Извънградските светилища в римската провинция Тракия (I–IV век)

40.00 лв.

Автор : Иван Вълчев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-3971-7
Година : 2015
Корица : твърда
Страници : 406
Език : български

Изчерпан

Описание

   Монографията представлява опит за обобщено преставяне и анализ на информацията за култовите обекти в Тракия. Акцентът пада върху многобройните селски светилища, но те не изчерпват темата на книгата. В изложението е проследено развитието на култовите места от началото на римската епоха (средата на I в.) до налагането на християнството в пределите на късноримската империя (края на IV — началото на V век).
Съдържание
Въведение
1. Историография
2. Дефиниция на понятието „извънградски светилища“
3. Критерии за идентифициране на археологически обекти като светилища
Първа глава. Местоположение на извънградските светилища в Тракия
І.1. Географско местоположение на извънградските светилища в Тракия
І.2. Топографски особености на местоположението на извънградските светилища
І.3. Място на светилищата в селищната система
І.4. Изводи
Втора глава. Устройство и архитектура на извънградските светилища в Тракия
ІІ.1. Свещено пространство (теменос)
ІІ.2. Олтар
II.3. Храм
ІІ.4. Светилището при Перник — обичаен пример на извънградско светилище или частен случай?
ІІ.5. Изводи
Трета глава. Култове, почитани в извънградските светилища в Тракия
III.1. Светилища на Аполон в Тракия
III.2. Светилища на Асклепий в Тракия
III.3. Светилища на Тракийския конник
III.4. Светилища на Зевс, Хера и Зевс и Хера
III.5. Светилища на Трите нимфи в Тракия
III.6. Светилища на Дионис в Тракия
III.7. Светилища на Артемида в Тракия
III.8. Светилища на Сабазий в Тракия
III.9. Митреуми
ІІІ.10. Майката на боговете
III.11. Арес
ІІІ.12. Херакъл
III.13. Светилища на планински върхове
ІІІ.14. Дарове
ІІІ.15. Изводи
Четвърта глава. Хронология на извънградските светилища в Тракия
IV.1. Светилища с доказана или предполагаема приемственост от предримската към римската епоха
IV.2. Светилища, възникнали в периода втората половина на І — началото на ІІ в.
IV.3. Светилища, възникнали в периода втората четвърт на ІІ — средата на ІІІ в.
IV.4. Възникване на извънградските светилища: общ поглед
IV.5. Загиване на извънградските светилища
IV.6. Изводи
Заключение
V.1. Светилищата от І хил. пр. Хр. и светилищата от I—IV в. — приемственост и промени
V.2. Елинизация / романизация на местните култове
V.3. Взаимовръзка град — светилище
V.4. Функции на извънградските светилища в Тракия
V.5. Светилищата и религията на Римска Тракия
V.6. Извънградските светилища в Тракия и християнството
Каталог
І. Светилища в територията на Никополис ад Иструм
II. Светилища в територията на Марцианопол
III. Светилища в територията на Сердика
IV. Светилища в територията на Пауталия
V. Светилища в територията на Филипопол
VI. Светилища в територията на Августа Траяна
VII. Светилища в Кабиле
VIII. Светилища в територията на Анхиало
IX. Светилища в територията на Хадрианопол
Х. Светилища в територията на Аполония
XІ. Светилища в територията на Бизия
XІI. Светилища в територията на Никополис ад Нестум
XIІI. Светилища в Родопите
XIV. Светилища в Южна Тракия
Списък на съкращенията
Библиография
Summary

Също може да ви хареса…