : български
Код: 9789540754994 Категории: ,

Описание

Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г.
Първата част е посветена на ключовите компетентности и включването им в образователните системи. Дискутирани са темите за значението на културата като ключова компетентност, за иновативните подходи при усвояването на компетентности, за значението на онтологичните разлики между компетентността, знанията и уменията и за възприемането на компетентностния подход в контекста на образователното и социалното включване.
Втората част на сборника разглежда проблемите и предизвикателствата при приложението на компетентностния подход във висшето образование. В тази секция са събрани изследвания от различни сфери на висшето образование – от хуманитарните науки, през социалните и управленските, до обучението в математиката и информатиката и чуждоезиковото обучение. Представените изследвания се отнасят до методите за идентифициране на необходимите компетенции за реализация в съответната сфера, разработването на подходящите методи за преподаване, разработването на модели за партньорство с потенциални работодатели и включването им в образователния процес и т.н. Така образуваният микс от проблеми и различни гледни точки към идентифицирането им създава изключителни ползи за теоретичното осмисляне и практическото приложение на компетентностния подход във висшето образование.
В третата част на сборника са събрани статии, които поставят проблемите на приложението на компетентностния подход в средното образувание. Изследванията обхващат както необходимите промени в преподаването на различни дисциплини, така и дефицитите при усвояването на ключовите компетентности. Особен интерес представляват изследванията на нагласите на учителите към прилагането на компетентностния подход, както и на специфичните компетенции, необходими на училищния директор в променящата се образователна среда.
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР ………………………………………………………………………………………………….. 9
ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ ………………………………………………………………………….. 13
Компетентността, обучението и „истинският живот“ – Веселин Дафов ……………… 13
Образование и изобретяване – Александър Андонов …………………………………………. 30
Културата като ключова компетентност – Иван Кабаков …………………………………… 37
Смисълът на компетентностния подход за постигане целите на образователното и социалното включване – Сийка Чавдарова-Костова ……….. 52
КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ …… 61
Жанровото многообразие като философско-хуманитарна компетентност – Иван Колев ……………………………………………………………………………………………………… 61
Преподаване на уменията на 21. век: споделен опит от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ – Албена Антонова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Ралица Стаменкова ………………………………………………………………………………………… 68
Наставата по методика во услови на Ковид 19 – искуства од методика на математика, природни науки, ликовно и физичко образование на факултетот за образовни науки во Штип – Снежана Јованова Митковска, Никола Смилков, Билјана Попеска …………………………………………………………………… 83
Компетентностен модел – приложение в обучението по публична администрация – Елена Калфова …………………………………………………………………….. 97
КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ:
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА …………………………………………………. 109
Автентични културни модели в образованието за родово-личностна идентичност/компетентност – Яна Рашева-Мерджанова ……………………………….. 109
Използване на казуси в преподаването като възможност за изграждане на компетентности – Евелина Иванова-Варджийска ………………………………………. 125
Развитие на личностна компетентност чрез обучението по философия – Милена Плугарова-Райчева ……………………………………………………………………………. 138
Интегрирано развитие на ключови компетентности в училищното образование: добри практики от два европейски проекта – Ирина Иванова …….. 149
Програма за развитие на социално-емоционални компетентности в начална училищна възраст – Александър Кръстев ……………………………………….. 160
Компетентностен подход в обучението по околен свят във връзка с екологичното учебно съдържание – Христина Сълин ………………………………….. 166
Изследване нагласите на учителите за прилагане на компетентностния подход – Мирена Легурска, Ивайло Прокопов …………………………………………………. 181
Комуникативна компетентност на училищния директор за управление на кризи – Радина Младенова ……………………………………………………………………….. 195
Проектно базираното обучение в интердисциплинарната учебна програма – Ралица Димитрова …………………………………………………………… 210
Интегриране на ИКТ чрез прилагане на метода „учене чрез преживяване“ в гимназиален етап – Весела Мирчева, Венелин Райковски ………………………………. 219
Дидактическа интерпретация на „измеренията на компетентността“ в географското образование – Стела Дерменджиева, Тамара Драганова, Боянка Димитрова ….. 229
Опит за конструиране на компетентностен профил на директора – Евдокия Гергова ……………………………………………………………………………………………. 246
Компетентностна ориентация на съвременното обучение по география – Мая Василева ………………………………………………………………………………………………… 262
КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ИНТЕРКУЛТУРНОТО И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ …………………………………………………. 275 
Универсален модел на компетентностен профил на образователен медиатор – Йосиф Нунев ………………………………………………………………………………. 275
Формиране на интеркултурна компетентност в начална училищна възраст – Ваня Кильовска ……………………………………………………………………………………………… 291
Родителите в процеса на приобщаващо образование – Мария Дишкова …………… 303
ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ …………………………………………………………………. 337
Днешните „уроци“ по музикална култура на деца в предучилищна възраст с цел бъдещото развитие на личността – Емилия Караминкова-Кабакова ……….. 337
Проектът „Танцувам България“ като иновативен интерактивен модел за познание, творчество и здраве – Илиана Саласар ……………………………………….. 354
Компетентностен подход и възможности за развитие на творческо мислене у учениците от начална училищна възраст – Марияна Тушева-Ешкенази …………. 363
Творчеството като компетентност в контекста на метамодернизма – проекции в съвременното образование – Красимир Костов ……………………………. 375
КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В РАЗЛИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ ……………………………………………………………………….. 384
Практика за прием и съпровождане на бебета, малки деца и техните родители – компетентностен модел в ранна детска възраст – Моника Богданова ………………. 384
Реторика и кризисни комуникации – Яна Събева ……………………………………………. 413
Оценяване на компетентности – Кристина Ясенова ……………………………………….. 423
КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ …………………………………………………………… 436
Задаването на въпроси и динамиката на мислене в немскоезичен дискурс – Айля Илиязова ……………………………………………………………………………………………….. 436
Философският час – разкриване на измерения – Цветина Рачева …………………… 446
Преподаването по литература през примера на литературните полемики – Ирена Димова-Генчева ………………………………………………………………………………….. 460
Структурно-семантична интерпретация на уравнението на Мълинс-Нода по темата „Мембранен потенциал на покой“ за студенти медици – Петър Райчев … 467
Изследване развитието на двигателни качества чрез прилагане на лекоатлетически упражнения – Даринка Игнатова ……………………………………. 479

Също може да ви хареса…