Цамблакови четения. 600 години от избирането на Григорий Цамблак за митрополит Киевски и Литовски (15-17 ноември 2015 г.)

25.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-619-208-195-9

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 414

Език : български, руски, полски, украински

Изчерпан

Описание

Съдържание

М. Спасова. Григорий Цамблак — творецът и човекът

С. Шумило. Заимствования из богослужебных текстов в проповедях Григория Цамблака

A. Mironowicz. Pisma Grzegorza Camblaka w najstarszych zbiorach biblioteki supraskiej

Ю. Пелешенко. Мiзогiннi мотиви у „Житiї Стефана Дечанскького“ Григорiя Цамблака

Г. Петков. Цамблаковото мъчение на Йоан Нови Сучавски – нов агиографски ракурс за мъченичеството

А. Буюклиева. Григорий Цамблак като оратор и функциите на библейския метатекст в ораторската проза

М. Младенов. От Констанц до Базел: Византия, папството и унията през XV век

Т. Илиева. Към въпроса за лексикографското описание на книжовното наследство на Григорий Цамблак

К. Димитров. За някои черти от езика на Григорий Цамблак и на Дионисий Дивни

Т. Илиева. Някои особености на глаголната система при Григорий Цамблак и в среднобългарския превод на Златоустовите слова „За Серафимите“

М. Белова, А. Белоа. Полипрефиксальные глаголы в языке Григория Цамблака

С. Богданова. Към изследването на графико-ортографичния аспект на Второто южнославянското влияние

И. Евангелу. Свети Теодосий Търновски като пример за монах исихаст

Т. Борисова. О некоторых особенностях поэтики церковнославянских переводов византийской гимнографии в редакциях XIV века

Д. Кенанов. Канон от митрополит Киприан и молитва от Григорий Цамблак

М. Робов. За падането на Търново през юли 1393 г.

М. Робов. „Св. Димитър“ — църквата на Асен и Петър в градоустройствената среда на Търново

З. Ждраков, П. Орфеев. Ктиторския портрет на Търновската митрополитска църква „Св. Първоапостои Петър и Павел“

Д. Кенанов. Българо-румънското православно единство в трудовете на проф. д-р Дан Замфиреску

Д. Замфиреску. Търновските Евтимиеви Велики Чети-Минеи — уникален паметник на Византийска Европа

Приложение. Национална конференция за Търновската книжовна школа (1974)

Библиография

Сборници на Търновската книжовна школа

Именен показател