-10%

Акционерно дружество/Второ допълнено и преработено издание

28.80 лв.

Автор : Ангел Калайджиев

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-217-4

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 464

Език : български

 

Описание

Глава първа. Общи положения

1.   Исторически бележки. Правна уредба

2.   Определение

3.   Видове

Глава втора. Непублично дружество

1.   Учредяване

2.   Капитал, увеличаване и намаляване на капитала

2.1.   Капитал

2.2.   Увеличаване на капитала

2.3.   Намаляване на капитала

2.4.   Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

3.   Акции

3.1.   Акцията като част от капитала

3.2.   Акцията като ценна книга

3.3.   Временни удостоверения

3.4.   Придобиване на собствени акции

4.   Членствено правоотношение

4.1.   Терминологични уточнения, особености

4.2.   Възникване

4.3.   Права и задължения

4.3.1.   Общи бележки

4.3.2.   Имуществени права

4.3.2.1. Право на дивидент

4.3.2.2. Право на лихва и други плодове

4.3.2.3. Право на ликвидационен дял

4.3.2.4. Предимствени права

4.3.2.5. Други имуществени права

4.3.3.   Неимуществени права

4.3.3.1. Управителни права

4.3.3.2. Контролни права

4.3.4.   Колективни права

4.3.5.   Задължения

4.4.   Прекратяване

4.4.1.   Прекратяване на членственото правоотношение по право

4.4.2.   Изключване

4.4.3.   Последици от прекратяването

5.   Облигации

5.1.   Понятие и правна уредба

5.2.   Видове облигации

5.3.   Обезпечени облигации

5.4.   Издаване на облигации

5.4.1.   Издаване на облигации извън случаите на публично предлагане

5.4.2.   Издаване на облигации в случаите на първично публично предлагане

5.5.   Права на облигационерите

5.6.   Органи на облигационерите

5.6.1.   Общо събрание на облигационерите

5.6.2.   Представители на облигационерите

5.6.3.   Довереник на облигационерите

5.6.4.   Агент по обезпечението

5.7.   Конвертируеми облигации

6.   Управление

6.1.   Общи бележки

6.2.   Общо събрание на акционерите

6.3.   Общи правила за двете системи на управление

6.3.1.   Състав

6.3.2.   Правоотношения между членовете на съветите и дружеството. Възникване и прекратяване. Съдържание

6.3.3.   Решения

6.3.4.   Представляване

6.4.   Двустепенна система

6.4.1.   Понятие

6.4.2.   Управителен съвет

6.4.3.   Надзорен съвет

6.5.   Едностепенна система

7.   Годишно приключване и разпределение на печалбата

8.   Фонд „Резервен“

9.   Прекратяване

10. Еднолично акционерно дружество

Глава трета. Публично дружество

1.   Понятие

2.   Придобиване и изгубване на публично качество

2.1.   Придобиване на публично качество

2.2.   Изгубване на публично качество

3. Капитал

3.1.   Увеличаване на капитала. Общи положения

3.2.   Увеличаване на капитала чрез издаване на права

3.3.   Увеличаване на капитала без издаване на права

3.4.   Намаляване на капитала

4.   Акции

4.1.   Общи положения

4.2.   Записване и придобиване на собствени акции

5.   Членствени права и задължения

5.1.   Общи положения

5.2.   Право на дивидент

5.3.   Право на глас

5.4.   Информационни права

5.5.   Привилегии

5.6.   Колективни права

6.   Сделки

7.   Органи

7.1.   Общо събрание на акционерите

7.1.1.   Свикване и провеждане

7.1.2.   Участие чрез кореспонденция и чрез електронни средства

7.1.3.   Представляване на акционерите

7.2.   Управителни и контролни органи

7.2.1.   Състав

7.2.2.   Стандарти за добро корпоративно управление

7.2.3.   Права, задължения и отговорност на членовете

7.2.4.   Директор за връзки с инвеститорите

8.   Изисквания към емитенти на акции от трета държава, за които Република България е държава членка по произход

9.   Търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

9.1.   Правна уредба. Принципи

9.2.   Понятие

9.3.   Търгов предложител

9.4.   Aдресат на търговото предложение

9.5.   Tъргово предложение

9.6.   Разкриване на информация

9.7.   Видове търгово предлагане

9.7.1.   Общи бележки

9.7.2.   Търгово предлагане по чл. 149, ал. 1 ЗППЦК

9.7.3.   Търгово предлагане по чл. 149, ал. 6 ЗППЦК

9.7.4.   Търгово предлагане по чл. 149, ал. 8 ЗППЦК

9.7.5.   Търгово предлагане по чл. 149а ЗППЦК

9.7.6.   Търгово предлагане по чл. 149б ЗППЦК

9.7.7.   Търгово предлагане по чл. 157а ЗППЦК

9.8.   Задължения на управителния орган

9.9.   Оповестяване на предложението

9.10. Правомощия на приватизиращ орган и на холдинг с повече от 50 на сто държавно участие

9.11. Изменение и оттегляне на търговото предложение

9.12. Прекратяване действието на търговото предложение

9.13. Приемане на предложението, прехвърляне на акциите и плащане на цената, съответно замяна на ценните книжа

9.14. Конкуриращи се предложения

9.15.  Защитни техники. Ограничения

9.16. Надзорен орган и приложимо право при отношения с международен елемент. Сътрудничество между надзорните органи на държавите членки

Глава четвърта. Европейско дружество

1.   Понятие

2.   Правна уредба

3.   Правно индивидуализиращи белези

4.   Учредяване

4.1.   Общи положения

4.2.   Сливане

4.3.   Учредяване на холдингово дружество

4.4.   Учредяване на дъщерно дружество

4.5.   Преобразуване на акционерно дружество на държава членка

4.6.   Учредяване на дъщерно ЕД от ЕД

5.   Управление

5.1.   Общи положения

5.2.   Общо събрание на акционерите

5.3.   Общи правила за системите за управление

5.4.   Двустепенна система

5.5.   Едностепенна система

6.   Годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети

7.   Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност и спиране на плащанията

8.   Преобразуване в акционерно дружество

9.   Участие на работниците и служителите в управлението

Също може да ви хареса…