Фразата в житията и похвалните слова на св. Патриарх Евтимий Търновски

19.00 лв.

Автор : Екатерина Дикова

Издателство : Централна библиотека на БАН

ISBN : 78-954-8854-13-9

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 500

Език : български

 

Описание

Разнообразните фразови структури в агиографските и панегиричните произведения на свети патриарх Евтимий Търновски са обект на настоящата книга. Наред с предложената нова хипотеза за стила, познат като „плетение словес“, Екатерина Дикова представя на читателя и задълбочен обзор на научната литература по темата. Специално внимание е обърнато на основните синтактични характеристики на Евтимиевия стил по отношение на дължината на фразата, на дисоциирания словоред, на предикативността, реториката и ритмоопределите, както и на конструкции от типа на дателен самостоятелен и на библейските препратки. Със средствата на реторичния анализ се доказва, че свети Евтимий използва фигури, познати от античността и че реторичните техники на сравнението и плетението са тясно свързани с исихазма.

Съдържание

Увод

Първа глава. Исихазъм и „плетение словес“

Духовното явление, наречено „исихазъм“

Литературният стил „плетение словес“

Втора глава. Общи въпроси на средновековни български синтаксис

Изследвания върху синтаксиса на българския книжовен език през XIV век

Проблемът за Евтимиевата фраза в досегашни проучвания на творчеството му

Терминологични разяснения — фраза и сродни термини

Предикативност

Съюзни връзки

Пунктуационни и графични маркери за разчленяване на текста

Трета глава. Фразата в синтактичен аспект

Дължина на микрофразата

Словоред в микрофразата

Предикативност в микрофразата

Съюзни връзки между микрофразите

Четвърта глава. Текстови звена, по-дълги от микрофраза

Принцип на свързване на макрофразите

Фразови и метафразови маркери за организация на текста

Пета глава. Фразата в реторичен аспект

Християнска реторика и класическа реторика

Систематизация на фигурите в речта

Плоке

Изоколон: принципи на изграждане

Сравнението като исихастка фигура

Заключение

Показалец на споменатите реторични фигури

Списък на съкращенията

Цитирана литература

Приложения

Фразова подялба на текстове според пунктуацията им в изследваните ръкописи

Житие на св. Петка Търновска (ЖП)

Житие на св. Иван Рилски (ЖИР)

Житие на св. Иларион Мъгленски (ЖИМ)

Похвално слово за св. Константин и св. Елена (ПКЕ)

Похвално слово за св. Неделя (ПН)

Статистически таблици на дължината и предикативността на микрофразата в десет произволни хектолекси от:

Зографското евангелие (Зогр.)

Мариинското евангелие (Мар.)

Супрасълския сборник (Супр.)

Похвално слово за св. Неделя от св. патриарх Евтимий (ПН)

Житие на св. Петка от св. патриарх Евтимий (ЖП)

Таблица на сравненията в Житието на св. Петка (ЖП)