-10%

Частното право в рими

72.00 лв.

Автор : Огнян Герджиков

Издателство : Български бестселър

ISBN : 9789544632519

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 546

Език : български

Описание

Съдържание :

Думи на автора
Въздишката от стих – Валентин Брайков
Ценен принос в българската изящна словесност – Стоян Атанасов
Гражданска поема
Понятие и система на гражданското право
Понятие и най-основни принципи
Система
Източници. Правни норми
Понятие
Влизане на закона в сила
Отмяна на закона
Действие на нормите
Видове норми
Тълкуване
Празнините в правото
Граждански правоотношения. Субективна права и задължения
Граждански правоотношения
Субективни права и задължения
Граници на упражняване на правата
Злоупотреба с право
Гражданскоправни субекти
Физически лица
Юридически лица
Видове юридически лица
Системи на възникване
Държавата като субект на правото
Обекти на гражданските правоотношения
Вещи
Видове вещи
Движими и недвижими
Родово и индивидуално определени
Главна вещ и принадлежност
Потребими и непотребими
Ценни книги
Нематериални блага
Човешко поведение
Имущество
Юридически факти
Видове
Фактически състави
Сделки
Основание (кауза) на сделката
Сделка-решение
Сключване на сделката
Съдържание на сделката
Модалитети на сделката
Недействителни сделки
Въведение
Нищожности
Унищожаемости
Частична недействителност (нищожност)
Висяща недействителност (нищожност)
Относителна недействителност
Представителство
Същност
Действие от чуждо име без представителна власт
Защита на представлявания
Сроковете в гражданското право
Видове давностни срокове
Начало на давността
Спиране и прекъсване
Преклузивни срокове
Заключение
Облигационноправна проема
Обща част
Източници на облигационните отношения
Договори
Преддоговорни отношения
Видове договори
Договори при общи условия
Предварителни договори
Договор в полза на трето лице
Обещаване действието на трето лице
Тълкуване на договорите
Вещно действие на договора
Непозволено увреждане
Водене на чужда работа без натоварване
Неоснователно обогатяване
Престации
Действия на облигационното отношение
Изпълнение
Право на задържане
Неизпълняване
Разваляне на договора
Забава на кредитора
Погасяване на облигационното отношение
Прихващане на насрещни задължения
Компенсация
Новация
Делегация
Опрощаване
Промяна в субектите ма облигационното отношение
Прехвърляне на вземания
Цесия
Встъпване и поемане на дълг
Множество кредитори и длъжници
Разделност на дълговете
Солидарност
Защита и обезпечения на кредитора
Упражняване правата на длъжника от кредитора
Отменителен иск
Обезпечения на кредитора
Поръчителство
Привилегии
Залог
Ипотека
Отделни видове облигационни отношения
Покупко-продажба
Замяна
Договор за изработка
Дарение
Наем
Заем за послужване
Заем за потребление
Влог
Договор за поръчка
Дружество
Спогодба
Епилог
Вещноправна поема
Въведени
Вещни права
Източници на вещното право
Понятие и видове вещи
Владение
Право на собственост
Обща характеристика
Видове право на собственост
Право на частна собственост
Съсобственост
Права и задължения на съсобствениците
Управление и прекратяване на съсобствеността
Етажна собственост
Ограничени вещни права
Право на строеж, на надстрояване и пристрояване
Право на ползване
Сервитути
Придобиване, прекратяване и защита на вещните права
Придобиване на вещни права
Придобивна давност
Намерени вещи
Прекратяване на вещни права
Защита на вещните права
Вписвания
Актове за недвижими имоти
Вписване на актове в имотния регистър
Семейно правна поема
Брак
Понятие и сключване
Лични отношения между съпрузите
Имуществени отношения между съпрузите
Законов режим на общност
Законов режим на разделност
Договорен имущественобрачен режим
Прекратяване на брака
Основания за прекратяване
Унищожаемост на брака
Развод
Развод по исков ред
Развод по взаимно съгласие
Лични последици от развода
Положението на децата при развод
Имуществени последици от развода
Произход
Майчинство
Бащинство
Припознаване
Искове за установяване на произход
Родство, сватовство
Осиновяване
Отношения между родители и деца
Издръжка
Настойничество и попечителство
Наследственоравна поема
Основни понятия – наследяване, наследство
Наследяване по закон
Основни положения
Ред за наследяване
Привилегии на някои наследници
Преминаване на наследството към държавата и общината
Наследяване по завещание
Форма на завещанието
Запазена част
Изпълнение на завещанието
Отмяна на завещанието
Недействителност на завещанието
Постановка на въпроса
Нищожни завещания
Унищожаеми завещания
Приемане и придобиване на наследството
Делба на наследството
Доброволна делба
Съдебна делба
Делба-завещание; делба-дарение
Търговскоправна поема
Търговци
Понятия и система на търговското право
Понятие и видове търговци
Понятие за търговец
Видове търговци
Търговско предприятие
Търговска фирма и седалище. Клон
Търговска фирма
Седалище и адрес
Клон
Търговски регистър
Правна същност
Вписване на обстоятелства и обявяване на актове
Регистърно производство
Действие на вписването
Търговско представителство
Понятие за представителство. Видове
Понятие и видове търговско представителство
Прокурист
Търговски пълномощник. Търговски помощник
Търговски представител
Търговски посредник
Търговски книги
Едноличен търговец
Търговец – публично предприятие
Търговски дружества
Учредяване
Дружествено имущество
Събирателно дружество
Общи положения
Права и задължения на съдружниците
Представителство и прекратяване
Командитно дружество
Дружество с ограничена отговорност
Понятие и образуване
Имущество и капитал
Дялове
Увеличаване и намаляване на капитала
Права и задължения на съдружниците
Управление
Прекратяване и ликвидация
Акционерно дружество
Учредяване
Капитал и имущество
Изменение на капитала
Акции
Облигации
Управление
Прекратяване
Командитно дружество с акции
Еднолични търговски дружества
Преобразуване на търговски дружества
Форми на преобразуване
Фактически състав и действие на преобразуването
Преобразуване чрез промяна на вида (формата)
Защита на кредиторите, акционерите и съдружниците при преобразуването
Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик
Ликвидация
Обединения на търговски дружества
Кооперации
Имущество. Вноски
Членство. Права и задължения
Управление
Преустройство, прекратяване, ликвидация
Кооперативни предприятия. Кооперативни съюзи. Съдебен надзор
Несъстоятелност
Откриване на производството. Действие на решението
Маса на несъстоятелността. Попълване на масата. Охранителни мерки
Управление на масата на несъстоятелността
Предявяване на вземанията
Оздравяване на предприятието
Извънсъдебно споразумение
Производство по стабилизация
Обявяване в несъстоятелност
Разпределение на осребреното имущество
Приключване на производството
Търговски сделки
Понятие и видове търговски сделки
Понятие за търговска сделка
Видове търговски сделки
Сключване, изпълнение и неизпълнение на търговските сделки
Сключване на сделките
Изпълнение и неизпълнение на сделките
Търговски обезпечения
Особености на търговските обезпечения
Търговска продажба
Понятие и обща характеристика
Особени продажби
Договор за лизинг
Комисионен договор
Спедиционен договор
Договор за превоз
Договор за застраховка
Ценни книги
Сделки с ценни книги
Банкови сделки
Постановка на въпроса
Понятие и видове банкови сделки
Договор за банков влог
Договор за банкова сметка
Договор за банков кредит
Акредитив
Банкова гаранция
Банково инкасо. Документарно банково инкасо
Платежна карта
Договор за наем на сейф
Договор за влог в публичен склад
Договор за концесия
Менителнични ефекти
Менителница
Понятие, форма, съдържание, издаване и приемане
Прехвърляне
Плащане и протест
Менителнично поръчителство
Менителнична отговорност
Менителнични възражения
Запис на заповед
Чек
Форфетинг, факторинг, франчайзинг

Също може да ви хареса…